O Za­ten Baş­ko­mu­tan… Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin Baş­ka­nı… Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin Baş­ka­nı… Da­nış­ta­y’­ın Baş­ka­nı… Sa­yış­ta­y’­ın Baş­ka­nı… Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun Baş­ka­nı… Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı…****40 katır 40 satır!..

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
7 Şubat 2015
Sözcü

40 katır 40 satır!..

Tay­yi­p’­in ak­lı fik­ri Baş­kan­lık­ta…
Ama her şe­yin baş­ka­nı!..
Me­se­la Mer­kez Ban­ka­sı
Baş­ka­nı­’na söz ge­çi­re­mi­yor…

Ba­ğı­rı­yor, ça­ğı­rı­yor eko­no­mi­de­ki din­gil­de­me­nin suç­lu­su ola­rak Mer­kez Ban­ka­sı­’nın
fa­iz­le­ri dü­şür­me­me­si­ni gös­te­ri­yor, yi­ne ol­mu­yor!..
Ve “İş­te ba­ğım­sız olun­ca, so­nuç da böy­le olu­yor” di­ye­rek,
Mer­kez Ban­ka­sı­’nı mah­kum edi­yor…
Şim­di Baş­kan olup Mer­kez Ban­ka­sı­’nı da ken­di­ne bağ­la­ma rü­ya­la­rı­nı gö­rü­yor…
İn­dir fai­zi, çı­kart fai­zi…
Tay­yi­p’­in em­riy­le!..

Baş­kan­lık tek ba­şı­na ona yet­mez…
Za­ten Baş­ko­mu­tan…
Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin Baş­ka­nı…
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin Baş­ka­nı…
Da­nış­ta­y’­ın Baş­ka­nı…
Sa­yış­ta­y’­ın Baş­ka­nı…
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun Baş­ka­nı…
Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı…
Eh o za­man bü­tün ban­ka­la­rın, THY’­nin, PTT’­nin, İS­Kİ­’nin,
İET­T’­nin, İG­DA­Ş’­ın da baş­ka­nı ol­sun bi­ra­der!..

Bu du­rum­da Sad­ra­zam (şim­di­lik) Ah­me­t’­in işi zor!..
Önü­müz­de­ki se­çim­ler­de AKP Mec­li­s’­te tek ba­şı­na
Ana­ya­sa­’yı de­ğiş­ti­re­cek ço­ğun­lu­ğu ya­ka­la­ya­maz­sa…
Sad­ra­zam Ah­met ba­şa­rı­sız bu­lu­na­cak ve ta­sı ta­ra­ğı top­la­yıp gi­de­cek…
AKP, Mec­li­s’­te Ana­ya­sa­’yı de­ğiş­ti­re­cek ço­ğun­lu­ğu el­de eder­se…
Tay­yip Baş­kan ola­cak, Ah­met yi­ne gi­de­cek…
Ya­ni Ah­me­t’­e, “40 ka­tır mı 40 sa­tır mı?” du­ru­mu var…
Kur­tu­lu­şu yok!..

Ah­met en iyi ih­ti­mal­le “Baş­kan Bi­rin­ci Yar­dım­cı­sı” ola­bi­lir,
Tay­yip abi­si­nin kol­tu­ğu al­tın­da…
Zi­ra Tay­yip, ken­di için ya­ra­ta­ca­ğı sis­tem­de
“Baş­kan Bi­rin­ci Yar­dım­cı­lı­ğı”
ma­ka­mın­dan söz et­miş­ti…
“Bi­rin­ci” de­di­ği­ne gö­re, ikin­ci,
üçün­cü, dör­dün­cü Baş­kan yar­dım­cı­lık­la­rı da var…
Tıp­kı baş­ba­kan yar­dım­cı­la­rı gi­bi…
Tay­yip usu­lü baş­kan­lık sis­te­mi…
Çok öz­le­mi­ni duy­du­ğu AB­D’­de­ki sis­tem­de tek baş­kan yar­dım­cı­sı var…
Ay­rı­ca bir de Baş­ka­n’­ın sek­re­tar­ya­sı…
Ki, bu­na biz­de “Ba­kan­lar Ku­ru­lu” de­ni­li­yor..
Mi­sal, Baş­ka­n’­ın Dı­şiş­le­ri Sek­re­te­ri, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı olu­yor…
Tay­yip bu­nu uy­gu­la­sın!..

Baş­kan­lık sis­te­mi­ne kar­şı çı­ka­nı gırt­lak­la­mak is­te­yen AK­P’­li Ku­zu Bur­han,
mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­nı Tay­yi­p’­in be­lir­le­ye­ce­ği­ni bi­li­yor ol­ma­lı…
Bir ali­ce­nap­lık gös­te­re­rek, Ah­me­t’­e yüz­de 10 kon­ten­jan ta­nı­ya­bi­lir…
Ku­zu­’nun ha­be­ri ol­sun, “Bu sis­tem­den dik­ta­tör­lük çık­maz” di­yen­le­ri de ben gırt­lak­la­mak is­ti­yo­rum!..

Her du­rum­da Sad­ra­zam Ah­me­t’­in ge­le­ce­ği pek par­lak gö­rün­mü­yor…
Ama ça­re­si yok, iki­sin­den bi­ri­ni ter­cih ede­cek:
40 ka­tır mı, 40 sa­tır mı?..

Ye­ni Tür­ki­ye ile­ri de­mok­ra­si!..

İs­tan­bu­l’­un her ye­rin­de, hat­ta so­kak ara­la­rın­da bi­le bü­tün ışık­lı ta­be­la­lar, du­var afiş­le­rin­de Ah­met… Ma­sum köy­lü ço­cu­ğu gü­lüm­se­me­siy­le bü­yük boy fo­toğ­ra­fı ve üst­te “Ye­ni Tür­ki­ye” ya­zı­sı…

AKP İs­tan­bul İl Kon­gre­si ya­pa­cak­lar­mış, onun afiş­le­ri… Ye­ni Tür­ki­ye­’de ile­ri de­mok­ra­si için­de­ler, ama bü­tün il ve il­çe­ler­de tek baş­kan ada­yı, tek lis­te mec­bu­ri­ye­ti var…

İkin­ci aday ve ikin­ci lis­te ya­sak, par­ti için­de de­mok­ra­tik mü­ca­de­le ya­sak…
Ay­rı­ca aday­lar ve lis­te­ler ge­nel mer­kez oto­ri­te­si­nin süz­ge­cin­den ge­çi­ri­li­yor…

Pe­ki bu ne bi­çim de­mok­ra­si?…
O bi­çim de­mok­ra­si!..
Al­lah he­pi­mi­zi böy­le bir de­mok­ra­si­den ko­ru­sun, amin…
——­——­——­——­——­——­——­—-
Not: Dün­kü ya­zım­da Bank As­ya için “Göz gö­re gö­re ba­tır­dı­lar” ifa­de­si,
“zor du­ru­ma dü­şür­dük­le­ri” an­la­mın­da­dır. Zi­ra ban­ka ha­len ser­ma­ye­si güç­lü du­rum­da­dır. (M.T.)

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, Gundem, Haber, Kose Yazarlari, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *