BASIN TARİHİNDEN BU GÜNE *** ROL MO­DEL­LE­Rİ BES­LE­ME GA­ZE­TE­CİY­Dİ

Soner Yalçın
30 Kasım 2014
Sözcü

Twitter: hsoneryalcin
E-mail: syalcin@sozcu.com.tr

An­ka­ra­’nın bu hüc­ra ve mün­ze­vi ote­lin­de cin­net buh­ran­la­rı için­de çır­pın­mak­ta­yım. Bü­tün is­te­di­ğim za­ra­ra bir­kaç bin zam­la 20 bin li­ra te­mi­nin­den iba­ret­tir. (Necip Fazıl Kısakürek)

ROL MO­DEL­LE­Rİ BES­LE­ME GA­ZE­TE­CİY­Dİ

Star Med­ya Gru­bu CE­O’­su Mus­ta­fa Ka­ra­ali­oğ­lu, Star ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Yu­suf Zi­ya Cö­mert ve Ak­şam ga­ze­te­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met Ocak­tan ko­vul­du­lar. “Er­do­ğa­n’­ın Adam­la­rı­”nın Er­do­ğa­n’­ın ona­yıy­la ko­vul­ma­sı ik­ti­dar-med­ya-pa­ra iliş­ki­si­ni gün­de­me ge­tir­di.

Ya­kın ta­rih gös­ter­miş­tir ki; hü­kü­met­ler, ki­mi söz­de ga­ze­te­ci­le­ri/bes­le­me ga­ze­te­ci­le­ri kul­la­nıp iş­le­ri bi­tin­ce bir ke­na­ra atı­yor­du. Ör­ne­ğin…Yas­sı­ada­’da­ki Ör­tü­lü Öde­nek Da­va­sı­’na göz ata­lım; Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “rol mo­de­li­” bir ga­ze­te­ci-ya­za­rın iç­ler acı­sı ha­li­ne ba­ka­lım…

TA­RİH: 1 ARA­LIK 1960

Baş­kan -Adı­nız?

Şa­hit -Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek.

Baş­kan -Ör­tü­lü öde­nek­ten si­ze mu­az­zam yar­dım ya­pıl­mış. Ger­çi azar azar al­mış­tı­nız, fa­kat ye­kun ola­rak mu­az­zam. Na­sıl ol­du han­gi se­bep­le hiz­me­te mu­ka­bil al­dı­nız?

Şa­hit Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek -Evet, ben ör­tü­lü öde­nek­ten pa­ra al­dım ve al­dı­ğım­dan zi­ya­de ne­den, ne yüz­den al­dı­ğım mü­him­dir. 1943’ten 1960’a ka­dar taş­tan ta­şa vu­ru­lan, zin­dan­dan zin­da­na sü­rün­dü­rü­len mu­kad­de­sat­çı, mil­li­yet­çi, Ana­do­lu­cu, ah­lak­çı bir idea­lin hi­ma­ye­si yo­lun­da pa­ra al­dım ve bu­nu bir fi­kir hak­kın­da ta­bi­i

Baş­kan -Bu ya­zı­lar­dan do­la­yı bir­çok çek­ler al­mış­sı­nız. Ya­zı yaz­mak bu şe­kil­de ol­maz.

Şa­hit Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek -Be­nim 8 se­ne­yi bu­lan, dev­re dev­re al­dı­ğım pa­ra­lar var­dır. Ba­na edi­len yar­dım­lar üç saf­ha arz eder. Bi­ri 1952 ba­şın­dan so­nu­na ka­dar çı­kan ilk Bü­yük Do­ğu Ga­ze­te­si dev­re­si, 1956’da­ki gün­lük ga­ze­te dev­re­si ve on­dan son­ra hiç­bir or­ga­nım ol­ma­dan 1959’a ka­dar ba­na ve­ri­len pe­şin pa­ra­lar ha­lin­de­ki yar­dım­lar…

Baş­kan -Ce­m’­an ne ka­dar olu­yor tah­mi­nen?

Şa­hit Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek -140 bin li­ra ci­va­rın­da.

Baş­kan -147 bin li­ra ya­zı­yor.

Şa­hit Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek -Ola­bi­lir, 1952’de ba­na Os­man­lı Ban­ka­sı va­sı­ta­sıy­la 30 bin li­ra­lık bir kre­di aç­tı­lar. Bu kre­di­yi ben, ala­ca­ğım res­mi ilan­lar ve te­min ede­ce­ğim sa­tış kâ­rıy­le öde­ye­cek­tim.

Baş­kan -Siz­den faz­la alan ga­ze­te­ci var mı, bi­li­yor mu­su­nuz?

Şa­hit Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek -Onu bil­mem muh­te­rem rei­sim…

TA­RİH: 2 ARA­LIK 1960

Baş­kan -(Ör­tü­lü Öde­nek cet­vel­le­ri­ni oku­yor) Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­re­k’­e 5000 li­ra di­yor. Bu ne pa­ra­sı?

Sa­nık Ad­nan Men­de­res -Efen­dim, her ik­ti­da­rın, her hü­kü­me­tin ga­ze­te­ci­ler­le mü­na­se­be­ti aşi­kar­dır. Bir Tah­si­sa­tı Mes­tu­re­’nin (Ör­tü­lü Öde­ne­k’­in) kla­sik­leş­miş an’­ane ha­li­ne gel­miş bir sarf mev­zu­udur. Yal­nız Kı­sa­kü­re­k’­e de­ğil; bir­çok ga­ze­te­le­re ve mec­mu­ala­ra icap et­tik­çe yar­dım et­mek tah­si­sa­tı mes­tu­re­nin mak­sa­dı va­z’­ına ta­ma­mıy­la uy­gun­dur.

Baş­kan -Pek san­mam… Ne­cip Fa­zı­l’­a ve­ri­len 147.500 li­ra faz­la de­ğil mi?
Sa­nık Ad­nan Men­de­res -Zan­ne­di­yo­rum ki, Re­is Be­ye­fen­di; bu uzun bir müd­det içi­ne ya­yıl­mış olan te­di­ye ola­cak­tır. Müs­te­şar da­ha iyi bi­le­cek, on­dan so­rul­ma­sı…

Baş­kan -Ne­cip Fa­zı­l’­ın ya­zı­la­rı­nın umu­mi is­ti­ka­me­ti mem­le­ke­te ya­rar­lı mı ol­muş­tur?

Sa­nık Ad­nan Men­de­res -Mü­sa­ade bu­yu­rur­sa­nız Re­is Be­ye­fen­di onun ya­zı­la­rı­nın mem­le­ke­te ya­rar­lı ol­mak­tan ay­rıl­dı­ğı­nı gör­dü­ğü­müz za­man mü­na­se­be­ti kes­tik. Uzun za­man mü­na­se­be­ti ke­si­yo­ruz, tek­rar ge­li­yor, ‘dü­zel­te­ce­ğim, doğ­ru­ya gi­de­ce­ği­m’ di­yor, mü­na­se­be­ti tek­rar te­sis edi­yo­ruz.

TA­RİH: 5 ARA­LIK 1960

Baş­kan -Adı­nız?

Şa­hit -Nes­li­han Kı­sa­kü­rek.

Baş­kan -Ko­ca­nı­zın adı?

Şa­hit Nes­li­han Kı­sa­kü­rek -Ne­cip Fa­zıl.

Baş­kan -Bu ör­tü­lü öde­ne­ğin ka­nun dı­şı sarf edil­di­ği id­di­a edi­li­yor ve ba­zı yer­le­re ve ba­zı şa­hıs­la­ra dev­let hiz­me­ti sa­yıl­ma­ya­cak ma­hi­yet­te öde­me­ler ya­pıl­dı­ğı da ay­rı­ca id­di­a edil­mek­te­dir. Si­zin de bu sa­ha­da bil­gi­le­ri­niz var­mış, bu ara­da si­ze de öde­me ya­pıl­mış, ne bi­li­yor­sa­nız söy­le­yin.

Şa­hit Nes­li­han Kı­sa­kü­rek -Ben ör­tü­lü öde­nek is­mi­ni rah­met­li Re­cep Per­k’­in yap­tı­ğı 100.000 li­ra­lık tek­lif­ten öğ­ren­miş­tim.

Baş­kan -Si­ze şah­sen bir öde­me ya­pıl­dı mı?

Şa­hit Nes­li­han Kı­sa­kü­rek -Evet. 1957 se­ne­sin­de ko­cam Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek ha­pis­te idi. Bir gün, Park Ote­l’­den Hu­su­si Ka­lem Mü­dü­rü Mu­zaf­fer Er­sü biz­zat evi­me ge­le­rek ba­na bir zarf ge­tir­di ve ba­na geç­miş ol­sun de­dik­ten son­ra, git­ti. Bu­nun için­de üç bin li­ra pa­ra var­dı.

Baş­kan -Baş­ka?

Şa­hit Neslihan Kı­sa­kü­rek -Bu ka­dar efen­dim.

PA­RA İÇİN YAL­VA­RAN GA­ZE­TE­Cİ

Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­re­k’­in pa­ra ver­me­si için Baş­ba­kan Ad­nan Men­de­re­s’­e yaz­dı­ğı mek­tup­lar ge­çen yıl Ha­ber­türk ga­ze­te­sin­de ya­yın­lan­dı. İş­te iki ör­nek…

Ta­rih: 26 Ara­lık 1956.
“Müs­te­şar Be­y’­den 2500 li­ra ve ‘Mec­mu­anı çı­kar da gö­re­lim ve son­ra yar­dım ede­li­m’ ce­va­bı al­dım. İlk de­fa bir iti­mat­sız­lık se­zer gi­bi­yim. Ben pa­ra­yı alır da mec­mu­ayı mı çı­kar­mam ve­ya çı­ka­rı­rım da uy­gun­suz bir is­ti­ka­met mi tu­ta­rım? Ben ki her şe­yi uğ­ru­nu­za ris­ke et­miş, her de­fa mü­kem­mel ese­ri ver­miş ve bu ka­dar tec­rü­be ve çi­le­den geç­miş bir ada­mım. Şah­sım, kal­bim ve ka­le­mim her tür­lü te­mi­na­tın üze­rin­de­dir.

Be­nim yap­tı­ğı­mı ya­pan­la­ra hü­kü­met­ler ve re­jim­ler ser­vet­le­ri­ni ve ni­met­le­ri­ni yağ­dı­rır. Bü­tün bun­la­ra kar­şı 15 bin li­ra za­rar çar­pı­tıl­mış ve da­ha ni­ce ka­sıt ve sa­bo­ta­ja kar­şı yal­nız bı­ra­kıl­mış ola­rak sü­rün­mek­te­yim. Haf­ta­lar­dır An­ka­ra­’nın bu hüc­ra ve mün­ze­vi ote­lin­de cin­net buh­ran­la­rı için­de çır­pın­mak­ta­yım. Bü­tün is­te­di­ğim za­ra­ra bir­kaç bin zam­la 20 bin li­ra te­mi­nin­den iba­ret­tir. Bun­ca mu­vaf­fa­ki­yet­ten son­ra uğ­ra­tıl­dı­ğım bu hal ve düş­tü­ğüm şe­ref kı­rık­lı­ğı ha­ya­tı­ma mal ola­bi­lir.”

Ta­rih: 14 Ha­zi­ran 1958.
“Rek­lam ve sa­ir ih­ti­yaç­la­rım için 10 bin li­ra lüt­fe­di­lir­se… Ay­da 6 bin li­ra tah­sis olu­nur­sa… Bu da ol­maz­sa tam al­tı ay­dır bir tek yar­dım gör­me­yen be­ni va­zi­fe gü­nü­me ka­dar her ay mu­ay­yen ve mu­kar­rer bir mik­yas al­tın­da kur­mak­tan ve göz yaş­la­rı içen­de yal­nız iba­det ve mü­cer­ret eser­ler ka­le­me al­ma­ya terk et­mek­ten baş­ka iş kal­maz.”

So­nuç­ta….
Yas­sı­ada­’da­ki Ör­tü­lü Öde­nek Da­va­sı 2 Şu­bat 1961’de so­nuç­lan­dı. Mah­ke­me, Baş­ba­kan Men­de­re­s’­i, dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ği­ni ya­sa­la­ra ay­kı­rı bi­çim­de ki­şi­sel amaç­la­rı için kul­lan­mak­tan ve 4,877,780 li­ra­yı zim­me­ti­ne ge­çir­mek­ten suç­lu bul­du. Pa­ra­nın tah­si­li için Ay­dı­n’­da­ki ara­zi­le­ri­ne el kon­du.

This entry was posted in HAYATIN İÇİNDEN, MEDYA, SİYASİ TARİH, SONER YALÇIN yazıları, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

One Response to BASIN TARİHİNDEN BU GÜNE *** ROL MO­DEL­LE­Rİ BES­LE­ME GA­ZE­TE­CİY­Dİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *