Akıl Fikir yazıları *** CEHALET+İHANET+ CİNAYET ÇIKMAZINDA İSLAM DÜNYASI

CEHALET+İHANET+ CİNAYET ÇIKMAZINDA İSLAM DÜNYASI

Türkiye Sorunları kitap dizisinin 100’cü sayısında yer alan yazıyı yayın öncesinde bilgilerinize sunuyorum.

Petrol tükenince İslam dünyası varoluş sorunlarını yaşayabilir. Dünyanın insanı insanlaştıracak öğretiye gereksinimi doğacaktır. Emperyalizmin güdümünde yer küresinin tek din egemenliğine düşmemesi için İslam kendisini yeniden gözden geçirmelidir. Yazı bu amaca dikkati çekmek için hazırlandı.

Saygılarımla.

Dr.Ali Nejat Ölçen

CEHALET+İHANET+ CİNAYET ÇIKMAZINDA İSLAM DÜNYASI

Emevi’lerle başlayan, Abbasilerle, onu izleyen Osmanlı devletiyle sürüp giden cinayetler bu di­nin insancıl ögelerini yok sayarak siyasallaştırılmasının doğal sonuçlarıdır. Bugün AKP ikti­darıyla Türkiye’de ve Libya, Mısır, Suriye gibi ülkelerde iç kargaşa, acımasızca içlenen cinayetler aslında Islam’ın siyasallaştırılmasının doğal sonuçlarıdır.

Irak Şam Islam Devleti (IŞİD)in vahşetin ötesine geçen cinayetlerin hangisi bu dinin kutsal kitabıyla bağdaşabilir? R.T.Erdoğan’ın zindanlara tıktırdığı seçkin insanlarımıza uyguladığı zulüm kutsal kitabın hangi ayetine uy­gun!

1.İslam’ın Kutsal Kitabındaki İnsancıl Ayeterine Ters Düşen Siyasal İslam İktidarları

Maide Suresinin 8’ci Ayet’ndeki “bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın” hük-mü, adı “adalet” ile başlayan AKP’nin hangi kararında hangi uygulamasında söz konusu ola­bilmiştir. Nisa Suresinin 58’nci Ayetinde “in­san-lar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-mediniz” koşuluna AKP dahil hangi İs­lâm ülkesinde iktidarı ele geçiren kadrolar saygı duymaktadır.

Bakara AKP iktidarında Bakan olan kişinin “makara” diyerek hafife aldığı Sure’nin – 256’ncı ayeti “dinde zorlama olmadığı” koşu-luna R.T.Erdoğan dahil hangi AKP üyesi saygı duymaktadır. Bakara Suresi’nin 263’ci ayetindeki “güzel bir sözün sadakadan daha iyi” olduğu hükmüne uyarak bir kez olsun AKP iktidarının üyelerinden R.T.Erdoğan dahil güzel söz işiten oldu mu?

Hangi Islam ülkesinde kaç kişi Tövbe Suresi’nin 15.Ayetine uyarak “yüreklerindeki öfkeyi” gide­rebilmektedir. Maide Suresi’nin 32’nci Ayeti: “Her kim bir canı,bir cana karşılık veya yer yü­zünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın öldü­rürse bütün insanları öldürmüş gibi olur” koşu­luna hangi İslam ülkesinde kaç kişi uymaktadır?.

Birbirini vahşice öldürmekten vaz geçip barış içindeki bir Islam ülkesini Ortadoğu’da göstere­bilir misiniz? Kim Tövbe Suresinin 9.Ayetine göre “kalbindeki öfke ve kini yatıştırmaktadır”. ”Enam Suresinin 6’Ayetine uygun davranarak R.T.Erdoğan “konuştuğu zaman adaleti gözet­mekte”midir?

Nahl Suresinin 90’ncı Ayeti’nin “sizlere adaleti ve iyilik yapmayı öğütlediğini” ey İslam dünyası ve AKP ne çabuk unuttunuz? Mümtehin Suresinin 8.Ayeti’ne göre Tanrı’nın “adalet yapanları sevdiğini” AKP’de kim, R.T. Erdoğan’a anımsatabilir?

2.Kana susamış Vampirlerin Örgütü:IŞİD

IŞİD için terör örgütü olduğunu söyleyenleri eleştiriyorum. O sadece terör örgütü değil, daha kötüsü, düpedüz cinayeti işleyip insan kanı içen vampirler örgütü.. Onlar hayvan bile değildirler, Onlar kendi hırsları, çıkarlar ve zevkleri için vicdanları leş kokan vampirlerdir. Onlar İslam’ın küçümsediği “gâvur” bile değiller. Ve öylesi vampirler başka dinlerin hiç birinde bu güne ka­dar görünmüş değil. 1200 yıl önce savaş alanında yaşamını yitiren Peygamberin Amcası Hamza’nın kalbini avuçlayıp yiyen Hinde adlı kadının to­runlarıdır onlar.

3.Siyasal İslamın Tarihinin Her Sayfası Kanla yazılıdır.

İslam tarihinin hiçbir kanlı sayfası, Abbasi devletinin ilk halifesi Ebu’l Abbas el Saffah’ın yaptığı gibi tüyler ürpertici vahşet içinde ger­çekleşmemişti. Abbasî devletinin ilk halifesi Ebu’l Abbas el Saffah, hayatta kalan Emevileri sarayına davet ederek tümünü öldürtür ve ardından henüz soğumamış cesetleri üzerine kilim ve sofra örtüsü serdirerek komutanlarıyla birlikte üzerlerin-de yememek yemiş, karnını doyurduktan sonra da bundan daha lezzetli yemek yemediğini söylemişti.(*)

İslam dininin şanssızlığı, Arap toplumunda doğ-muş olmasıdır. Cahiliye döneminin ahlâkı, dav-ranış biçimi ve alışkanlıkları halâ sürüp gitmek-tedir. Sarayında öldürttüğü Emevilerin cesetleri üze­rinde karnını doyuran Ebu’l Abbas el Saffah öncesi devlet terörünün en kanlı örnekleri Emeviler öneminde yaşanmıştır. Kan dökerek iktidara geldikler yani siyasal İslamın ilk kuru-cuları oldukları için kan dökerek ve can yakarak iktidarda kalmayı sürdürdüler.Ali soyundan gelen Zeyd’in halife olmayı kendisine hak tanı-yarak ayaklanmış fakat yenik düşerek öldürül-müştü. Ancak cesedin nereye gö­müldüğünü bilen yoktu.

Halife Hişam b. Abdulmelik, Zeyd’in me-zarını buldurarak cesedini çıkartmış ve hurma ağacına astırarak dövdürmüştü. İslam tari­hinde ilk kez bir ceset, dövülerek yeniden ikinci kez öldürülüyordu. Soracaksınız,Hişam b. Abdulmelik’e ne oldu! Cinayetler yazgıya dönüştüğü için Abba­siler iktidara gelince Emevilerin cesetleri me­zarlarından çıkarılarak kırbaçlandı, kırbaçlananlar ara­sında Hişam b.Abdulmelik’in cesedi de vardı.

Cehalet+ihanet+cinayet üçgeninden çıkararak, bu dinin insancıl ve çağdaş Ayetlerini güncelleşti­recek bir devrime gereksinimi var. Bu dinin ileri gelenlerini şu soru acaba niçin ilgilendirmiyor. Ortadoğu’da petrol tükendiği zaman Batı emper­yalizmi geliştirdiği teknolojiyle alternatif enerji kaynakları yarattığında, İslam dünyasının yazgı­sını emperyalizmin elinden kim kurtaracak? Em­peryalizmin silahlarıyla birbirinizi öldürmekten ne zaman nasıl kurtulacaksınız. İçinizde bu so­ruya yanıt verecek bir akîl kişi yok mu?

Bugün IŞİD’in canileri, 1200 yıl önceki dedelerinin torunlarıdır.Kanla yazılan İslam tarihinin yazgısını kanla sürdürüyorlar. Ve bu kan ülke­mizde AKP iktidarının da eline bulaşmıştır, IŞİD’ in EŞİD’i olduğu için.

Özetle:Devleti kullanacağını sanan İslam dünyası, devlet tarafından kötüye kullanıldığının halân ayırtında değil.

Not:İslam’ın Unutulan Özü için bakınız:
Türkiye Sorunları kitap dizisi, Ali Nejat Ölçen, sayı 95,Eylül 2013,s.30-47.(www.olcen.net)

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, DİN-İNANÇ, İrtica, ORTADOĞU ÜLKELERİ, RADİKAL İSLAM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *