Parti polisi dönemine geçiliyor

Saygı Öztürk
19 Kasım 2014
Sözcü

Facebook: saygiozturk
Twitter: saygi_ozturk
E-mail: saygi@sozcum.com

Parti polisi dönemine geçiliyor

Pa­ra­lel­ci, ma­ra­-lel­ci­” di­ye di­ye em­ni­ye­tin çok kıy­met­li ele­man­la­rı mes­lek­ten ko­pa­rı­lı­yor. Ba­kan­lar, ba­kan ço­cuk­la­rı, iş adam­la­rıy­la il­gi­li araş­tır­ma ya­pan po­lis mü­dür­le­ri de, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı da, din­le­me­ler­de im­za­la­rı bu­lu­nan ha­kim­ler de bir an­da “pa­ra­lel­ci­” dam­ga­sı­nı ye­di. Da­ha ön­ce isim­le­ri hır­sız­lı­ğa, yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan bü­rok­rat­lar da, şim­di ken­di­le­ri­ni ak­la­ya­bil­mek için ba­şı­na ne gel­diy­se “pa­ra­lel­ci­le­r” yü­zün­den gel­di­ği­ni öne sü­rü­yor­lar. Ya­ni on­ca mü­fet­tiş ra­por­la­rı, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı bi­le “pa­ra­lel­ci­le­re­” bağ­lı­yor­lar. Ta­bii yer­sen!

Ön­ce­ki gün TBMM Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rı­nın büt­çe­si gö­rü­şü­lü­yor­du. Mil­let­ve­kil­le­ri, Ba­kan Ef­kan Ala­’ya yö­nelt­tik­le­ri söz­lü so­ru­la­ra ol­du­ğu gi­bi ya­zı­lı so­ru­la­rı­na da ce­vap ala­mı­yor. CHP Mil­let­ve­ki­li Hur­şit Gü­neş, ce­vap ala­ma­dı­ğı her bi­ri bir­bi­rin­den önem­li 8 öner­ge­si­ni ba­ka­nın ma­sa­sı­na bı­rak­tı ama ba­kan, mil­let­ve­kil­le­ri­ni önem­se­me­di­ği için di­ğer­le­ri gi­bi bu so­ru­la­ra da yi­ne ce­vap ver­me­ye­cek­tir.

“E­vi­ni­ze, ül­ke­ni­ze dö­nü­n”

Haf­ta ba­şın­da Em­ni­ye­t’­te ya­şa­nan ola­yı an­la­ta­yım. Po­lis Aka­de­mi­si­’ne AKP dö­ne­min­de yer­leş­ti­ri­len bi­nin üze­rin­de öğ­ren­ci­nin ya­nı sı­ra iki­li an­laş­ma­lar uya­rın­ca aka­de­mi­ye 300 ci­va­rın­da ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci alın­mış­tı. Bu öğ­ren­ci­le­re “Do­lap­la­rı­nı­zı bo­şal­tın, eş­ya­la­rı­nı­zı top­la­yın. Her­kes evi­ne, ül­ke­si­ne dön­sün. Bir da­ha ge­lip gel­me­ye­ce­ği­niz bel­li de­ği­l” de­nil­di. Şim­di bu öğ­ren­ci­ler or­ta­da bı­ra­kıl­dı.

Gü­ven­lik so­ruş­tur­ma­la­rı, ar­şiv araş­tır­ma­la­rı ya­pı­la­rak alı­nan yer­leş­ti­ril­me­ye bi­le gü­ven­me­mek ge­re­ki­yor­muş. Evi­ne gön­de­ri­len öğ­ren­ci­le­rin ye­ri­ne ta­ma­mı AKP il ve il­çe baş­kan­la­rı­nın re­fe­ran­sıy­la 2 bin 500 öğ­ren­ci alın­dı. Şim­di bu öğ­ren­ci­ler aka­de­mi­de 6 ay eği­tim gör­dük­ten son­ra ko­mi­ser yar­dım­cı­sı ola­rak ata­na­cak. Ha­ni ba­kan, “Pi­ra­mit bo­zul­du. İh­ti­ya­cın çok üs­tün­de amir ye­ti­şi­yo­r” di­yor ya, bu pi­ra­mi­din AKP dö­ne­min­de bo­zul­du­ğu­nu söy­le­mi­yor.

“Yan­daş po­lis, Ak Po­li­s”

Şu an­da il em­ni­yet mü­dü­rü, dai­re baş­ka­nı, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­sı ve di­ğer ih­ti­yaç­lar için kad­ro­ 646 ki­şi… Bu­gün bu gö­rev­le­re ata­na­bi­le­cek du­rum­da olan­la­rın sa­yı­sı ise bin 154… An­cak ge­lin gö­rün ki, bu ka­dar em­ni­yet men­su­bu ol­ma­sı­na rağ­men, bu ka­dar gö­rev­li ara­sın­dan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne, dai­re baş­kan­lık­la­rı­na mü­dür­ler de­ğil va­li ve kay­ma­kam­lar ata­nı­yor.

“Pi­ra­mit ter­si­ne dön­mü­ş” de­ni­lip, müs­tak­bel bi­rim amir­le­ri dı­şın­da­ki 6 yıl kı­de­me sa­hip 1. sı­nıf em­ni­yet mü­dür­le­ri­ne zo­run­lu emek­li­lik ge­ti­ri­li­yor, ida­re­ye bu sü­re­yi iki­şer yıl uzat­ma yet­ki­si de ve­ri­li­yor. Bu­nun an­la­mı, “hü­kü­me­te ta­bi olan, par­ti­ye hiz­met eden ka­lır; dev­le­tin po­li­si olan­lar ise emek­li­ye sevk edi­li­r” de­mek­tir. İs­te­nen “yan­daş po­lis, Ak po­li­s” olun­ma­sı­dır.

İl­çe em­ni­yet mü­dür­lük­le­ri­ne 2. sı­nıf em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin gö­rev­len­di­ril­me­si pla­nı da “ten­zi­li rüt­be­” ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Çün­kü, bu­gün ay­nı gö­re­vi 3 ve 4. sı­nıf em­ni­yet mü­dür­le­ri yü­rü­tü­yor.

Ce­zay­la hi­za­ya ge­tir­me…

Em­ni­yet Di­sip­lin Tü­zü­ğü, en ka­tı hü­küm­le­ri ta­şır. An­cak di­sip­lin ce­za­sı ver­me­nin de yol­la­rı var. AKP, şim­di em­ni­yet men­sup­la­rı­nı tam an­la­mıy­la is­te­di­ği yo­la ve yö­ne çe­ke­bil­mek için dü­zen­le­me ya­pı­yor. Tüm bi­rim amir­le­ri­ne, po­li­se di­sip­lin ce­za­sı ver­me ve di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı aç­ma yet­ki­si ve­ri­li­yor. Amaç, yan­daş­la­rın bi­rim ami­ri ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği po­lis teş­ki­la­tı­nı ko­lay­ca ta­hak­küm al­tı­na ala­bil­mek…

Yö­ne­tim, is­te­di­ği za­man is­te­di­ği per­so­ne­li, is­te­di­ği yer­de gö­rev­len­di­re­bi­le­cek. Hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı dü­şü­nen per­so­ne­lin yar­gı­ya baş­vu­rup hak­kı­nı ara­ma­sı­nın yo­lu ise ke­si­li­yor. İş­te bu mad­de­yi ko­nuş­tu­ğu­muz de­ne­yim­li bir em­ni­yet men­su­bu, “Bu hü­küm bi­le tek ba­şı­na ‘dev­let po­li­si­’n­den ‘par­ti po­li­si­’ne ge­çil­di­ği­nin en önem­li gös­ter­ge­si… Par­ti­ye ita­at et­mez­sen kış or­ta­sın­da, baş­ka bir il’­e gön­de­ri­le­bi­lir­sin.

Tüm rüt­be­ler ara­sın­da, bir üst rüt­be­ye ter­fi­de mü­la­kat ve ya­zı­lı sı­nav­lar ge­ti­ri­li­yor. Ter­fi için bu da ye­ter­li gö­rül­mü­yor, Rüt­be Ter­fi Ku­ru­lu­’ nun “o­lu­r”­u alın­ma­dan bu sı­nav­lar­da ba­şa­rı­lı ol­mak da ter­fi için ye­ter­li ol­ma­ya­cak.

Rüt­be ter­fi sü­re­le­ri mü­dür­lük­ler­de kı­sal­tı­lı­yor. En dik­kat çe­ki­ci ola­nı ise 2. sı­nıf em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin “bek­le­me sü­re­si­ni­n” bir yıl ola­rak be­lir­len­me­si… Böy­le­ce “Re­s’­en emek­li­lik po­ta­sı­na­” bir an ön­ce so­kul­muş olu­yor­lar. “Yan­da­ş” ise hü­kü­met ta­ra­fın­dan il em­ni­yet mü­dü­rü ve dai­re baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ri­le­bi­li­yor.

İs­ten­me­yen per­so­nel, şim­di hu­kuk­suz ola­rak “de­po gö­re­vi­” ya­ni hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den “ban­ka­ma­tik mü­dü­r”­lük yap­tı­rı­lı­yor. Ye­ni dü­zen­le­me­de “mü­dü­ri­yet em­ri, AR-GE nö­bet gö­re­vi­” gi­bi gö­rev­le­re hu­ku­ki ze­min ha­zır­la­ya­cak mad­de­ler dü­zen­le­ni­yor. So­ruş­tur­ma ve di­sip­lin ce­za­sı ver­mek ko­lay­laş­tı­rı­lı­yor, “ay­lık­tan kes­me­” ve üst ce­za­yı alan per­so­ne­lin re­s’­en emek­li edi­le­bil­me­si­nin de yo­lu açı­lı­yor. Ter­fi ku­rul­la­rı­nın yıl içe­ri­sin­de bir­den faz­la top­la­na­bil­me­si ön­gö­rü­lü­yor.

Açık­ça­sı “re­for­m”, “pi­ra­mi­di ter­si­ne çe­vir­me­k” adı al­tın­da, dev­le­tin po­li­si, “par­ti po­li­si­ne­” dö­nüş­tü­rül­mek is­te­ni­yor. O po­lis­ler mi yol­suz­luk­la, rüş­vet­le, hır­sız­lık­la mü­ca­de­le ede­cek?

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, EĞİTİM, FAŞİZM, Gundem, Haber, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *