Güvenliğe Nazi modeli!..

Mehmet Türker
E-mail: mturker@sozcum.com
16 Ekim 2014
Sözcü

Güvenliğe Nazi modeli!..

Ül­ke­de gü­ven­lik bı­rak­ma­dı­lar, şim­di ka­fa ka­fa­ya ver­di­ler “mo­de­l” ara­ma­ya baş­la­dı­lar!..Al­man mo­de­li mi ol­sun, Fran­sa mo­de­li mi?..So­nun­da “Al­ma­n” de­di­ler, ile­ri de­mok­rat ol­duk­la­rı için “Na­zi Al­man­ya­sı­” mo­de­lin­de ka­rar kıl­dı­lar!..

Çün­kü “gü­ven­li­k”, PKK kuy­ruk­la­rı­nın “Ko­ba­ni ayak­lan­ma­sın­da­” ül­ke yan­gın ye­ri­ne dö­nün­ce, akıl­la­rı­na gel­di!..Türk Bay­ra­ğı ya­kıl­dı, Ata­türk hey­kel­le­ri ate­şe ve­ril­di akıl­la­rı­na gel­me­di de, ik­ti­dar sal­lan­ma­ya baş­la­yın­ca gü­ven­lik pa­ke­ti ha­zır­la­dı­lar!..Ama yet­mez, gü­ven­lik tor­ba­sı da ol­sa, gü­ven­lik çu­va­lı da ol­sa yet­mez!..

Bun­lar, ile­ri de­mok­ra­si ya­la­nıy­la bi­zim saf­la­rı uyut­ma­yı be­cer­di­ler, şim­di de­mok­ra­si­yi as­kı­ya al­ma­ya ka­rar ver­di­ler!..Zi­ra, “Çö­zül­me­” sü­re­ci­ne gi­rip “a­na­lar ağ­la­ma­sı­n” kı­lı­fıy­la şı­mart­tık­la­rı PKK ve Kürt­çü­ler, tıp­kı es­ki koa­lis­yon or­tak­la­rı Fet­hul­lah­çı­lar gi­bi ken­di­le­ri­ni he­def alın­ca çu­val­la­dı­lar!..

Ka­fa­la­rın­da am­pul yan­dı!..
Mon­taj sa­na­yi­i gi­bi!..
Na­zi Al­man­ya­sı­’n­dan alıp Tür­ki­ye­’de mon­taj yap­ma­ya ka­rar ver­di­ler!..

Oy­sa, Ge­zi olay­la­rın­da gü­ven­li­ği ne gü­zel hal­let­miş­ler­di!..Me­se­la Ali İs­ma­il Kork­maz…So­pa­lar­la dö­vü­le dö­vü­le öl­dü­rül­dü­ğün­de gü­ven­lik sağ­lan­mış­tı!..Et­hem Sa­rı­sü­lük, Ber­kin El­van po­lis kur­şu­nuy­la can ver­di­ğin­de asa­yiş ber­ke­mal­di!..15 genç baş­la­rı­na isa­bet eden gaz fi­şe­ğiy­le kör ol­du, ül­ke­yi ida­re eden vic­da­nı kö­rel­miş­ler ise gü­ven­li­ği sağ­la­dık­la­rı­nı san­dı­lar!..

AK­P’­li iki ve­kil Gü­ven­lik Pa­ke­ti­’ni ek­sik bul­du ve ye­ni bir tek­lif ha­zır­la­dı…Türk Ce­za Ya­sa­sı­’na “ma­kul şüp­he­li­” kav­ra­mı­nı ge­tir­di­ler!..Ola­ğan şüp­he­li­den son­ra ma­kul şüp­he­li!..Böy­le­ce, ya­sa­da­ki “kuv­vet­li şüp­he­” de ma­kul­leş­ti!..Ma­kul şüp­he var­sa, tu­tuk­la­ma­ya esas olan “kaç­ma şüp­he­si­” or­ta­dan kalk­tı!..Sulh Ce­za Ha­ki­mi ma­kul gö­rür­se doğ­ru ko­de­se!..Za­ten, ma­kul şüp­he­li­ler sor­gu­suz su­al­siz 24 sa­at gö­zal­tı­na alı­na­bi­le­cek­ti, şim­di o da kat­mer­len­di!..

“Kuv­vet­li­” de­ğil, ar­tık ma­kul şüp­hey­le sav­cı­lar in­san­la­rın üst­le­ri­nin, ev­le­ri­nin, ofis­le­ri­nin aran­ma­sı­na da ka­rar ve­re­bi­le­cek­ler!..Din­le­me-tek­nik ta­kip­le­rin sı­nı­rı ge­niş­le­ti­li­yor!..Giz­li­lik ka­ra­rı olan so­ruş­tur­ma­lar­da avu­kat­lar dos­ya­yı gö­re­me­ye­cek!..Ya­şa­sın ile­ri de­mok­ra­si!..Ya­şa­sın Ye­ni Tür­ki­ye!..

İn­san­lar av, ik­ti­dar av­cı olu­yor!..
Bü­tün bun­lar, ül­ke­de bir sü­rek avı­nın baş­la­ya­ca­ğı­na işa­ret­tir!..“Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­” di­yo­ruz ya, ik­ti­dar bu ba­ta­ğa Tür­ki­ye­’de sap­lan­dı, de­be­len­dik­çe ba­tı­yor!..Gırt­la­ğı­na ka­dar gö­mül­dü, sı­kı­yö­ne­tim si­mi­di­ne sa­rı­la­rak çık­ma­ya ça­lı­şı­yor!..

Muh­te­şem iki­li…
Bi­ri Dün­ya Li­de­ri!..
Öte­ki bü­yük viz­yon sa­hi­bi,
de­rin­lik­li stra­te­ji us­ta­sı!..
Çar­şa­fa do­lan­dı­lar!..
Ül­ke­yi acı­na­cak ha­le ge­tir­di­ler!..

İş ba­şa düş­tü!..

Bun­lar iç gü­ven­lik pa­ke­ti, Al­man mo­de­li fi­lan­la uğ­ra­şa dur­sun­lar va­tan­daş­lar iş­le­ri­ni ken­di­le­ri gör­me­ye baş­la­dı­lar!..Ön­ce­ki gün Ko­ba­ni ey­lem­ci­le­ri Ka­dı­köy-Be­şik­taş va­pu­ru­nu iş­gal et­ti­ler…Üst kat­tan Ko­ba­ni afiş­le­ri sar­kıt­tı­lar, slo­gan­lar at­ma­ya baş­la­dı­lar!..Va­pur bek­le­yen yol­cu­lar sab­ret­ti­ler, so­nun­da sa­bır­la­rı taş­tı bek­le­me sa­lo­nu­nun ka­pı­sı­nı aç­tı­rıp va­pu­ra koş­tu­lar!..Yaş­lı bir ka­dın ba­ğı­rı­yor­du: “Ha­di de­fo­lup gi­din Ko­ba­ni­’ye­”

Bir yaş­lı tey­ze elin­de­ki şem­si­ye­yi kaç­ma­ya ça­lı­şan ey­lem­ci­nin ka­fa­sı­na in­dir­di!..Di­ğer yaş­lı bir ka­dın uzun saç­lı sa­kal­lı ey­lem­ci­ye, “Oğ­lum sen ön­ce ber­be­re gi­t” de­di…

Ne gü­ven­lik pa­ke­ti, ne Al­man mo­de­li, ey­lem­ci­ler bak­tı­lar pa­buç pa­ha­lı, ça­re­yi ta­ban­la­rı yağ­la­yıp kaç­mak­ta bul­du­lar!..

This entry was posted in FAŞİZM, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *