Basın Duyurusu *** Cumhurbaşkanlığı Düzeyinde “Kayıt Dışı ve Korsan Yönetim” Girişimi

Basın Duyurusu

Atilla KART
Atilla.KART@tbmm.gov.tr
12 Aralık 2014

bu girişim “Anayasal Darbe” niteliğindedir. “

Cumhurbaşkanlığı Düzeyinde “Kayıt Dışı ve Korsan Yönetim” Girişimi….

Cumhurbaşkanı’nın fiili anlamda “Gizli Kararnameler” yoluyla, icrai yetki kullanacak kadrolaşma yapması girişimi , “Anayasal Darbe” niteliğindedir.

Bu yöndeki muhtemel gelişmeleri içeren ve Başbakan ile birlikte 25 Bakan’ın hem Kurumsal ve hem de kişisel sorumluluklarını hatırlatan ve Anayasaya göre “görev-yetki-sorumluluklarına” sahip çıkmaları gereğini ifade eden ;

Başbakan ile birlikte 25 Bakan’a ayrı ayrı yöneltilen soru önergesinin ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

Atilla Kart
Konya Milletvekili
12 Aralık 2014

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Atilla Kart
CHP Konya Milletvekili

* Basına yansıyan ve tekzip edilmeyen haberlere göre; Cumhurbaşkanının, Anayasanın 107. maddesi ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununa dayanarak; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle , Cumhurbaşkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel görevlendirmesi yapılmıştır.

Sözü edilen yasa ve anayasa maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanı’nın , “istisnai memur” kavramıyla bağlı olarak, görevlendirme yapması mümkündür. Bu görevliler, Cumhurbaşkanlığı Makamının , Anayasada düzenlenen yetkileri kapsamında görev yapabilir. İcrai anlamda hiçbir yürütme yetkisinin içinde olamazlar. Anayasanın âmir hükümleri ve anayasal sistem, bu yöndeki uygulamalara engeldir.

· Hal böyle olmasına rağmen; Cumhurbaşkanının , bir taraftan Hükümetin icraatlarını denetleme, bir taraftan da doğrudan Kendi icraatlarını uygulamak amacıyla kadro ihdası yoluna başvurduğu; “Gölge Kabine” kurduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Gelişmeler, Cumhurbaşkanının, “Fiili Başkanlık” uygulamasını hayata geçirmek istediğini göstermektedir. Bu kapsamda kurulduğu ifade edilen Daire Başkanlıklarının nitelikleri gözönüne alındığında, tümüyle “yürütme yetkisini” içeren bir çalışmanın yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Başbakanlığı döneminde birçok Anayasal ihlâl içinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı döneminde Anayasal ihlâl sürecini,“Anayasal Darbe” boyutuna taşımak istediği anlaşılmaktadır. Başbakanlığı döneminde 2012/15 sayılı Genelge, 15-28 Ağustos 2014 tarihindeki uygulamalarıyla anayasal ihlalleri ve yetki gaspını gerçekleştiren R.T.Erdoğan ; Cumhurbaşkanlığı döneminde ise, yine “kişisel, siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna” , bu kez Anayasal Sistemi Cumhurbaşkanlığı Makamı üzerinden “kilitleme ve yönetme” girişimini başlatmıştır.

Cumhurbaşkanlığının bu yöndeki muhtemel girişimi, “kayıt dışı ve korsan yönetim” anlamına gelecektir.

* Açık ifadeyle bir kez daha vurguluyoruz; bu girişim “Anayasal Darbe” niteliğindedir.

* Bu sebeple; Cumhurbaşkanının bu girişimine karşı, Bakanlar Kurulunun herhangi bir tepki koymaması ya da bu işlem ve uygulamalara iştirak etmesi halinde; hem Bakanlar Kurulunun Tüzel Kimlik olarak ve hem de her Bakan’ın münferiden ve kişisel anlamda Anayasal Darbeye doğrudan iştirak halinin doğmuş olacağı açıktır.

Bu gelişmeler üzerine ivedi kaydıyla soruyoruz;

1- Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Resmi Gazetede neden yayımlanmamaktadır? Bu kapsamda, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne Tarafınızdan gerekli talimat verilmiş midir?

· Bu kararnamelerin içeriği nedir?

2- Cumhurbaşkanlığının Yatırımları İzleme Dairesi, İç Güvenlik Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Ekonomi Başkanlığı , Savunma Başkanlığı, Enerji Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı adıyla ya da benzeri nitelikte Daire Başkanlıkları kurmasına – kurma girişimine karşı tavrınız ne olacaktır?

3-Anayasal yetki , görev ve sorumluluklarınıza sahip çıkacak mısınız?

· Anayasal sistem, Anayasanın “görev-yetki-sorumluluk” dengeleri gözönüne alındığında; Hükümet olarak, Başbakan olarak ve Bakan olarak, bu vahim tabloya ve fiilen Anayasal Darbe anlamına gelen bu girişimlere göz yummaya devam mı edeceksiniz?

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DUYURULAR, FAŞİZM, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *