Yobaz coştu ahlak çöktü!.. *** Asıl ce­za­yı…Yo­baz si­ya­se­tin, din ti­ca­re­ti­nin; Yol­suz­lu­ğun, rüş­ve­tin, ka­yır­ma­cı­lı­ğın ve ül­ke­yi pen­çe­si­ne dü­şü­ren fi­ra­vun dü­ze­ni­nin ge­tir­di­ği ah­la­ki çö­kü­şün so­rum­lu­la­rı hak edi­yor!..

 

Mehmet Türker
E-mail: mturker@sozcum.com
17 Şubat 2015
Sözcü
Yobaz coştu ahlak çöktü!..

Pı­rıl pı­rıl üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Öz­ge­ca­n’ı ha­yat­tan ko­pa­ran cin­sel vah­şet, Tür­ki­ye­’nin na­sıl bir dö­nü­şüm içi­ne gir­di­ği­ni gös­te­ren en acı, en kah­re­di­ci ör­nek­tir!..

13 yıl­lık sü­reç­te coş­tu­ru­lan yo­baz­lık, ül­ke­nin üze­ri­ne bir kâ­bus ha­lin­de çö­ker­ken… İçi­ne düş­tü­ğü­müz, gırt­la­ğı­mı­za ka­dar gö­mül­dü­ğü­müz du­rum utanç ve­ri­ci­dir…Bi­ri­le­ri “din­dar ve kin­dar ne­si­l” ye­tiş­tir­me der­din­dey­ken, ül­ke gi­de­rek ma­gan­da­la­şı­yor… Ah­lak çö­kü­yor!..

Ai­le içi şid­det için “Bun­lar es­ki­den de olu­yor­du, ama du­yul­mu­yor­du­” di­yen ve… Ka­dı­köy va­pu­run­dan çı­kan ka­dın­la­rın kı­ya­fet­le­riy­le uğ­ra­şan bir zih­ni­yet… Park­ta kız­la er­ke­ğin ay­nı bank­ta otu­rup soh­bet et­me­le­ri­ni uy­gun bul­ma­yan bir ka­fa…Kız­lı er­kek­li ay­nı ev­de ka­lan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ni so­ka­ğa at­mak is­te­yen bir ira­de…

Ni­şan­lıy­ken el ele tu­tuş­ma­yı ca­iz bul­ma­yan bir fet­va…Okul­da kız öğ­ren­ci­ler ile er­kek öğ­ren­ci­le­rin ay­nı mer­di­ven­ler­den çık­ma­sı­na ge­ti­ri­len yasak…12 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğuy­la ev­le­ni­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen bir din­ci…

Cad­de­ler­de­ki afiş­ler­de bi­ki­ni rek­lam­la­rı­nı san­sür­le­yen bir be­le­di­ye…An­ne­si­nin diz üs­tü­nün gö­rün­me­sin­den er­kek ço­cu­ğu­nun tah­rik ola­bi­le­ce­ği ke­pa­ze­li­ği­ni söy­le­ye­bi­len sal­ya­lı bir ağız…Afiş­ler­de ruj rek­lam­la­rın­da­ki kır­mı­zı du­dak­lar­dan tah­rik olan ha­cı cav cav…

Yok­sul­lu­ğun ge­tir­di­ği göç­ler­le kent­le­rin ya­pı­sı bo­zul­du…Ai­le ya­pı­sı çök­tü…Eği­tim­siz­lik ta­van yap­tı…Si­ya­se­tin dü­ze­yi çu­ku­ra in­di…Din-iman-ki­tap si­ya­se­ti ya­pan­lar ül­ke­yi yoz­laş­tır­dı…Yoz top­lum­dan çı­kan­lar şid­det ve vah­şi cin­sel­li­ğin, hun­har­lı­ğın fai­li; ka­dın­lar da on­la­rın kur­ba­nı ol­du…

Ba­kı­nız şim­di ne­ler di­yor­lar?.. Ai­le es­ki Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hin:

“Ha­dım et­me ce­za­sı ge­ti­re­li­m”
Ye­ni Ai­le Ba­ka­nı Ay­şe­nur İs­lam:

“İ­da­mı gün­de­me ge­ti­re­bi­li­ri­z” AB Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kır: “Be­nim kı­zı­ma ol­sa, tü­fe­ği alır ce­za­sı­nı ken­dim ve­ri­ri­m” Hiç­bi­ri, ama hiç­bi­ri bo­zu­lan sos­yal ya­pı­yı, eği­tim­siz­li­ği ko­nuş­mu­yor… Ai­le eği­tim­siz, ye­tiş­ti­re­me­di­ği ço­cuk eği­tim­siz..Ve hay­va­ni dür­tü­ler­le açı­ğa çı­kan cin­sel aç­lık!..

Ka­dın ci­na­ye­ti, gasp, darp, kap­kaç, hır­sız­lık, soy­gun, fu­huş, uyuş­tu­ru­cu…Bu­gün Öz­ge­ca­n‘­ın hun­har­ca kat­le­dil­me­si­nin, el­le­ri­nin ke­sil­me­si­nin, ya­kıl­ma­sı­nın kor­kunç­lu­ğu yurt ça­pın­da in­fi­ale se­bep olur­ken…

Asıl ce­za­yı…Yo­baz si­ya­se­tin, din ti­ca­re­ti­nin; Yol­suz­lu­ğun, rüş­ve­tin, ka­yır­ma­cı­lı­ğın ve ül­ke­yi pen­çe­si­ne dü­şü­ren fi­ra­vun dü­ze­ni­nin ge­tir­di­ği ah­la­ki çö­kü­şün so­rum­lu­la­rı hak edi­yor!..

Öze­tin öze­ti:
Yo­baz­lık co­şu­yor…
Ah­lak çö­kü­yor!..

This entry was posted in Gundem, Haber, İrtica, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *