ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-6-7-8-9-10

12.04.2015
Yeniçağ

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-6-

Başlarına vurularak öldürüldükten sonra yakılmış oldukları belirlendi

No.2) Kadın: (Resim 1) Başında dört kesme izi tespit ettik. Birincisi sol parietal üzerinde olup 95 mm uzunluğundadır. Kesici alet kafatasını yarıp beyne kadar girmiştir. İkinci yarık her iki parietal üzerinde yer alır. Başın tepesine indirilen kesici bir cisim (bir balta olabilir) kafatasını parçalamış, büyük bir olasılıkla beyni de dağıtmıştır. Böyle bir saldırı bireyin o anda ölmesi için yeterlidir. Üçüncü darbe yine sol tarafta, parietale isabet etmiş. Bu yarık birincinin yaklaşık 12 mm arkasındadır. Açılan yarığın uzunluğu 48 mm, genişliği ise 19 mm’dir. Kesilen kısım bir mekiği andırmaktadır. Başa indirilen dördüncü darbe ise üçüncüyle aynı doğrultuda ve onun hemen arkasındadır. Yarığın yarısı oksipital kemik üzerindedir.

No.3) Erkek: (Resim 2a) Başında en çok kesme izi tespit ettiğimiz kişilerden biridir. Birinci darbe sol kulağa isabet etmiş; kesici alet mastoid çıkıntıyı kökünden koparmış, oksipitali de hafifçe sıyırmıştır. İkinci darbe sol göze rastlamış ve proc.frontalis üzerinde derin bir kesme izi bırakmıştır. 75 mm uzunluğundaki üçüncü darbe ise sol parietalde görülür. Beyne giren kesici alet sol tuber parietal’den sutura lambdoidalis’e kadar uzanan bir yarığa yol açmıştır (Resim 2b). Darbenin şiddetinden kafatasında çatlaklar oluşmuştur. Başın tepesine indirilen dördüncü darbe sagital dikişi kesmiştir. Kesme izi 48 mm uzunluğundadır. Kesici aletin yol açtığı besinci darbe ise yatay planda olup sağ parietal’i sagital dikişe yakın kısımdan sıyırıp götürmüştür. Kesici alet, ayrıca sol zygomatike de isabet etmiş, bu bölgede zygomatikle beraber üst çene kemiğinin bir kısmını da kesmiştir. Birey aynı zamanda ateşe atılıp yakılmıştır.

No.4) Erkek: (Resim 3) Beyne bir kesici cisimle üç ayrı darbe indirilmiş. İlki sağ parietale dikey yönde isabet etmiş, uzunluğu 37 mm olan kesme izi, ikincisi sol parietal ve frontal üzerinde yatay yönde bir yarıktır. Kesme izi 92 mm. uzunluğundadır. Üçüncü darbe yine sol parietale isabet etmiş, uzunluğu 49 mm, genişliği ise 21 mm olan bir yarık meydana getirmiştir. Kesici alet tabula externa’yı sıyırıp götürmüştür. Başa yönelik bu darbeler bireyin derhal ölmesine yol açmıştır. Bir önceki birey gibi, bu da öldürüldükten sonra yakılmıştır.

No.5) Kadın: (Resim 4) Başında dört kesme izi tespit ettik. Birincisi frontal bölgede ve 28 mm uzunluğunda, fazla derin olmayan bir yarık. İkincisi başın tepesinde, her iki parietal üzerinde ve 77 mm uzunluğunda, oldukça derin bir yarıktır. Kadının o anda ölmesi için yeterli darbe. Üçüncü darbe de ölümcül nitelikte, sağ kulağa isabet etmiş, mastoid kısmı kökünden kesip götürdüğü gibi alt çene kondilini de kısmen kesmiş. Dördüncü kesme izi sağ üst çenenin ön alveoler kısmını ilgilendirmektedir. Kesici cisim burada kemiği kesmekle kalmamış, üst ikinci küçük azı dişinin tacında tahribata yol açmıştır.

13.04.2015
Yeniçağ

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-7-

15 yaşlarındaki kız çocuğu başına 3 kez vurulduktan sonra yakılmış

No. 6) Erkek: (Resim 5) Başında dört yarık olan erişkin. Birincisi 57 mm uzunluğunda, 14 mm genişliğinde oldukça derin olup sol parietal üzerindedir. Bu bölgede kesici alet beyne kadar girmiştir. Yarığın ön kısmında sagital dikiş tarafından 23 mm uzunluğunda bir kesme izi vardır. İkinci darbe izi sağ parietal üzerinde ve sagital dikişin ortasındadır. 29 mm uzunluğunda ve 28 mm genişliğindeki bu kesme izi yatay ve oblik yönlerde iki ayrı yarık tarafından kesilmiştir. Bunlardan biri 43 mm, diğeri 42 mm uzunluğundadır. Üçüncü darbe ise sağ parietale isabet etmiş olup, parietal deliğin birkaç mm önünde, oblik bir yönde uzanır. Dördüncü darbe bir kesici aletten ziyade, sagital dikişe yakın kısımda bu erkeğin başına sivri bir cisimle vurulmuş, belki de böyle bir aletle işkence yapılmıştır.

No.7) Erkek: (Resim 6) Kesici bir cisimle tam 5 ayrı darbe almış. İlki sol kulak bölgesine isabet etmiş; saldırı aleti mastoid çıkıntıyı tümüyle kesip götürmüş. Hatta zygomatik kemerin kökü de kesilmiş. Sol kulak köküne kesici aletle arka arkaya iki darbe indirilmiştir. Bu darbeler sonucu kişi anında ölmüştür. İkinci kesme izi sağ parietalin lambda dikişine yakın kısımdadır. Kısmen yatay planda olan yarık 41 mm uzunluğundadır. Bu üçüncü kesme izi iki lambda dikişi arasında, oksipital üzerinde ve 44 mm uzunluğundadır. Beşinci kesme izi de başın arkasındadır ve 53 mm uzunluğundadır.

No.8) Kadın: 15 yaşlarında ölen bu kız çocuğunun başında üç kesme izi vardır. İlki sağ parietal üzerinde, 50 mm uzunluğunda ve beyne kadar giren derin bir yarıktır. İkinci kesme izi ise birinciye dikey konumda ve 20 mm uzunluğundadır. Üçüncü yarık başın arkasındadır. Bu kız çocuğu öldürüldükten sonra ayrıca yakılmıştır.

No.9) Kadın: 17-19 yaşlarında ölmüş. Kafatasında korunan kemikler üzerinde herhangi bir darbe izi yok. Oksipitalin önemli bir kısmı kopmuş ve kaybolmuş. Ölüm nedeni hakkında bir şey söyleyemiyoruz.

II. İskeletlerde ırk teşhisi:
Kafatasında ölçü, endis ve morfolojik gözlem yoluyla ırk belirlenebilir. Ancak, her ırk grubu içinde bazı varyasyon durumlarının olduğunu da unutmamalıyız. Antropometri tekniğinin bize sunduğu bilgilerin ışığında Çavuşoğlu Samanlığı’ndan çıkarılan iskeletleri inceledik. Buna göre önemli bir ırksal ölçüt olan kafatası endisini 8 kafatasında hesapladık. Bulduğumuz değerler 76 ile 89 arasında değişir. O halde, 4 birey mezosefal, diğerleri ise brakisefal gruba girer. Dolikosefal yapıya hiçbir kafatasında rastlamadık. Anadolu’da Alpin ırk tipi oldukça yaygın olup bu ırka brakisefal tipler girdiği gibi, mezosefaller de girmektedir.

Elimizdeki iskeletlerin biri hariç hepsi de Alpin ırkına girer. Anadolu Türklerinin çoğunlukla bu ırk içinde yer aldığını hatırlatmak gerekir. 17-19 yaşlarındaki genç bir kadın ise bu gruba girmez; Dinarik ırkın Armenoid adı verilen doğu varyetesine girer.

14.04.2015
Yeniçağ

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-8-

Çoğunluğu genç olan insanlar, bilinçli katledilmiş, bir kısmı da yakılmıştır.Boyları hesaplarken Trotter ve Gleser’e ait regresyon denklemlerini kullandık. 3 kadında 152,9 cm, 159,2 cm ve 168,2 cm değerlerini bulurken; 3 erkekte de sırasıyla 170,1; 172,4 ve 173,5 cm değerlerini bulduk.

Çavuşoğlu Samanlığı’nda iskeletlerle birlikte ayrıca 1 gömlek düğmesi, kesici bir yapıya sahip demir parçası ve bir üst çene parçası bulundu. Gülhane Tıp Akademisi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr.İlter Uzel’in verdiği bilgiye göre üst total protez fragmanı sağ arka tarafa aittir. Protez kauçuktan, dişler ise porselendir. Protez, 1900’lü yılların başında maddi durumu iyi olan kimselerce kullanılırdı. Protez üzerindeki nikotin lekeleri bir erkeğe ait olduğunu akla getirmektedir. Bu tip porselen, 1915-1925 yılları arasında kullanılmış olup SSN (ABD) firmasının ürünleridir. İskeletlerin ait olduğu devir de böylece belirlenmiş olmaktadır.

III. Uzun kemiklerdeki yaralanma izleri:

Kafataslarında bu kadar çok kesme izine rastlanmış olmasına rağmen, kol, bacak ya da gövdenin diğer kısımlarında yok denecek kadar az darbe izi bulunmaktadır. Tabii ki bir kişi öldürülmek isteniyorsa, ilk saldırı noktası baş, dolayısıyla beyindir.

Bir erişkinin sol humerus’unda gövde ortasında ve dış tarafta 3 kesme izi vardır. Kemik yanma izi gösterir.Bir kadına ait sağ tibia kemiğinde gövde üzerinde, ön yüzde derin bir kesme izi yer alır.Bir erkeğe ait sağ tibia’da alt kısma yakın yerde iç tarafta yine oldukça derin bir kesme izi saptadık.

IV. Genel sonuç ve değerlendirme:

Çavuşoğlu Samanlığı’nda (Erciş ilçesi) tesadüfen ortaya çıkan ve üzerinde ayrıntılı antropolojik inceleme yapılan iskeletlerin ait olduğu ve çoğunluğu genç olan insanlar, bilinçli olarak katledilmiş, bir kısmı da yakılmıştır.

Alpin ırk tipine, özellikle Anadolu söz konusu edildiğine göre, Türklere ait olması güçlü bir olasılık olan bu bireylerin karşılaştığı bu tüyler ürpertici saldırı ve işkenceler yörede yaşayan canlı şâhitlerin anlattıklarını da bir bakıma destekler niteliktedir. Tarih şimdi tersine dönmekte; katledilenlerin Ermeniler değil Türkler olduğu açıkça ortaya konmuş olmaktadır.

15.04.2015
Yeniçağ

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-9-

Ermeni çocukları beyinleri yıkanarak birer ölüm makinesi haline getirildi

Prof. Metin Özbek’in bilimsel açıklamalarından sonra, Öz Erciş Haber gazetesinde yayımlanan Erciş’te Ermenilerin yaptıkları vahşeti ve Erciş’in kurtuluşuyla ilgili yazıyı aktaralım:

Erciş’in kurtuluşu

Yaklaşık 2.300 yıl önce Batı Anadolu veya Adriyatik Denizi kuzeyinde yaşarken göç ederek Erciş ve bölgenin muhtelif şehir ile köylerine yerleşen Ermeniler, bin yıldan fazla Roma (Bizans) hâkimiyetinde, katliamlar, sürgünler, çeşitli baskılar gördükten sonra Türklerin Anadolu’yu fethi ile birlikte, tam bir hürriyet içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı zayıflayınca bu durumdan faydalanmak isteyen batılı devletler, Ermenileri kışkırtarak hedeflerine ulaşmaya çalışmışlardır.

1850’li yılların başından itibaren, Osmanlı Devleti ekonomik ve askeri alanlarda zayıfladığından, hemen her konuda Avrupa devletleri ile Rusya’nın müdahalesi ile karşılaşmış, “hasta adam” olarak görülen Osmanlı, Ermeniler kullanılarak parçalanmak istenmiş ve başarılı olunmuştur. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki nüfuslarının kalabalık olması başta misyonerler olmak üzere, Batılı devletlerin iştahını kabartmış ve Ermeni çocukları kurulan yabancı okullarda beyinleri yıkanarak birer ölüm makinesi haline getirilmişlerdir. Van, Muş ve Erzurum başta olmak üzere, doğu şehirlerinde İngiliz, Fransız, Rus konsoloslukları açılarak Ermeni ayrılıkçıları kışkırtılmış, kurulması planlanan Ermeni devletinin temelleri atılmıştır.

Van merkezinde Protestan ve Katolik misyonerler tarafından açılan on bir okulda, Ermeni çocukları, milli mezhepleri olan Gregoryen mezhebinden çıkarılarak, Katolik ve Protestan yapıldıktan sonra, koyu bir Türk düşmanı olarak yetiştirilerek doğdukları köy ve kazalara gönderilmiştir.

İleride kurulacak Taşnak, Hınçak gibi Ermeni terör örgütlerinin de kaynağı olan bu okulların en meşhuru; Erek’te bulunan, Vaspuragan (Van) Erek Kâin Kilise Mektebi ve Acem Haço mahallesindeki Büyük Kilise Mektebi idi. Erciş, Bargiri (Muradiye), Vastan (Gevaş) ve Van’ın diğer Ermeni köylerinden getirilen bine yakın çocuk bu okullarda, doksan misyoner öğretmen tarafından eğitilmekteydi.

İstanbul’da bulunan Amerikan Konsolosluğu tarafından Osmanlı topraklarında misyonerlik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uzun zamandır yürütülen çalışmalarda sona gelinir. Anadolu’nun değişik yerlerinde kırk civarında Amerikan Okulu açılarak Hıristiyan nüfus özellikle de Ermenilere yönelik programlarla eğitime başlanır. Bu okullardan biri de 1875 yılında Erciş’te “Amerikan Mektebi” adı altında kurularak Ermeni çocukları (yemiğa) ve gençleri (dığa) bu okulda eğitilmeye başlanır.

16.04.2015
Yeniçağ

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI-10-

Van Milletvekili Papazyan Türklere karşı savaşacaklarını söylüyordu . Rusların desteklediği Van Ermeni Patriği MıgırdıçHırimyan, Van genelindeki bütün Ermeni kiliselerini ve okullarını dolaşarak, Ermeni istiklal marşlarını okumak suretiyle, Ermenileri cesaretlendirmeye ve isyana teşvik eder. Bu isyana teşvik çabaları sonucu, 1. Ermeni İsyanı başlar. 1896 yılı Mart-Nisan aylarında Erciş’e bağlı, Kozluca, Çelebibağı, Pertak (Dinlence), Ağı (Kocapınar) köyleri ve şehir içinde Müslümanlara karşı taciz, ev yakma, kurşunlama ve hayvan gasp etme türünde olaylar meydana gelir. 17 Haziran 1896 günüPertak köyünde Ermenilerin Hamidiye Alayı askerlerine saldırması sonucu yaşanan çarpışmada Müslümanlar 6 şehit verirler. Adilcevaz, Muradiye ve Van’ın diğer kazalarına da sıçrayan hadiseler 24 Haziran’a kadar devam etmiş, 2 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

1914 yılı felaket yağdırır Erciş semalarına, kan ve ölüm taşır. 1. Dünya Savaşı’nı bahane eden Ruslar, Ermeni çeteleri öncülüğünde doğu sınırlarımızdan girerek Türk şehirlerini ele geçirip, Müslüman halkı Ermeni çetelerin insafına terk ederler. Van’da bulunan 33. Tümenin Sarıkamış cephesine sevk edilmesi ve yaşanan hezimet, Ruslara karşı kendilerini savunmasız gören Ercişlileri tedirgin ettiğinden “göç” hesapları yapılmaya başlanır.

1914 Kasım ayının ikisinde Rusya, Osmanlı Devletine resmen harp ilan ederek Türk sınırlarına karşı saldırıya geçtiğinde, Ermeniler bir beyanname yayınlayarak bütün güçleriyle Rus ordusunu destekleyeceklerini duyurdular. Meclis-i Mebusan’da Van milletvekili olarak bulunan, eski komitacı terörist Vahan Papazyan, daha savaş ilan edilmeden, Avrupa’da Ermenice yayınlanan “Wem” dergisine verdiği demeçte; Doğu cephesinde Türklere karşı savaşacaklarını ve her halükarda Rusları destekleyeceklerini, Kafkasya’da gönüllü Ermeni alaylarının, teyakkuz durumuna geçmesi gerektiğini, söyler. Papazyan bu cümleleri ifade ederken, Ermenilerin tehcirden sonra isyan ettikleri iddiasını da farkında olmadan yalanlamış oluyordu.

Rus toplarının sesi Erciş’te duyulmaya başladığında, Ermeniler zafer naraları atarak Türkleri tehdit ve taciz etmeye, göçe zorlamaya başlamışlardı. 15 Şubat 1915’te Timar’da isyan çıkaran Ermeni çeteler üzerine gönderilen Erciş Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Süleyman Bey ve iki askeri pusuya düşürülerek şehit edilince, Ermeniler Ercişçarşısında sevinçlerinden göbek atmış, Müslüman Ercişliler ise çaresizlik içinde yaşananları sineye çekmişlerdi.

Ermeni çeteleri öncülüğünde kuzeydoğu istikametinden yaklaşan Rus ordusu, var gücüyle Van’ı savunan Türk birliklerine karşı iki koldan giriştiği saldırılar sonucu, 10 Mayıs 1915’te Bargiri (Muradiye)’yi, 11 Mayıs’ta Malazgirt’i, 12 Mayıs’ta da Erciş’i ele geçirir. Ruslar Van’a doğru ilerlerken, Vali Cevdet Bey 14 Mayıs günü geç kalan hicret kararını almış, ancak siviller Ermeni çetelerin katliamlarına maruz kalmıştı. 1915 yazında Ermeni papazların okuduğu kilise şarkıları ve Erciş’te yaşayan Ermenilerin alkışları arasında Erciş’e giren Rus General Şarpantiye iki gün Erciş’te kaldıktan sonra 1 tabur kuvvetini burada bırakarak Adilcevaz istikametine yönelir.

KAYNAKLAR

İLK 5 BÖLÜM : https://nacikaptan.com/?p=18687 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenilerin-yaptigi-cavusoglu-samanligi-katliami-6-112818h.htm
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenilerin-yaptigi-cavusoglu-samanligi-katliami-7-112855h.htm
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenilerin-yaptigi-cavusoglu-samanligi-katliami-8-112864h.htm
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenilerin-yaptigi-cavusoglu-samanligi-katliami-9-112921h.htm
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermenilerin-yaptigi-cavusoglu-samanligi-katliami-10-112952h.htm

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERMENİ SORUNU, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *