Karanlık el!

Necati Doğru
necatidogru@sozcum.com
29 Aralık 2014
Sözcü

Karanlık el!

Ben ve be­nim gi­bi olan­lar “bö­lün­me sü­re­ci­” di­yo­ruz. Biz Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz. Bö­lün­me olur­sa en bü­yük yı­kı­mı Kürt va­tan­daş­la­rın çe­ke­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. AK­P’­nin li­der­le­ri­nin baş­ta ka­la­bil­mek için “bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü par­ça­la­ma­yı ka­bul et­tik­le­ri­ni fa­kat bu­nu halk­tan ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de giz­le­dik­le­ri­ni­” var­sa­yı­yo­ruz.

Gö­rü­şü­müz eleş­ti­ri­le­bi­lir.
Pe­şin yar­gı sa­yı­la­bi­lir.
Yan­lış da çı­ka­bi­lir.

İti­raf ede­yim; “gö­rü­şü­mü­zün yan­lış çık­ma­sı­” be­ni se­vin­di­rir an­cak son 12 yıl­dır bu hük­mü bo­şa çı­kar­ta­cak tu­tar­lı bir ge­liş­me he­nüz gör­me­dim. Tam ter­si ol­du.“Bö­lü­nü­yo­ruz yar­gı­sı­” güç­len­di.

İk­ti­dar par­ti­si ön­de ge­len­le­ri ve söz­cü­le­ri ise “As­la bö­lün­mü­yo­ruz fa­kat ba­rı­şı­yo­ru­z” id­di­ası­nı hep di­le ge­tir­di­ler.

Adı­na “Ba­rış Sü­re­ci­” de­di­ler.
Son­ra yaf­ta de­ğiş­tir­di­ler.
“Çö­züm Sü­re­ci­” yap­tı­lar.
Çö­züm için TSK si­la­hı bı­rak­tı.
Or­du kış­la­sı­na çe­kil­di.

PKK ise si­la­hı bı­rak­ma­dı. Güç­len­di. Mo­ral bul­du. Des­tek ge­niş­let­ti. PKK, “te­rör ör­gü­tü­” di­ye ta­nım­lan­mak­tan çık­tı, “Mü­za­ke­re Ma­sa­sı­nın Kan­dil Aya­ğı­” ya­pıl­dı. Gü­ney­do­ğu ile Do­ğu­’da “E­ge­men­lik ile ka­mu dü­ze­ni­ni sağ­la­ma­” hak­kı PKK’­ya onun si­vil ve si­lah­lı uzan­tı­la­rı­na terk edil­di. Ye­rel yö­ne­tim­ler üze­rin­den “bir özerk­lik for­mü­lü­” bu­lun­du­ğu fı­sıl­dan­ma­ya baş­lan­dı. Bu tab­lo­dan na­sıl bir so­nuç çı­ka­ca­ğı; çö­züm sü­re­ci­nin so­nun­da “bö­lü­nüp par­ça­lan­ma­dan tek bay­rak al­tın­da­” ka­la­rak PKK’­yı na­sıl ik­na ede­ce­ği­ni ik­ti­dar söz­cü­le­ri; Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Ba­kan­lar, MİT Baş­ka­nı, yan­daş ka­lem­ler, akil adam­lar, aki­le ha­nım­lar, sa­ray dal­ka­vu­ğu ak­tör­ler, ak­tris­ler açık­la­ya­mı­yor. Ge­nel­kur­may da or­du­yu gar­ni­zon­la­ra ki­lit­le­di, su­su­yor.

Ordu sus­tuk­ça!
Sü­reç hız ka­zan­dı de­di­ler.
Sü­reç hız ka­zan­dık­ça!
PKK, sal­dır­gan­laş­tı.
Ön­ce­ki gün Ciz­re­’yi yak­tı.
3 ki­şi öl­dü. Çok ya­ra­lı var.
Kürt, Kür­t’­ü kur­şun­la­dı.

PKK ta­raf­ta­rı Kürt­le­r’­in yak­tı­ğı HÜ­DA-PAR ta­raf­ta­rı Kürt­le­r’­in ev­le­rin­de­ki ate­şi sön­dür­me­ye ge­len po­lis pan­zer­le­ri ise “ö­zerk böl­ge ilan et­mek için so­kak baş­la­rı­na ka­zı­lan hen­dek­le­ri­” ge­çe­me­di. “Çö­züm Sü­re­ci­” söz­cü­sü ol­sun di­ye Yal­çın Ak­do­ğan ad­lı bir ba­ka­nı gö­rev­len­dir­di­ler.

Ciz­re­’de ne olu­yor?
Kürt, Kür­t’­ün evi­ni ni­çin ya­kı­yor?
Bu Ba­ka­n’­ın, so­ru­ya ez­ber­len­miş

ce­va­bı ay­nı:
Sü­reç­te so­na yak­laş­tık.
Sa­bo­taj ya­pı­lı­yor.
Ka­ran­lık el dev­re­ye gir­di.
Sa­yın Ba­kan!

Gö­rüş­me­le­ri­ni yü­rüt­tü­ğü­nüz sü­re­cin bu nok­ta­sın­da “PK­K’­lı Kür­t’­ü, HÜ­DA-PA­R’ lı Kür­t’­ün evi­ni yak­ma­ya kış­kır­tan o ka­ran­lık el kim­se bu­lup çı­kart­ma­k” si­zin gö­re­vi­niz de­ğil mi?

Kim bu ka­ran­lık el?
Si­zin Türk top­lu­mun­dan giz­le­di­ği­niz “çö­zümün” han­gi nok­ta­sın­da PKK’­lı Kürt ile HÜ­DA-PA­R’­lı Kürt an­la­şa­mı­yor ki, Ciz­re­’de bir­bi­ri­nin evi­ni ya­kı­yor?

Sa­yın Ba­kan!
Siz ki­mi tu­tu­yor­su­nuz?
PKK’­lı Kür­t’­ü mü?
HÜ­DA-PA­R’­lı Kür­t’­ü mü?

Söyleşi

Cahit Kayra yazdı!

26 Aralık günü bu köşede yer alan “Osmanlı’dan bize kalan miras” başlıklı yazıma Cahit Kayra’dan bilgilendirici bir destek geldi. Sizinle paylaşıyorum: “Ben ilkokul eğitimini eski alfabe ve belli bir eski dil ile okudum. Lisede FELSEFE, AHLAK VE ESTETİK konuları vardı. Öğretmenimiz Suut Kemal Yetkin’di. Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası yazı dilini biraz bilirim. Yani bugün Nişancı Mehmet Paşa’nın tarihindeki HEŞT BEHİŞT, Baki Efendi’nin MÜJE HAYLİN, Tevfik Fikret’in DğDU MUANNİD sözcüklü anlatılarını bir ölçüde okuyup anlayabilirim. Bugün, Felsefe eğitiminde eskiye dönüp TAHTEŞŞUUR, TEKABÜLÜBASİT, MÜCANESET sözcüklerinin kullanılmasını düşünmek gerçek dışı, boş, anlamsız ve bir bakıma kafa karıştırmaya yönelik bir davranıştır. Eski dil ile isterseniz ABES diyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Cahit Kayra.”

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, NECATİ DOĞRU YAZILARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *