DEMOKRASİ – HUKUK – İNSAN HAKLARI *** MANİFESTO – NASIL BİR ÜLKEDE YARGILANIYORUM ?

Uğur Dündar
21 Mart 2015
Sözcü

Facebook: halkinsozcusu
Twitter: ugurdundarsozcu
E-mail: ugur.dundar@ugurdundar.com.tr

Sedef Kabaş’tan manifesto: “YARGILANIYORUM”

Sev­gi­li okur­la­rım,
per­şem­be ak­şa­mı Ed­re­mi­t’­ten can­lı ya­yın­la ek­ra­na ge­tir­di­ği­miz Halk Are­na­sı­’na, ile­ti­şim uz­ma­nı Se­def Ka­ba­ş’­ın açık­la­ma­la­rı dam­ga vur­du. Ka­ba­ş’­ın Twe­ette­r’­da at­tı­ğı bir me­saj son­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di­ği “YAR­GI­LA­NI­YO­RU­M” baş­lık­lı me­tin, sos­yal med­ya­da bü­yük olay ya­rat­tı. Ben de Tür­ki­ye­’nin için­den geç­ti­ği fa­şi­zan bas­kı­lar­la do­lu bu ka­ran­lık sü­re­ci çar­pı­cı bi­çim­de an­la­tan o met­ni, ta­ri­he not düş­mek ve ge­le­cek ku­şak­la­ra ak­tar­mak ama­cıy­la kö­şem­de ya­yım­la­ma­ya söz ver­dim.

İş­te vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan Se­def Ka­ba­ş”­ın ma­ni­fes­to­su:

1 twe­et at­tı­ğım için 5 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le yar­gı­la­nı­yo­rum…

Evi­me ara­ma yap­ma­ya ge­len po­lis­le­ri, avu­ka­tım­la ko­nuş­mak için 5 da­ki­ka bek­let­ti­ğim için 5 yıl 4 ay ha­pis is­te­mi ile ikin­ci bir da­va­da da­ha yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ya­ni bir twe­et ne­de­niy­le gı­ya­bım­da top­lam 10 yıl 4 aya va­ran bir ha­pis is­te­mi var… Ya­ni sav­cı bey, bir twe­et için 3770 gün ha­pis yat­ma­mı ta­lep edi­yor…Ge­lin şöy­le bir ba­ka­lım, ben na­sıl bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­’nın “Se­def Ka­ba­ş’­ın at­tı­ğı Twe­et’i gör­me­dim ama sos­yal med­ya kü­für ve ha­ka­ret ye­ri de­ğil­di­r” di­ye­rek san­ki kü­für ve ha­ka­ret et­mi­şim gi­bi bir al­gı ya­rat­ma­ya ça­lış­tı­ğı, öte yan­dan AK trol­ler de­ni­len bir gru­bun sa­bah­tan ak­şa­ma her ke­sim­den in­sa­na hoy­rat­ça, ra­hat­ça ve fü­tur­suz­ca ha­ka­ret ve kü­für ede­bil­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ya­sa­la­rı­nı, bay­ra­ğı­nı, ön­de­ri­ni ale­nen hi­çe sa­yan­la­rın, bı­ra­kın po­li­si 5 da­ki­ka bek­let­me­yi, ül­ke­nin Gü­ney­do­ğu­su­’n­da ken­di po­li­si­ni ve or­du­su­nu oluş­tu­ran­la­rın gör­mez­den ge­lin­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin en bü­yük ve en de­rin yol­suz­luk dos­ya­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı­na kar­şı çık­tı­ğım için yar­gı­la­nı­yo­rum..

Hır­sız­lık, yol­suz­luk, rüş­vet ev­ren­sel suç­lar­dır… Bu suç­la­rın iş­len­di­ği yö­nün­de cid­di ve kuv­vet­li de­lil­ler, ka­yıt­lar, ifa­de­ler ve bel­ge­le­rin ol­du­ğu bir so­ruş­tur­ma­yı ka­pa­mak, el­bet­te ta­ri­he ge­çe­cek bir ka­rar­dır de­di­ğim için yar­gı­la­nı­yo­rum…

17 Ara­lık yol­suz­luk dos­ya­sı­nı ka­pa­tan­la­rı “as­la unut­ma­yı­n” de­di­ğim için yar­gı­la­nı­yo­rum…

Hır­sız­la­rın, rüş­vet alıp-ve­ren­le­rin, ya­lan söy­le­yen­le­rin ve gö­zü­mü­zün içi­ne ba­ka ba­ka kul hak­kı yi­yen­le­rin bı­ra­kın yar­gı­lan­ma­yı, mah­ke­me­ye bi­le git­me­di­ği ya da gön­de­ril­me­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ki­tap­la­rın bom­ba, twit­te­r’­ın baş be­la­sı, so­ru so­ran ga­ze­te­ci­nin edep­siz, en­te­lek­tü­el­le­rin mon­şer, ana­ya­sal hak olan pro­tes­to hak­kı­nı kul­la­nan­la­rın ça­pul­cu, hır­sız­lık­la­rı or­ta­ya çı­ka­ran po­lis­le­rin dar­be­ci, so­ruş­tur­ma açan sav­cı­la­rın va­tan hai­ni ilan edil­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Yol­suz­luk, rüş­vet ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma suç­la­rın­dan ağır şüp­he­li du­rum­da­ki­le­rin se­çim son­ra­sın­da bal­kon­dan za­fer işa­re­ti yap­tı­ğı, mi­ting­ler­de “her şey mil­le­ti­miz içi­n”, “ve­ril­me­ye­cek bir he­sa­bı­mız yo­k” di­ye hay­kı­ra­bil­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Gayr-i hu­ku­ki, giz­li ka­pak­lı iş­le­ri­ne, rüş­vet tra­fi­ği­ne ço­cuk­la­rı­nı alet et­ti­ği yö­nün­de güç­lü id­di­alar bu­lu­nan ki­mi­le­ri için “ba­kan ol­muş­lar ama aca­ba iyi bir ba­ba ola­bil­miş­ler mi­” di­ye sor­du­ğum bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Çal­dı­nız mı so­ru­su­nu so­ran­la­ra “dar­be­ci­”, “pa­ra­lel­ci­”, “si­yo­nis­t”, “te­rö­ris­t”, “va­tan ha­ini­” di­yen ama bir tür­lü çal­ma­dık di­ye­me­yen­le­rin yö­net­ti­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü­nün “ça­lı­yor­lar ama ça­lı­şı­yor­la­r” di­ye­rek oluk oluk oy ver­di­ği, bu va­tan­daş­la­rı­mı­zın han­gi de­ğer­ler sis­te­mi­ne ve ah­la­ka gö­re ço­cuk ye­tiş­tir­di­ği­ni ger­çek­ten me­rak et­ti­ğim bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

30 ya­şın­da kor­kunç bir ser­ve­ti na­sıl el­de eti­ği meç­hul bir ki­şi­nin ar­ka­sı­na Türk Bay­ra­ğı­’nı da alıp, otur­du­ğu bir TV prog­ra­mın­da ül­ke­mi­zin büt­çe açı­ğı­nın yüz­de 15’i­ni ka­pat­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği ama ki­ra ge­lir­le­ri dı­şın­da tek ku­ruş ver­gi ver­me­di­ği bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın baş kah­ra­ma­nı ki­şi­nin şar­kı­cı eşi­nin “ço­cu­ğum için üzü­lü­yo­ru­m” di­ye­rek ya­rış­ma prog­ram­la­rın­da göz ya­şı dö­ker­ken al­kış­lan­dı­ğı, ev­la­dı­nı kay­be­den bir an­ne­nin ise mey­dan­lar­da yu­ha­lan­dı­ğı, vic­da­nı­nı yi­tir­miş bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ya­lan ha­ber­le­ri da­ha inan­dı­rı­cı kıl­ma ça­ba­sı ile de­va­sa pun­to­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı, o da ol­ma­yın­ca tam say­fa ha­ber­le­rin ya­pıl­dı­ğı, o da ol­maz­sa biz­zat ne­yin ha­ber olup, ne­yin ol­ma­ya­ca­ğı­nın tek el­den söy­len­di­ği, “mil­li ira­de­” de­dik­le­ri hal­kın ger­çek­le­ri öğ­ren­me­me­si için baş­ta yol­suz­luk dos­ya­la­rı ve hat­ta So­ma da­hil son 4 yıl­da 150’den faz­la ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ril­miş bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Mon­taj de­dik­le­ri­nin ger­çek, in­sa­ni yar­dım de­dik­le­ri­nin mü­him­mat, sui­kast de­dik­le­ri­nin Koz­mik Oda­’yı ta­lan, hü­kü­me­te dar­be de­dik­le­ri­nin, hır­sız­lık, yol­suz­luk, rüş­vet; ül­ke iti­ba­rı de­dik­le­ri­nin ise “Ka­çak Sa­ra­y” çık­tı­ğı bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Mi­de bu­lan­dı­ran bir fan­te­zi­den iba­ret olan ve or­ta­la­ma ze­ka­nın al­tın­da­ki­le­rin bi­le inan­ma­ya­ca­ğı sa­kil­lik­te­ki Ka­ba­taş ya­la­nı­nı man­şet man­şet ya­zan­la­rın, mey­dan mey­dan hay­kı­ran­la­rın, “ca­mi­de iç­ki iç­ti­le­r”, “i­ba­det­ha­ne­le­ri­mi­ze sal­dır­dı­la­r” di­ye­rek hal­kı bir­bi­ri­ne dü­şür­me he­ve­sin­de ol­du­ğu ve bu if­ti­ra­lar ile il­gi­li tek bir hu­ku­ki gi­ri­şi­min ya­pıl­ma­dı­ğı bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men Ali İs­ma­il Kork­ma­z’­ın ka­til­le­ri­nin “es­naf ge­re­kir­se po­lis­ti­r” de­ne­rek ko­run­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı, Ber­kin El­va­n’­ın ka­til­le­ri­nin bir tür­lü ya­ka­la­na­ma­dı­ğı, her­ke­sin gö­zü önün­de ya­kı­lan Ge­zi ça­dır­la­rı için bi­le de­lil yok de­ni­lip ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ği ama Ge­zi­’de ya­ra­lı genç­le­re yar­dım eden dok­tor­la­rı­mız için suç du­yu­ru­su ya­pı­lan bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da biz­de­ki öz­gür­lük dün­ya­da yok de­ni­len ama eve po­lis bas­kı­nı, ga­ze­te­ye po­lis bas­kı­nı, sen­di­ka­ya po­lis bas­kı­nı, par­ti bi­na­sı­na po­lis bas­kı­nı, ban­ka­ya po­lis bas­kı­nı ya­pı­lan, 13 ya­şın­da­ki bir öğ­ren­ci­nin Cum­hur­baş­ka­nı­’na ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le sı­nı­fın­dan po­lis­ler­ce çı­kar­tı­lan bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­ka­nın ken­di eş­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni an­la­ta an­la­ta bi­ti­re­me­dik­le­ri ama ay­nı top­rak­lar­da is­ter ba­şı açık, is­ter ba­şı ka­pa­lı ol­sun ka­dın­la­ra yö­ne­lik şid­de­tin son 10 yıl­da yüz­de 1400 art­tı­ğı, 13 ya­şın­da­ki kız ço­cuk­la­rı­nın te­ca­vüz­cü­sü ile ev­len­di­ril­di­ği, da­ha son­ra öl­dü­rül­dü­ğü, te­ca­vüz eden­le­rin be­ra­at et­ti­ril­di­ği ve son ola­rak “6 ya­şın­da­ki ço­cuk­lar ev­le­ne­bi­li­r” di­yen ki­şi­ye ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­len bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Yol­suz­lu­ğun, ta­la­nın, ya­la­nın, iş­siz­li­ğin, ka­dın ci­na­yet­le­ri­nin, ço­cuk ge­lin­le­rin, med­ya­ya san­sü­rün, ba­sın ya­sak­la­rı­nın zir­ve yap­tı­ğı ama hâ­lâ tek çö­zü­mün, ba­ğım­sız yar­gı­yı sı­fır­la­ya­cak tek adam for­mü­lü ol­du­ğu da­yat­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ül­ke­nin ön­ce la­ik ve din­siz, son­ra Türk-Kürt, son­ra Sün­ni-Ale­vi en son AK­P’­li-Ce­ma­at­çi, hat­ta son cel­se­de Gül­cü mü, yok­sa Tay­yip­çi mi di­ye sı­nan­dı­ğı, kim­lik­le­ri­mi­zi bö­lüp, par­ça­la­dık­ça, as­lın­da ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni tuz buz eden­le­rin en bü­yük su­çu iş­le­di­ği ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Bir ka­rış top­ra­ğı ko­ru­mak­tan aciz olan­la­rın, Trab­lus­garp, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı, Kaf­kas Cep­he­si, Fi­lis­tin Cep­he­si ve Kur­tu­luş Sa­va­şı­’n­da sa­vaş­mış, dün­ya ça­pın­da bir stra­te­ji da­hi­si ka­bul edi­len, Ma­re­şal rut­be­si­ne sa­hip, bu ül­ke­nin tar­tış­ma­sız ku­ru­cu­su ve tek ger­çek dün­ya li­de­ri olan Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­e sa­taş­ma­nın, laf et­me­nin hat­ta ha­ka­ret et­me­nin prim yap­tı­ğı ve bu ki­şi­le­rin ne­den­se yar­gı­lan­ma­dı­ğı bir ül­ke­de yar­gı­la­nı­yo­rum…

Ben 30 Ni­sa­n’­da o mah­ke­me­ye çı­ka­ca­ğım…
Sn. Ege­men Ba­ğış, Sn. Za­fer Çağ­la­yan, Sn. Mu­am­mer Gü­ler ve Sn. Er­do­ğan Bay­rak­tar, siz­le­ri de bek­le­rim… Ge­lin Türk Ada­le­ti­’ne gü­ve­ne­lim, ge­lin Türk Hu­kuk sis­te­mi­ne gü­ve­ne­lim…

Par­ti­ni­zin is­mi­nin AK ol­ma­sı hiçbir şey ifa­de et­mez… Al­nı­nız AK ola­cak, al­nı­nız…

Bey­ler, iti­bar sa­ray­dan de­ğil, de­mok­ra­si­den ge­lir; din­dar­lık na­maz­dan de­ğil, vic­dan­dan ge­lir; güç mev­ki­den de­ğil, dü­rüst­lük­ten ge­lir…Ben bu ül­ke­de öz­gür, ta­raf­sız, adil, vic­da­nı­nın se­si­ni din­le­yen ni­ce ha­kim, sav­cı ve avu­kat ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum…

Ada­le­te gü­ve­ni­yo­rum…
At­tı­ğım twe­eti­’min ar­ka­sın­da­yım..
Vic­da­nım şa­hi­dim­dir…

http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/sedef-kabastan-manifesto-yargilaniyorum-779004/

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, Gundem, HUKUK-YARGI-ADALET, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *