YOLSUZLUK VE RANT BİZİM İŞİMİZ *** Bütün pis işleri bana yaptırıyor * Muhteşem dönüşüm şahane rantsal götürüşüm!.. *** Piyango * ‘Bizi asarlar. Hesabını kim verecek? “ Er­do­ğan Bay­rak­tar ve ai­le­si­nin 2013’te İs­tan­bul-Ko­şu­yo­lu’n­da 42 mil­yon li­ra­ya al­dı­ğı ar­sa, üze­rin­de­ki met­ruk bi­na için kent­sel dö­nü­şü­me so­kul­du. Ai­le in­şa­at­tan 114.4 mil­yon TL ala­cak.”

HaberartıTürk
24.02.2014

BÜTÜN PİS İŞLERİ BİZE YAPTIRIYOR
ERDOĞAN BAYRAKTAR: BİZİ ASARLAR

Erdoğan Bayraktar ‘ın KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldım’la yaptığı söylenen şok ses kayıtları ortaya çıktı.Yıldırım Bayraktar’dan bir arazinin deprem riskli alan ilan ederek kendilerine verilmesini istiyor.

Bayraktar ‘Bizi asarlar. Hesabını kim verecek?‘ şeklinde itiraz ediyor.
Bayraktar İBB Genel Sekreteri Baştürk hakkında:

‘Ne kadar pis iş varsa bize yaptırmaya kalkıyor.’ diyor 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu soruşturma dosyasına giren Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraklar’ın konuşmaları, itiraf niteliğinde.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından hem bakanlıktan hem AK Parti’den istifa eden ancak daha sonra AK Parti’den ayrılmaktan vazgeçerek ’17 Aralık bir komplo’ diyen Bayraktar’ın, kendisiyle çelişen o görüşmeleri ortaya çıktı.

Karşı gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasındaki tapelerde KİPTAŞ genel müdürü İsmet Yıldım ile konuşan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sözleri şoke edici. Yıldırım, Çatalca ‘daki arazinin deprem riskli alan ilan ederek kendilerine verilmesini istiyor. Bayraktar ‘Neye istinaden? Bizi asarlar. Hesabını kim verecek?’ şeklinde itiraz ediyor.

Konuşmada Bayraktar Etiler polis arazisine 1 yerine 3 emsal verdiklerini itiraf ediyor. Bayraktar İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk hakkında ise ağır sözler söylüyor:  ‘Ne kadar pis iş varsa bize yaptırmaya kalkıyor. Kuşdili’ni imara açtı, bana 20 defa telefon açtı, ‘burayı tasdik et’ diye. SİT alanı, doğal SİT alanı demiyor, imar yapıyor.’

ZATEN 3 KAT EMSAL VERMİŞİM

Söz konusu konuşmalarda; İstanbul Etiler’deki polis okulu arazisinin ‘afet riski taşıyan alan’ ilan ederek ranta açılmasını sağladığını itiraf eden Bayraktar, buna karşılık Çatalca’ya taşınacak polis okulu için de ‘imar oyunları’ planlıyor.

Çatalca’nın en bakir yerlerinde bulunan 400 metrekarelik arazinin akıbetine ilişkin 24 Temmuz 2013’te Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile konuşan Bayraktar, Yıldırım’ın talepleri üzerine isyan ediyor. Çatalca’daki arazinin rezerv alanı ilan edilmesini isteyen Yıldırıma’a, zaten araziye hukuksuz olarak 3 katı emsal verdiğini söyleyen Bayraktar; ‘Ben neye istinaden yapayım bunu? Bizi asarlar ya!’ dediği görülüyo

Uğur Dündar
7 Mart 2015
Sözcü

Facebook: halkinsozcusu Twitter:
ugurdundarsozcu
E-mail: ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
Muhteşem dönüşüm şahane rantsal götürüşüm!..

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız,  Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­yın­ca 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l’­da, “çan­ta­cı” de­ni­len tip­ler tü­re­miş­ti! Bu çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, kent­sel dö­nü­şüm­de rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak­tı.

Çan­ta­cı bey­ler ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar, son­ra da bir da­ire­nin sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet ris­ki var­dı­r“ şek­lin­de bir ra­por alı­yor­lar­dı.

Ya­sa uya­rın­ca bir ha­ne­nin elin­de­ki “A­fet Ris­ki Ra­po­ru­”, di­ğer 19 da­ire­yi de bağ­la­dı­ğın­dan, ra­po­ru ka­pan çan­ta­cı­lar doğ­ru­ca in­şa­at fir­ma­la­rı­nın yo­lu­nu tu­tu­yor­lar­dı. “E­li­miz­de şöy­le bir ra­por var, bu­ra­dan şu ka­dar rant sağ­la­ya­bi­li­riz, ver pa­ra­yı al ra­po­ru­” di­yor­lar­dı!

İn­şa­at­çı da pa­ra­sı­nı ve­rip, ra­po­ru alın­ca, yı­kım için he­men be­le­di­ye­ye baş­vu­ru­yor­du.Di­ye­lim ki be­le­di­ye yık­ma­dı, o za­man va­li­li­ğe ko­şu­yor, kos­ko­ca bi­na va­li­lik em­riy­le 60 gün için­de ça­tır ça­tır yı­kı­lı­yor­du! Kat ma­lik­le­ri­ne de mü­te­ah­hi­din ve­re­ce­ği se­fer­ta­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki da­ire­le­ri ka­bul et­mek ka­lı­yor­du.

Bir he­sa­ba gö­re İs­tan­bu­l’­da­ki 3 mil­yon ya­pı­nın yak­la­şık 1.5 mil­yo­nu, iş­te bu çan­ta­cı­la­rın he­de­fin­dey­di.

Ya­ni yı­kım­dan kur­tu­luş yok­tu!
Ama rant­sal gö­tü­rü­şüm çok­tu!

Kü­çük ila­ve­ler yap­tı­ğım bu sa­tır­la­rı, özel­lik­le İs­tan­bu­l’­un Ko­şu­yo­lu sem­tin­den ge­len şi­ka­yet­ler üze­ri­ne, 6 Mart 2013 ta­ri­hin­de, kö­şem­de ya­yın­la­dım.Ay­nı gün, öğ­le sa­at­le­rin­de  Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ara­dı.

Ya­zı­ma te­şek­kür et­tik­ten son­ra,  ken­di­si­nin de en bü­yük kay­gı­sı­nın, kent­sel dö­nü­şü­mü “rant­sal gö­tü­rü­şü­me” çe­vir­mek is­te­yen kö­tü ni­yet­li ki­şi­ler ol­du­ğu­nu ama bu­na as­la fır­sat ta­nı­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ben de Ba­ka­n’ın bu du­yar­lı dav­ra­nı­şı kar­şı­sın­da se­vin­dim ve bir neb­ze ol­sun ra­hat­la­dım.

An­cak ara­dan ge­çen sü­re için­de ba­ka­nın ver­di­ği sö­ze rağ­men Ko­şu­yo­lu­’n­dan ge­len şi­ka­yet­ler bit­me­di­ği gi­bi, da­ha da ço­ğal­dı.Hat­ta ba­zı mü­te­ah­hit­le­rin yı­kım ka­ra­rı alı­nan bi­na sa­hip­le­ri­ne “Biz Ba­ka­n’­ın ço­cu­ğuy­la or­tak ça­lı­şı­yo­ruz, bir an ön­ce tek­li­fi­mi­zi ka­bul edi­n” di­ye­rek teh­dit­te bu­lun­duk­la­rı bi­le id­di­a edil­di.Eli­miz­de bu id­di­ala­rı doğ­ru­la­ya­cak bir bel­ge ol­ma­dı­ğı için ta­bi­i ki ya­za­ma­dık.

Son­ra hiç bek­len­me­dik bir ge­liş­me ol­du, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ya­pıl­dı. Ba­kan­’ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar da “rant­sal gö­tü­rü­şüm şüp­he­li­si” ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

An­cak ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ğin­den, hak­kın­da ya­sal iş­lem ya­pıl­ma­dı. Bu ara­da Ba­kan Bay­rak­tar­’ın ba­ba­dan kal­ma ai­le şir­ke­ti­nin, Ko­şu­yo­lu sem­tin­de en bü­yük rant ge­ti­re­cek ar­sa­yı 42 mil­yon li­ra­ya ka­pat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. (Be­nim­le ko­nuş­tuk­tan sa­de­ce 7 ay son­ra-U.D.)

Ar­sa­nın plan not­la­rın­da “Bu imar du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak yal­nız pro­je tan­zim edi­le­bi­lir. İn­şa­at yap­tı­rı­lama­z” şer­hi­nin bu­lun­ma­sı­na rağ­men, ic­ra ve ipo­tek­le­rin hız­la kal­dı­rıl­dı­ğı ve in­şa­atın baş­la­ya­ca­ğı ya­zıl­dı. SÖZCÜ’­nün ha­be­rin­de lüks da­ire­ler­le AV­M’nin yer ala­ca­ğı 4 blok­luk  pro­je­de, ko­nut­la­rın 300 bin ile 700 bin Eu­ro ara­sın­da de­ği­şen fi­yat­lar­la sa­tı­la­ca­ğı bil­gi­si yer al­dı.

Böy­le­ce dö­ne­min Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar­’ın, ver­di­ği rant av­cı­la­rı­nı ön­le­me sö­zü­nün ger­çek­le uzak­tan ya­kın­dan bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. (Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nı­zı da 18 Tem­muz 2014 ta­rih­li kö­şem­de yaz­dım.)

Son­ra ne mi ol­du?
Ba­kan Bay­rak­tar­’a pi­yan­go vur­du!

Pi­yan­go­nun na­sıl vur­du­ğu­nu da dün­kü SÖZCÜ’­nün ha­be­rin­den oku­ya­lım:
“ Er­do­ğan Bay­rak­tar ve ai­le­si­nin 2013’te İs­tan­bul-Ko­şu­yo­lu’n­da 42 mil­yon li­ra­ya al­dı­ğı ar­sa, üze­rin­de­ki met­ruk bi­na için kent­sel dö­nü­şü­me so­kul­du. Ai­le in­şa­at­tan 114.4 mil­yon TL ala­cak.”

Ya­ni 42 mil­yon koy, 114 mil­yon al!.. Bu muh­te­şem dö­nü­şü­me, şa­ha­ne rant­sal gö­tü­rü­şü­me şap­ka çı­ka­rıl­maz da ne ya­pı­lır?..

This entry was posted in Gundem, Haber, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *