ARŞİV SANDIĞI * HAYATIN İÇİNDEN *** Başbakan’ın saati örtülü ödenekten

Soner Yalçın
30 Kasım 2014
Sözcü

Twitter: hsoneryalcin
E-mail: syalcin@sozcu.com.tr

Başbakan’ın saati örtülü ödenekten

AK­P’­li dört es­ki ba­kan hak­kın­da ku­ru­lan Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ha­ber­le­ri­ne ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Bu ara­da Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın güm­rük ver­gi­le­ri öden­me­den Tür­ki­ye­’ye so­ku­lan sa­ati­nin ver­gi­si­ni ce­za­sıy­la öde­di­ği ara­ya kay­na­dı. Sa­at, Re­za Zar­ra­b’­ın “he­di­ye­si­” miy­di; Çağ­la­ya­n’­ın ken­di­si mi al­dı; bil­mi­yo­ruz; ya­yın ya­sa­ğı var! Çağ­la­ya­n’­ın “Pa­tek Phi­lip­pe­” mar­ka­lı saa­ti yıl­lar ön­ce yi­ne gün­dem­dey­di. Ve yi­ne ko­nu, saa­tin “he­di­ye­” edi­lip-edil­me­me­siy­di! Saa­tin güm­rük ver­gi­si dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ğin­den öden­miş­ti! Ben­zer­li­ğe şa­şır­dı­nız mı? Ge­lin yıl­lar ön­ce­si­ne gi­de­lim

Sa­lon­da 592 sa­nık var­dı.
De­mok­rat Par­ti­li si­ya­set­çi­le­rin bü­rok­rat­la­rın yar­gı­lan­dı­ğı Yas­sı­ada­’da­ki du­ruş­ma­lar, 14 Ekim 1960’da baş­la­dı.Du­ruş­ma­lar 9 ay 27 gün sür­dü…Da­va ko­nu­la­rın­dan bi­ri, Ör­tü­lü Öde­nek Da­va­sı­’y­dı.Ney­di bu da­va­nın ko­nu­su?

Büt­çe ya­sa­sı baş­ba­kan­la­ra dev­le­tin giz­li amaç­la­rı için bel­li bir pa­ra­yı har­ca­ma yet­ki­si ve­ri­yor­du ve bu­na “ör­tü­lü öde­ne­k” de­ni­yor­du.Baş­ba­kan Ad­nan Men­de­re­s’­in on yıl­lık hü­kü­me­ti dö­ne­min­de dev­le­tin bu öde­ne­ği­ni ken­di ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­rı ve amaç­la­rı için kul­lan­dı­ğı id­di­a edi­li­yor­du…Ör­tü­lü Öde­nek Da­va­sı 13 otu­rum sür­dü. Mah­ke­me, Men­de­de­s’­in on yıl­lık hü­kü­me­ti bo­yun­ca kul­lan­dı­ğı ör­tü­lü öde­nek cet­vel­le­ri­ni in­ce­le­di.

Bin­ler­ce öde­me tek tek ka­yıt edil­miş­ti.
Ör­tü­lü öde­nek 1 nu­ma­ra­lı cet­vel­de şu ya­zı­lıy­dı:
Ta­rih: 3/7/1957
TL: 1.400.00
Ko­nu: Baş­ve­ki­l’­e ge­len saa­tin güm­rü­ğü.

Evet, Baş­ba­kan Men­de­re­s’­e yurt­dı­şın­dan bir sa­at gel­miş­ti; “he­di­ye­” miy­di; bil­mi­yo­ruz. Bil­di­ği­miz, tıp­kı “Za­fer Çağ­la­yan Ola­yı­”n­da ol­du­ğu gi­bi sa­at yurt dı­şın­dan gel­miş­ti. Tek far­kı, güm­rük ver­gi­si dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ğin­den kar­şı­lan­mış­tı!..

Bir de Za­fer Çağ­la­ya­n’­a kı­zı­yor­su­nuz; adam­ca­ğız saa­tin güm­rük ver­gi­si­ni ce­bin­den öde­di! “Ha­ber­ler çık­ma­say­dı, öder miy­di?” di­ye­rek lüt­fen ka­fa ka­rış­tır­ma­yı­nız!

Ney­se ya­yın ya­sa­ğı var, biz rah­met­li Men­de­res ile de­vam ede­lim

PATEK PHİLİPPE

Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın 700 bin li­ra­lık sa­ati­nin mar­ka­sı; Pa­tek Phi­lip­pe idi. Ad­nan Men­de­re­s’­e yurt dı­şın­dan ge­len saa­tin mar­ka­sı ney­di? Pa­tek Phi­lip­pe ola­bi­lir mi?

Yas­sı­ada tu­ta­nak­la­rın­da sa­at mar­ka­sı yok­tu. Fa­kat bir ipu­cu var…Ta­rih: 27 Ocak 2005.Ga­ze­te­ci Ya­vuz Do­nat, Sa­bah ga­ze­te­sin­de­ki kö­şe­si­ni Ad­nan Men­de­re­s’­in oğ­lu Ay­dın Men­de­re­s’­e ayır­dı.

Ay­dın Men­de­res:
– Rah­met­li kol düğ­me­si ve saa­te me­rak­lıy­dı… Ka­li­te­li sa­at ta­kar­dı… Pa­tek Phi­lip­pe.
Ya­vuz Do­nat:
– Pa­tek Phi­lip­pe saa­ti ne­re­de?
Ay­dın Men­de­res:
– Yas­sı­ada’­ya gi­der­ken ko­lun­day­dı… Bir gün de­di ki… ‘Saa­tim kı­rıl­dı, ba­na ye­ni bir sa­at gön­de­rin.’
Ya­vuz Do­nat:
– Gön­der­di­niz mi?
Ay­dın Men­de­res:
– An­nem­le Ulu­s’­a git­tik… Pos­ta Cad­de­si­’n­den, Ana­far­ta­la­r’­a çık­tık… Ora­da ka­li­te­li sa­at sa­tan bir yer­den, Sin­ger mar­ka bir sa­at al­dık.
Ya­vuz Do­nat:
– Kaç li­ra­ya?
Ay­dın Men­de­res:
– Al­tın kap­la­may­dı… 1000 li­ra ver­dik.
Ya­vuz Do­nat:
– Sin­ger mar­ka saa­ti ne­re­de?
Ay­dın Men­de­res:
– Son saa­ti oy­du… Bir gün, pos­ta­dan bir tor­ba gel­di.. Ba­ba­mın ida­mın­dan son­ra.. İçin­de idam göm­le­ği, Sin­ger sa­at, idam ka­ra­rı­nın öze­ti var­dı.
Ya­vuz Do­nat:
– Şim­di bun­lar siz­de mi?
Ay­dın Men­de­res:
– Mu­ha­fa­za edi­yo­ruz… Bir dü­zen­le­me ya­pa­ca­ğız… O za­man or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız.
Ya­vuz Do­nat:
– Sa­hi, Ad­nan Men­de­re­s’­in Pa­tek Phi­lip­pe saa­ti “na­sıl kı­rıl­dı?” Ve “kı­rık saa­t” aca­ba şim­di ne­re­de?

SAATİN HİKAYESİ

Fran­cis­zek Cza­pek ve An­to­ni Pa­tek Po­lon­ya göç­me­niy­di­ler.Fran­cis­zek Cza­pek (1811-1895), -Na­zım Hik­me­t’­in bü­yük de­de­si M. Ce­la­at­tin Pa­şa (Konstanty Borzecki) gi­bi Po­lon­ya ba­ğım­sız­lı­ğı için is­ya­na kal­kı­şan­la­ra ka­tıl­dı; ayak­lan­ma ba­şa­rı­sız olun­ca 1832’de Ce­nev­re­’ye kaç­tı. Sa­at­çiy­di…

An­to­ni Pa­tek (1811-1874), 16 ya­şın­dan iti­ba­ren Po­lon­ya ba­ğım­sız­lı­ğı için mü­ca­de­le ver­di. Pa­ri­s’­e kaç­mak zo­run­da kal­dı. Rus­ya­’nın mül­te­ci­le­ri is­te­me­si so­nu­cu Fran­sa­’dan da ay­rı­lıp bir­çok Po­lon­ya­lı gi­bi İs­viç­re­’ye yer­leş­ti. Li­kör şa­rap ti­ca­re­ti yap­tı; ba­şa­rı­sız ol­du. Re­sim ve gra­vür üze­ri­ne ça­lış­tı. Bu­nu sa­at­ler üze­rin­de de­ne­yin­ce yo­lu Po­lon­ya­lı yol­da­şı Fran­cis­zek Cza­pek ile ke­şiş­ti; 1839’da or­tak ol­du­lar. Bir­lik­te­lik­le­ri 5 yıl sür­dü; ay­rıl­dı­lar.

Ve Ad­ri­en Phi­lip­pe (1815-1894)… Fran­sı­z’­dı. Sa­at­ler için ye­ni me­ka­niz­ma icat et­ti ve bu­nun pa­ten­ti­ni al­dı. 1844 Pa­ris Sa­na­yi Fu­arı­’n­da An­to­ni Pa­tek ile ta­nış­tı.Bu­gün dün­ya­nın en de­ğer­li el ya­pı­mı sa­at mar­ka­la­rın­dan “Pa­tek Phi­lip­pe­” doğ­du…

İn­gi­liz Sot­heb­y’s mü­za­ye­de­sin­de es­ki bir sa­at­le­ri 1999 yı­lın­da 11 mil­yon do­la­ra sa­tıl­dı.

Pe­ki…
Ta­rih: 1 Ni­san 2007.
Baş­ba­kan Ad­nan Men­de­re­s’­in An­tik A.Ş’­nin İs­tan­bu­l’­da dü­zen­le­di­ği mü­za­ye­de­de saa­ti kaç li­ra­ya sa­tıl­dı?

İDAM SEHPASINDAKİ SAAT

Bi­li­yo­ruz ki, Ad­nan Men­de­re­s’­in bir­den çok saa­ti var­dı.Ör­ne­ğin…An­tik AŞ’­nin 2007’de dü­zen­le­di­ği mü­za­ye­de­de, Ad­nan Men­de­re­s’­e IWC sa­at fir­ma­sı ta­ra­fın­dan he­di­ye edi­len ve ar­ka­sın­da “Ad­nan Men­de­re­s” im­za­sı bu­lu­nan al­tın kol saa­ti açık ar­tır­ma­da sa­tıl­dı. 6 bin li­ra ile baş­la­yan ar­tır­ma 12 bin li­ray­la so­nuç­lan­dı.

Bu saa­tin güm­rük ver­gi­si­nin dev­le­tin ör­tü­lü öde­nek pa­ra­sıy­la öden­me­si zor; çün­kü bu sa­at 1958 ima­la­tıy­dı. Oy­sa ör­tü­lü öde­nek­te­ki ta­rih, 3/7/1957 idi.

Ad­nan Men­de­re­s’­in sa­at­le­ri ko­nu­su çok uzun­dur. Öy­le ki…Yi­ne he­di­ye edi­len bir saa­tin çe­şit­li yer­le­rin­de ma­so­nik sem­bol­ler ol­du­ğu da id­di­alar ara­sın­da­dır! Ka­fa ka­rış­tır­ma­ya­yım.

So­nuç­ta…
Ad­nan Men­de­res ida­ma bi­le ko­lun­da saa­tiy­le git­ti.
Ya­ni…Bu­gün de…
“Bir lok­ma bir hır­ka­” di­ye ik­ti­da­ra ge­lip lük­sün kö­le­si olan­la­rın an­la­ya­ma­dı­ğı şu:
Ke­fe­nin ce­bi yok!

O hal­de….
Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Uly­sse Nar­di­n” ve “F­ranck Mul­le­r” gi­bi hay­li pa­ha­lı sa­at me­ra­kı­nı na­sıl de­ğer­len­di­re­ce­ğiz? So­ru­nun ya­nı­tı, “rol mo­de­li­” ga­ze­te­ci-ya­za­rın ki­şi­li­ğin­de sak­lı…

This entry was posted in ARŞİV SANDIĞI, HAYATIN İÇİNDEN, SİYASİ TARİH, SONER YALÇIN yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *