17-25 Aralık olmasaydı!..*** “Ön­de eşek, ar­ka­da de­ve­ler ker­van ay­nı yol­da de­vam ede­cek­ti!.Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran mil­yon do­lar­la­rı… Adam bo­yu ka­sa­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­nele­rini… El­bi­se tor­ba­la­rı­nı, çi­ko­la­ta ku­tu­la­rı­nı… 700 bin li­ra­lık saa­ti… Sı­fır­la­ma­la­rı bi­le­me­ye­cek­tik!..”.

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
14 Mart 2015
Sözcü

17-25 Aralık olmasaydı!..
Eğer ol­ma­say­dı, ön­de eşek, ar­ka­da
de­ve­ler ker­van ay­nı yol­da de­vam ede­cek­ti!..
Ön­ce kes­tir­me­den gi­de­lim:

17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ol­ma­say­dı…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran mil­yon do­lar­la­rı…
Adam bo­yu ka­sa­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­nele­rini…
El­bi­se tor­ba­la­rı­nı, çi­ko­la­ta ku­tu­la­rı­nı…
700 bin li­ra­lık saa­ti…
Sı­fır­la­ma­la­rı bi­le­me­ye­cek­tik!..
Çok şü­kür ki ta­kip­siz­lik ve­ril­di,
Mec­li­s’­te ak­lan­dı ve iş ka­pan­dı…
Olay üç ba­ka­nın is­ti­fa­sı,
bir ba­ka­nın az­le­dil­me­si so­nu­cu ha­fif ha­sar­la at­la­tıl­dı!..

Şim­di uzun ve me­şak­kat­li yol­dan gi­de­lim:
17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı…
Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, Poy­raz­köy, As­ke­ri Ca­sus­luk gi­bi
da­va­lar­dan içe­ri atı­lan­la­rın yıl­lar sü­ren çi­le­si…
Es­ki kuv­vet ve or­du ko­mu­tan­la­rı­nın, ge­ne­ral­le­rin,
ami­ral­le­rin, seç­kin su­bay­la­rın, bi­lim in­san­la­rı­nın,
si­ya­set­çi­le­rin, ga­ze­te­ci­le­rin ha­yat­la­rı­nın ka­rar­ma­sı…
Her tür­lü sah­te­kar­lık, de­lil üret­me, suç uy­dur­ma,
giz­li ta­nık re­za­le­ti ve vic­dan­sız­lık…
Yan­daş med­ya­nın at­rak­si­yon­la­rı de­vam edi­yor ola­cak­tı!..

17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı…
Te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da­ki tar­tış­ma prog­ram­la­rın­da
en kü­çük vic­dan aza­bı duy­ma­dan tu­tuk­lu in­san­la­rı ah­lak­sız­ca suç­la­ma­lar…
As­ke­ri ve­sa­ye­tin so­na er­di­ği va­vey­la­sıy­la as­rın li­de­ri,
ile­ri de­mok­ra­si, Ye­ni Tür­ki­ye ya­la­ka­lı­ğı…
“Tür­ki­ye iyi ki bu pa­şa­lar­la sa­va­şa gir­me­mi­ş”,
“Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” çir­kin­lik­le­ri sü­rüp gi­de­cek­ti…

17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı…
Kim­se ak­lıy­la vic­da­nıy­la ha­re­ket ede­rek sah­te bel­ge­le­ri,
giz­li ta­nık sah­te­kar­lı­ğı­nı…
Düz­me­ce de­lil­le­ri…
Kop­ya­la-ya­pış­tır yön­te­mi­ni…
Sah­te CD’­le­ri…
“Er­ge­ne­ko­n’­un ka­sa­sı­” de­dik­le­ri Kud­di­si Ok­kı­r’­ın
beş pa­ra­sız ölüp ce­na­ze­si­ni be­le­di­ye­nin kal­dır­dı­ğı­nı…
De­niz Yar­bay Ali Ta­ta­r’­ın in­ti­ha­rı­nı…
Hint Ok­ya­nu­su­’n­day­ken ifa­de­ye ça­ğı­rı­lan muh­rip ko­mu­ta­nı
ami­ra­lin sav­cı­lı­ğa git­ti­ğin­de “kuv­vet­li kaç­ma şüp­he­siy­le­”
tu­tuk­lan­ma­sı­nı sor­gu­la­ma­ya­cak­tı…

Eğer 17-25 Ara­lık ol­ma­say­dı…
İk­ti­dar ile Fet­hul­lah­çı­lar yi­ne ku­cak ku­ca­ğa, ko­yun ko­yu­na,
el ele, kol ko­la dev­le­ti ve ser­ma­ye­yi bö­lü­şe­rek mut­lu,
re­fah için­de ha­yat­la­rı­nı sür­dü­re­cek­ler­di…
Tay­yip yi­ne ba­kan­la­rı­nı Pen­sil­van­ya’ya gön­de­rip
“Ho­ca­sı­nı­n” emir­le­ri­ni so­ra­cak, ha­yır du­ası­nı ala­cak­tı…
“Kum­pa­s” ke­li­me­si­nin var­lı­ğın­dan kim­se­nin ha­be­ri ol­ma­ya­cak­tı!..
Ai­le­ler pe­ri­şan, yu­va­lar vi­ran, içer­de­ki­ler ölü­mü bek­le­ye­cek­ti…

So­nuç şu­dur:
Kum­pas­ta Fet­hul­lah­çı­lar­la ik­ti­dar suç or­ta­ğı­dır!..
Kum­pas­çı­lar ada­le­te tes­lim edi­li­yor­sa,
ik­ti­dar da on­lar­la bir­lik­te yar­gı­lan­ma­lı­dır!..
Ama bu­gün ba­kı­yo­ruz, fa­il­ler­den bi­ri, di­ğe­ri­ne ope­ras­yon ya­pı­yor…
İk­ti­dar ve sa­tı­lık ka­lem­le­ri, ar­ka­la­rın­da bı­rak­tık­la­rı bü­yük ha­sa­rı umur­sa­ma­dan ve hiç utan­ma­dan, yüz­le­ri kı­zar­ma­dan te­mi­ze çı­kı­yor­lar…
Ha­yır, siz­ler kir­li­si­niz, vic­dan­sız­sı­nız!..
Bu gü­zel ül­ke­ye iha­net et­ti­niz ve hep böy­le ha­tır­la­na­cak­sı­nız!..

Tat­lı­ya bağ­la­mış!..
Tay­yip, ya­nı­na ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul da­nış­man­la­rı­nı alıp
Ali Ba­ba­can ve Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Er­dem Baş­çı ile top­lan­tı yap­tı…
Top­lan­tı­dan son­ra Haz­ret açık­la­ma yap­tı:

“Tat­lı­ya bağ­la­dı­k”

Na­sıl bağ­la­dın tat­lı­ya?..
Yık­tın per­de­yi ey­le­din vi­ran…
Do­lar dün yi­ne 2.63 li­ra­nın üs­tü­ne çık­tı…
Dö­viz­le borç­la­nan­lar pe­ri­şan,
akar­ya­kı­ta üst üs­te zam­lar gel­di
iğ­ne­den ip­li­ğe her şe­yin fi­ya­tı art­tı,
ban­ka­lar­da­ki mev­du­at­lar eri­di,
kü­çük ta­sar­ruf sa­hip­le­ri ay­va­yı ye­di!..
Be­ye­fen­di­nin tu­zu ku­ru, tat­lı­ya bağ­la­mış!..
Ona tat­lı, va­tan­da­şı acı ka­zık!..

This entry was posted in ERGENEKON - BALYOZ, HUKUK-YARGI-ADALET, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *