Ata­’ya mek­tup

Mehmet Türker
E-mail: mturker@sozcum.com
9 Kasım 2014
Sözcü

Ata­’ya mek­tup

Yü­ce Ata­türk,
Ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin üze­rin­den tam 76 yıl geç­ti…
Bu sü­re için­de se­nin kur­du­ğun Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’n­den çe­şit­li ik­ti­dar­lar ge­lip geç­ti…

Ama hiç­bi­ri şu son 12 yıl­da Tür­ki­ye­’nin ba­şı­na mu­sal­lat olan bir zih­ni­yet gi­bi ol­ma­dı!..Hiç­bi­ri bu ka­dar aciz, bu ka­dar kor­kak ol­ma­dı, ül­ke­yi bir yol­suz­luk cen­ne­ti ha­li­ne ge­tir­me­di;Hiç­bi­ri de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­rin ır­zı­na bu ka­dar geç­me­di!..Türk Mil­le­ti­’ne bu ka­dar bü­yük bir zil­le­ti ya­şat­ma­dı!..

“İ­ki ay­ya­ş” de­di­ler…Bun­lar­dan bi­ri sen­din!..Ça­nak­ka­le­’de kah­ra­man­lık des­ta­nı ya­ra­tan, ye­di dü­ve­le kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı ve­re­rek ül­ke­yi iş­gal­den kur­ta­rıp cum­hu­ri­ye­ti ku­ran;

Dev­rim­le­ri ger­çek­leş­ti­ren, üm­met­ten mil­let ya­ra­tan, ül­ke­yi çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne çı­kar­ma­ya ça­lı­şan mo­dern Tür­ki­ye­’nin ku­ru­cu­su olan sen­din!..Di­ğe­ri, se­nin en ya­kın si­lah ve si­ya­set ar­ka­da­şın, Garp Cep­he­si­’nin mu­zaf­fer Ko­mu­ta­nı, Lo­zan Za­fe­ri­’nin kah­ra­ma­nı İs­met Pa­şa­’y­dı!..

Son 12 yıl­da se­ni unut­tur­mak is­te­di­ler…
Sa­vaş­tan çık­mış yor­gun ve yok­sul ül­ke­de kal­kın­ma ham­le­le­ri­ni baş­lat­tı­ğın dö­nem­de yap­tı­ğın bü­tün fab­ri­ka­la­rı, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı öl­müş eşek fi­ya­tı­na sa­tıp, ba­zı­la­rı­nı da ade­ta “he­di­ye­” et­ti­ler…Sa­tıp sa­tıp ye­di­ler, son­ra da “IM­F’­ye bor­cu biz te­miz­le­di­k” di­ye övün­dü­ler!..

Bak­ma sen…
Bu­gün se­nin yat­tı­ğın Anıt­ka­bi­r’­e film ica­bı ge­li­yor­lar…Ve sa­na bir tür­lü “A­ta­tür­k” di­ye­mi­yor­lar!..Se­nin cum­hu­ri­ye­ti ema­net et­ti­ğin ço­cuk­la­rı imam ha­tip­ler­de oku­ma­ya mec­bur bı­ra­kıp “din­dar ve kin­dar ne­si­l” ye­tiş­tir­mek için her yo­lu de­ni­yor­lar!..

Tür­ki­ye hız­la “der­viş­ler ve mü­rit­ler ül­ke­si­” ha­li­ne gel­me yo­lun­da…
Bu­na kar­şı­lık bu­gün cum­hu­ri­ye­tin bek­çi­li­ği­ni ya­pan çev­re­ci genç­le­re “ça­pul­cu­” di­yor­lar!..

Se­nin göz­be­be­ğin olan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ni yıp­ra­ta­rak et­ki­siz ha­le ge­tir­mek, iğ­diş et­mek için or­tak­lık yap­tık­la­rı din­ci­ler­le bir­lik­te se­nin or­du­nun en de­ğer­li ko­mu­tan­la­rı­nı, hat­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’nı yıl­lar­ca ha­pis­ler­de sü­rün­dü­rüp fe­da­kar ai­le­le­ri­ni acı için­de bı­rak­tı­lar!..

Aç­lık ve yok­sul­luk sı­nı­rın­da ya­şa­yan in­san­la­rı kö­mür çu­val­la­rı ile ma­kar­na-no­hut tor­ba­la­rı­na esir ede­rek oy av­cı­lı­ğı yap­tı­lar!..“Ye­ni Tür­ki­ye­” pa­lav­ra­sıy­la rüş­vet ve yol­suz­lu­ğu meş­ru­laş­tır­dı­lar ve böy­le­ce “Dev­let ma­lı de­niz, ye­me­yen ke­ri­z” sö­zü­ne ger­çek­lik ka­zan­dır­mış ol­du­lar!..

Sev­gi­li Ata­türk,
Bu öy­le bir kad­roy­du ki Ça­nak­ka­le ve Kur­tu­luş Sa­va­şı ver­miş bu ül­ke­yi PKK te­rör ör­gü­tü kar­şı­sın­da aciz bı­rak­tı­lar, 40 bin ki­şi­nin ka­ti­li bir hay­du­dun her la­fın­da ke­ra­met ara­ma­ya baş­la­dı­lar…Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­dü­ler ve te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar, as­ke­ri kış­la­sı­na, po­li­si ka­ra­kol­la­rı­na sok­tu­lar;

Gü­ney­do­ğu­’da PKK kuy­ruk­la­rı­nın kent­le­ri ya­kıp yık­ma­sı­nı, şan­lı Türk Bay­rak­la­rı­nın in­di­ri­lip ya­kıl­ma­sı­nı, se­nin hey­kel­le­ri­nin ate­şe ve­ril­me­si­ni sey­ret­ti­ler!..

Dün­ya­da say­gın­lı­ğı­mız di­be vu­rur­ken, se­nin mil­le­ti­mi­ze he­di­yen olan Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de yüz­ler­ce ağa­cı ke­se­rek “p­res­ti­j” di­ye bu fa­kir fu­ka­ra hal­kın ce­bin­den çı­kan tam 1 kat­ril­yon 370 tril­yon li­ray­la ka­çak sa­ray yap­tı­lar!..

Sev­gi­li Atam,Yi­ne de ra­hat uyu…
Yur­dun her ta­ra­fın­dan genç yaş­lı, ka­dın er­kek yüz­bin­ler, ma­ne­vi hu­zu­run­da say­gı­la­rı­nı sun­mak için sev­giy­le sa­na, Anıt­ka­bi­r’­e ko­şu­yor…Genç­ler, se­nin im­za­nı vü­cut­la­rın­da ta­şı­yor, oto­mo­bil­le­rin, oto­büs­le­rin cam­la­rın­da se­nin im­zan var…

Se­nin cum­hu­ri­ye­ti ema­net et­ti­ğin mil­yon­lar­ca genç stat­lar­da, mey­dan­lar­da, cad­de­ler­de “Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri­yi­z” di­ye hay­kı­rı­yor…Biz bu cum­hu­ri­ye­ti so­kak­ta bul­ma­dık!..Onu ko­ru­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz…

Ra­hat uyu…

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *