AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı? *** “Krip­to­da zi­na ya­sa­sı ge­tir­me­ye ça­lı­şır­ken “i­ki­yüz­lü­” dav­ran­dık­la­rı id­di­a edi­len AK­P’­li­ler şöy­le sı­ra­la­nı­yor­du: “(…) Si­ya­si yel­pa­ze­nin fark­lı renk­le­rin­den bir­çok bağ­lan­tı­mız, eğer gi­ri­şim ba­şa­rı­lı olur­sa, sek­re­te­riy­le açık­ça iliş­ki ya­şa­yan, er­gen­lik ça­ğın­da­ki kız­la­rı ter­cih eden ve Rus ha­yat ka­dın­la­rı­na düş­kün olan (…)’ın, ad­li ko­vuş­tur­ma­ya ma­ruz ka­la­bi­le­cek pek çok AK­P’­li yet­ki­li ara­sın­da ola­ca­ğı­nı açık­ça be­lirt­ti (…)”

Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
15 Nisan 2015
Sözcü

AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı?

Ba­rış Ter­koğ­lu ve Ba­rış Peh­li­va­n’­ın ka­le­me al­dı­ğı “Mah­rem/Giz­li Bel­ge­ler­de Tür­ki­ye­’nin Sır­la­rı­” ki­ta­bın­da ABD El­çi­li­ği­’nin AKP’­li ba­kan­la­rın özel ha­yat­la­rı­na iliş­kin tut­tuk­la­rı not­lar tar­tı­şı­lır­ken, Bü­yü­kel­çi­li­ğin bu ko­nu­da gö­rü­şü­ne baş­vur­du­ğu isim­ler de dik­kat çe­ki­yor. Bü­yü­kel­çi­ye kay­nak­lık eden isim­ler­den bi­ri olan Hü­se­yin Ko­ca­bı­yık, bu­gün AK­P’­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li ada­yı!..

2004 yı­lın­da AK­P zi­na­yı suç sa­yan ya­sa­yı Mec­li­s’­e ge­tir­me gi­ri­şi­min­de bu­lu­nur­ken, ABD mis­yo­nu AK­P’­li­le­rin ha­yat­la­rın­da bir çe­liş­ki ol­du­ğu­nu id­di­a et­tik­le­ri bil­gi­le­ri, Was­hing­to­n’­a not edi­yor­du.

10 Ey­lül 2004 ta­rih­li, ABD An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği kay­nak­lı, Bü­yü­kel­çi Eric Edel­man im­za­lı krip­to “İk­ti­dar­da­ki Ak Par­ti­’nin İki­yüz­lü Ye­mi­ni: Zi­na Ve Ev­li­lik Dı­şı İliş­ki­yi Ye­ni­den Suç Ola­rak Gös­ter­me Gi­ri­şi­mi­” baş­lı­ğı­nı ta­şı­yor. Krip­to­da zi­na ya­sa­sı ge­tir­me­ye ça­lı­şır­ken “i­ki­yüz­lü­” dav­ran­dık­la­rı id­di­a edi­len AK­P’­li­ler şöy­le sı­ra­la­nı­yor­du:

“(…) Si­ya­si yel­pa­ze­nin fark­lı renk­le­rin­den bir­çok bağ­lan­tı­mız, eğer gi­ri­şim ba­şa­rı­lı olur­sa, sek­re­te­riy­le açık­ça iliş­ki ya­şa­yan, er­gen­lik ça­ğın­da­ki kız­la­rı ter­cih eden ve Rus ha­yat ka­dın­la­rı­na düş­kün olan (…)’ın, ad­li ko­vuş­tur­ma­ya ma­ruz ka­la­bi­le­cek pek çok AK­P’­li yet­ki­li ara­sın­da ola­ca­ğı­nı açık­ça be­lirt­ti (…)”

Pe­ki ABD Bü­yü­kel­çi­si bu bil­gi­le­ri ne­re­den öğ­ren­di?  Krip­to­da ko­nu­ya da­ir gö­rüş­tü­ğü isim­le­ri de Bü­yü­kel­çi’­nin not et­ti­ği gö­rü­lü­yor. O kı­sım şöy­le:

“(…) da­ha da önem­li­si mer­kez sağ mu­ha­le­fe­tin ön­de ge­len tem­sil­ci­le­ri­nin (ör­ne­ğin si­ya­si da­nış­man Hü­se­yin Ko­ca­bı­yık) ve bu çiz­gi­ye ya­kın ve­ya AK­P’­nin için­den isim­le­rin (es­ki Güm­rük Mü­şa­vi­ri Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, AKP Mil­let­ve­ki­li Er­sön­mez Yar­bay) kü­çüm­ser yak­la­şım­la­rı. Ge­rek ‘se­kü­le­r’ ka­nat­tan, ge­rek AK­P’­nin mu­ha­za­fa­kar mu­ha­lif­le­rin­den kay­nak­la­nan bu yak­la­şım AK­P’­yi iki­yüz­lü ola­rak ta­nım­lı­yor (…)”

Lis­te­de AKP dö­ne­min­de müs­te­şar­lık ya­par­ken 2004 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da Kür­şat Tüz­me­n’­le an­la­şa­ma­yıp is­ti­fa eden Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, da­ha son­ra Gü­l’­ün kar­şı­sı­na Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak çık­ma ce­sa­re­ti­ni gös­te­ren dö­ne­min AKP mil­let­ve­ki­li Er­sön­mez Yar­bay dı­şın­da bir ki­şi da­ha var:

Hü­se­yin Ko­ca­bı­yık.
Son dö­nem­de Er­do­ğa­n’­a sa­da­kat­le bağ­lı olan ve “Cum­hur­baş­ka­nı­na rüş­vet al­dı di­yen puşt oğ­lu puşt­tur,” söz­le­riy­le gün­de­me otu­ran Tan­su Çil­le­r’­in Baş­da­nış­ma­nı Hü­se­yin Ko­ca­bı­yık, şu an AK­P’­nin İz­mir 1. Böl­ge 4. sı­ra ada­yı.

Ko­ca­bı­yık, Uğur Dün­da­r’­ın yol­suz­luk­la­rı ko­nu al­dı­ğı Halk Are­na­sı prog­ra­mı sı­ra­sın­da Twit­te­r’­da “Halk TV ad­lı ka­nal­da 4 ta­ne puşt (CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Par­ti Söz­cü­sü Prof. Ha­luk Koç, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du, kum­pas mağ­du­ru So­ruş­tur­ma­cı Ga­ze­te­ci Ne­dim Şe­ner ve Uğur Dün­dar-U.D) Cum­hur­baş­ka­nı­’na ha­ka­ret edi­yo­r” di­ye yaz­mış­tı.

İş­te Er­do­ğa­n’­a öv­gü­ler dü­zen ve bu sa­ye­de İz­mi­r’­den ve­kil aday­lı­ğı­nı ka­pan Ko­ca­bı­yı­k’­ın ABD bü­yü­kel­çi­liği yetkililerine AKP hak­kın­da en mah­rem bil­gi­le­ri aktardığı krip­to­la­ra düş­müş ol­du.

Sev­gi­li okur­la­rım,
Yü­rek­ten kut­la­dı­ğım iki genç ve de­ğer­li mes­lek­ta­şı­mın ka­le­me al­dı­ğı, bü­yük il­gi gö­ren “Mah­rem/Giz­li Bel­ge­ler­de Tür­ki­ye­’nin Sır­la­rı­” ad­lı ki­tap­ta­ki bel­ge­ler­den yo­la çı­kı­la­rak Oda TV’­de dün ya­yın­la­nan bu ha­be­ri, özü­ne hiç do­kun­ma­dan ve yo­rum yap­ma­dan ay­nen alın­tı­la­dım.

Sa­de­ce AK­P’­li muh­bir­le­rin özel ya­şam­la­rı hak­kın­da ABD Büyükelçiliği görevlilerine ih­bar­da bu­lun­duk­la­rı iki­si es­ki ve bi­ri ha­len gö­rev­de olan üç AK­P’­li ba­kan­ın isim­le­ri­ni çı­kar­dım. ABD yet­ki­li­le­ri­ne bil­gi ak­tar­dı­ğı res­mi bel­ge­ler­de yer alan Hü­se­yin Ko­ca­bı­yı­k’­ı ise Avu­ka­tım Vu­ral Er­gül, ha­ka­ret ve if­ti­ra­dan da­ha ön­ce iki kez mah­kum et­tir­di.

Hiç kim­se­ye if­ti­ra atıl­ma­yan, ha­ka­ret­te bu­lu­nul­ma­yan, ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rıl­ma­yan, ai­le ya­şam­la­rı­na ve özel ha­yat­la­ra as­la gi­ril­me­yen “Halk Are­na­sı­”n­da ko­nu­şan­la­ra “Puş­t” di­ye ha­ka­ret et­me­sin­den son­ra, İz­mi­r’­de­ki avu­ka­tım Mu­rat Er­gün sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu gi­bi, taz­mi­nat da­va­sı da aç­tı.

Ko­ca­bı­yık hak­kın­da yo­ru­mu ge­rek­siz bu­lu­yo­rum.
Sa­de­ce “Çok ça­lış­tı ve AK­P’­ye çok ya­kış­tı­” de­mek­le ye­ti­ni­yo­rum!..

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, UĞUR MUMCU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *