Erdoğan’ın davası

Soner Yalçın
16 Ekim 2014
Sözcü

Erdoğan’ın davası

Ta­rih: 8 Ocak 1994.
Hz. Mu­ham­me­d’­in gö­ğe yük­sel­di­ği Mi­raç Kan­di­li­’y­di.Ser­hat Gen­çer 21 ya­şın­day­dı; 1973 Kı­rık­ka­le do­ğum­luy­du.Çan­kı­rı Ast­su­bay Oku­lu­’n­dan ye­ni me­zun ol­muş­tu. Fo­ça­’da­ki Am­fi­bi De­niz Pi­ya­de Ta­bu­ru­’n­da­ki gö­re­vin­den son­ra Şır­nak Ma­den Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu­’na gön­de­ril­di.

İlk gö­rev ye­riy­di.O ge­ce…
Ast­su­bay Ser­hat Gen­çer, si­vil ha­yat­ta imam­lık ya­pan as­ke­riy­le na­maz kıl­dı; Ya­sin su­re­si­ni oku­du­lar.Son­ra Ser­hat Gen­çer otu­rup mek­tup yaz­dı ve Ast­su­bay ar­ka­da­şı­na mek­tu­bu ve­rir­ken şöy­le de­di: “Rah­met­li de­de­mi rü­yam­da gör­düm; de­de­mi çok se­ver­dim be­ni ya­nı­na ça­ğı­rı­yor. Ben de bu mek­tu­bu yaz­dım; eğer şe­hit dü­şer­sem bu­nu ai­le­me ulaş­tır lüt­fen.”

O ge­ce…
Cu­di Da­ğı­’n­da­ki Ma­den Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu PKK ta­ra­fın­dan ro­ket sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Sa­at­ler sü­ren ça­tış­ma so­nu­cu do­kuz şe­hit ve­ril­di.

O ge­ce…
Ast­su­bay Ser­hat Gençer şe­hit düş­tü…
Şe­hit ce­na­ze­si Kı­rık­ka­le Ka­le­te­pe Ma­hal­le­si­’n­de­ki evi­ne ge­ti­ril­di­ğin­de, kor­te­jin en önün­de elin­de Türk Bay­ra­ğı­’y­la yü­rü­yen 13 ya­şın­da bir ço­cuk var­dı: Ser­kan Gençer; şe­hit Ser­hat Gençer’­in am­ca­sı­nın oğ­lu…

14 yıl son­ra…
Ta­rih: 19 Tem­muz 2008.Ser­kan Gençer, ağa­bey bil­di­ği Ser­hat Gençer’­in yo­lun­dan yü­rü­dü.Jan­dar­ma Özel Ha­re­kat Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da Üs­teğ­men idi.

O ge­ce…
3 yıl­dır gö­rev yap­tı­ğı Bin­gö­l’­ün Genç il­çe­sin­de yol kon­tro­lü ya­pıl­dı­ğı sı­ra­da PKK’­lı­la­rın aç­tı­ğı ateş so­nu­cu şe­hit düş­tü.Gençer ai­le­si ikin­ci şe­hi­di­ni ver­di…Şe­hit Üs­teğ­men Ser­kan Gençer’­in ce­na­ze­si Kı­rık­ka­le­’ye gön­de­ri­lir­ken Ka­le­te­pe Ma­hal­le­si yi­ne Türk bay­rak­la­rıy­la do­na­tıl­dı.Şe­hit Üs­teğ­me­nin üç ya­şın­da­ki oğ­lu Bu­rak Enes ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­mı­yor; an­ne­si Nur­gü­l’­ün ku­ca­ğın­dan in­mi­yor­du…

Ce­na­ze ağıt­lar­la ev­den gö­tü­rü­lür­ken kor­tej­de bay­rak ta­şı­yan­la­rın ara­sın­da bu kez, 20 ya­şın­da Ömer Gençer var­dı. Bat­ma­n’­da as­ker­di; ağa­be­yi­nin ce­na­ze­si için ba­ba oca­ğı­na gel­miş­ti.Ba­ba Ars­lan Gençer “Al­lah dev­le­ti­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ze­val ver­me­sin, oğ­lum ye­ğe­ni­min ka­nı­nı yer­de bı­rak­ma­dı ama şe­hit ol­du­” de­di.

4 yıl son­ra
Ta­rih: 29 Ma­yıs 2012
.
Baş­ba­kan Er­do­ğan AKP grup top­lan­tı­sın­da, Ast­su­bay Ser­hat Gençe­r’­in şe­hit ol­ma­dan az ön­ce ai­le­si­ne yaz­dı­ğı mek­tu­bu oku­du:

“Bu mek­tup an­cak ben öl­dük­ten son­ra eli­ni­ze ge­çe­cek­tir. Be­ni as­la unut­ma­yın. Hep kal­bi­ni­zin bir kö­şe­sin­de sak­la­yın. Şu­nu unut­ma­yın, Al­la­h’­ın ver­di­ği ca­nı Al­la­h’­tan baş­ka­sı ala­maz. Yal­nız si­ze söy­le­mek is­te­di­ğim bir şey var. Ben Bur­cu­’yu çok se­vi­yo­rum. Bu sev­gi­mi de me­za­ra gö­tü­rü­yo­rum. Ben bu­ra­da öl­düm­se Al­lah yo­lun­da, va­tan na­mus mil­let yo­lun­da öl­düm. Gü­lün, as­la ağ­la­ma­yın. Eğer ağ­lar­sa­nız ben yat­tı­ğım yer­de ra­hat ede­mem, de­de­me de he­pi­ni­zin se­la­mı­nı söy­le­rim. Siz­le­ri çok se­vi­yo­rum. He­pi­ni­zi çok öz­le­dim. Ya­za­cak baş­ka bir şey de bu­la­mı­yo­rum. Oğ­lu­nuz Ser­hat.”

Er­do­ğan mek­tu­bu okur­ken zor­lan­dı; göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. AKP gru­bun­da baş­ta Bü­lent Arınç ol­mak çok mil­let­ve­ki­li göz­ya­şı dök­tü.

9 ay son­ra…
Ta­rih: 28 Ara­lık 2012

Er­do­ğan bir te­le­viz­yon rö­por­ta­jın­da Kürt so­ru­nu­nu çöz­mek için hü­kü­me­tin İm­ra­lı­’da ha­pis yat­mak­ta olan PKK li­de­ri Ab­dul­lah Öca­lan ile gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı du­yur­du. Da­ha son­ra bu gö­rüş­me ve pa­zar­lık­lar “Çö­züm Sü­re­ci­” ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı.

Ara­dan 10 ay geç­ti…
Ta­rih: 16 Ka­sım 2013
.
Er­do­ğan, Me­sut Bar­za­ni ve Şi­van Per­ver ile Di­yar­ba­kı­r’­da mi­ting yap­tı. Er­do­ğan ko­nuş­ma­sın­da “ye­ni bir Tür­ki­ye in­şa et­tik­le­ri­ni­” söy­le­ye­rek ilk kez “Kür­dis­ta­n” sö­zü­nü te­laf­fuz et­ti.

Dört gün son­ra….
Ta­rih: 20 Ka­sım 2013
.
Şe­hit Ser­hat Gençer’­in ba­ba­sı…Şe­hit Ser­kan Gençer’­in am­ca­sı…
Kı­rık­ka­le Şe­hit Ai­le­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Gençer, ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­rak, “Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın PKK ko­ru­yu­cu­la­rıy­la kol ko­la gir­me­si­ni, bö­lü­cü­le­ri baş­ta­cı et­me­si­ni­” eleş­tir­di. “Ben Tür­küm sen kim­sin… Sen na­sıl Türk­lü­ğü ayak­lar al­tı­na al­dı­rır­sın…” gi­bi söz­le­ri­ne, Baş­ba­kan Er­do­ğan ha­ka­ret da­va­sı aç­tı.

Da­va Kı­rık­ka­le 4’ün­cü As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de gö­rül­me­ye baş­lan­dı.
Şe­hit ba­ba­sı Meh­met Gençer ge­ri adım at­ma­dı

8 ay son­ra…
“Bu­ra­k’­a üzü­lü­yo­ru­m”
Ta­rih: 14 Tem­muz 2014
.
Meh­met Gen­çer eşi Ne­ba­hat Gen­çer ile, TBMM’­den çı­kan çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin ya­sa­yı pro­tes­to et­mek için Kı­rık­ka­le PTT’­si­ne gi­de­rek, Er­do­ğa­n’­ın evi­nin ad­re­si­ne 1 ki­lo kı­na gön­der­di.

Kı­na­yı ge­çen yıl Hac­ca git­ti­ğin­de Mek­ke­’den ge­tir­di­ği­ni açık­la­yan Gençer, “Her in­sa­na kı­na yak­mak na­sip ol­maz. Me­se­la Tay­yip Be­y’­in oğ­lu Bu­ra­k’­a çü­rük ra­po­ru ve­ri­le­rek as­ke­re gi­de­me­miş­ti. Onun o ha­li­ne üzü­lü­yo­rum. Ya­zık, as­ker­lik yap­ma­dı ve as­ker kı­na­sı ya­kı­la­ma­dı. Sa­kın yan­lış an­la­şıl­ma­sın. Çok iyi ni­yet­li sa­mi­mi, art ni­yet­siz ola­rak, kal­bim­de en ufak bir kin ve nef­ret ol­ma­dan kı­na­yı gön­de­ri­yo­rum. İn­şal­lah yan­lış an­la­maz çün­kü biz­ler içi dı­şı bir ay­na gi­bi in­san­la­rı­z” di­ye ek­le­di.
Er­do­ğa­n’­a gön­de­ri­len kı­na sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sı­na ko­nu ol­du
.

Üç gün ön­ce…
Ta­rih: 13 Ekim 2014.
Şe­hit ba­ba­sı…
Şe­hit am­ca­sı

Şe­hit Ai­le­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nı da bir dö­nem yü­rü­ten Meh­met Gençer, ba­sın açık­la­ma­sın­dan do­la­yı 1 yıl 2 ay ha­pis ce­za­sı­na çap­tı­rıl­dı.İş­çi emek­li­si Gençer na­sıl öde­ye­cek ise, ce­za 7 bin 80 TL pa­ra ce­za­sı­na çev­ril­di.Yet­me­miş ola­cak ki…

Şe­hit Meh­met Gençer “kı­na ola­yı­” ne­de­niy­le yi­ne sav­cı kar­şı­sı­na çı­ka­cak.
Amaç­la­rı bel­li; bu ül­ke­nin tüm de­ğer­le­ri­ni yok et­mek!…

Sa­de­ce…
Her şe­yin fi­ya­tı­nı bi­li­yor­lar, de­ğer­le­ri­ni de­ğil…

This entry was posted in FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *