SAVURGANLIĞIN SONU YOK *** TAYYIP AIR FORCE ONE*** SULTAN HAZRETLERİNİN 436 MİLYON DOLARLIK YENİ UÇAĞI GELİYOR * DİBİ DELİNEN ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Naci KAPTAN
25 Mart 2013
26.Ağustos.2014 Güncellendi

Ağustos 26, 2014
SÖZCÜ

İşte padişahın uçan sarayı!
Tayyip’in 436 milyon liralık uçağı

Siparişi 2010’da verilen Airbus A330 tipi uçak, Erdoğan’ın isteğine göre baştan aşağı yenilendi. Uçağa çalışma ve yatak odası ile füzesavar sistemi eklendi…

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 2005’te İtal­ya­’dan sa­tın alı­nıp ken­di­si­ne tah­sis edi­len Air­bus A319CJ ti­pi TC-ANA uça­ğı­nı ye­ter­li bul­ma­yın­ca 2010 yı­lın­da ye­ni bir uçak si­pa­riş edil­me­si­ni is­te­di. Er­do­ğan için Air­bu­s’­un en kon­for­lu araç­la­rın­dan A330-243CJ mo­de­li se­çil­di. Fran­sa­’nın To­ulou­se ken­tin­de­ki Air­bus fab­ri­ka­sın­da üre­ti­len uçak ilk test uçu­şu­nu 11 Tem­muz 2011’de yap­tı.

Yüksek teknolojili uçağın kokpiti

90 ki­şi ta­şı­ya­bi­li­yor

15 Şu­bat 2012’de Air­bu­s’­tan tes­lim alı­nan uçak iç de­ko­ras­yon için AB­D’­nin Tek­sas Eya­le­ti’n­de­ki Go­re De­sign şir­ke­ti­ne gön­de­ril­di. Uça­ğın ka­bin içi ta­sa­rı­mı, Er­do­ğa­n’­ın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ya­pıl­dı.Uça­ğın içi­ne top­lan­tı sa­lo­nu, özel din­len­me alan­la­rı, ça­lış­ma ve ya­tak oda­la­rı yer­leş­ti­ril­di. Ti­ca­ri amaç­la kul­la­nıl­dı­ğın­da 253 yol­cu ta­şı­ya­bi­len uça­ğın ka­pa­si­te­si yapılan tadilatla 90 ki­şi­ye düş­tü.

Erdoğan’ın isteklerine göre dekore ediliyor

Köşk’e ait ANA uçağından daha lüks olacak. ABD’de Gore Design şirke-tinde, Erdoğan’ın özel isteklerine göre dekore ediliyor. Toplantı salonu, dinlenme alanları, çalışma ve yatak odası ile 90 first class koltuk var

Tes­li­ma­tı ge­cik­ti

Nor­mal şart­lar­da uça­ğın de­ko­ras­yo­nu­nun en faz­la 1 yıl sür­me­si bek­le­ni­yor­du. An­cak ara­dan 2 bu­çuk yıl geç­me­si­ne rağ­men Go­re De­sign uça­ğı hâlâ tes­lim et­me­di. Şir­ke­tin uça­ğı ey­lül ayın­da tes­lim ede­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. An­cak hâlâ ke­sin­leş­miş bir ta­rih yok. Uça­ğın tes­li­min­de­ki ge­cik­me­ye iliş­kin bir açık­la­ma ya­pıl­maz­ken, bu “u­çan sa­ra­y”­ın ma­li­ye­ti de net ola­rak bi­lin­mi­yor. An­cak uça­ğın, de­ko­ras­yon har­ca­ma­la­rı da da­hil ol­mak üze­re yak­la­şık 200 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.

Ankara’dan havalanıp Washington’a inecek

– Uçakta kriptolu konuşmaya imkan sağlayan iletişim altyapısı var.

– Rolls Royce Trent 772B-60 tipi çift motoru bulunuyor.

– Uçak, “kuyruk tescili” olarak TC-TUR kodunu kullanacak.

– Uçakta füzesavar sistemi bulunacak.

– Uçak, ek yakıt tankları ile 15 bin 400 kilometre durmadan uçabilecek. Ankara’dan kalkıp, Güney Pasifik’in ortasındaki Tahiti Adası dışında her yere uçabilecek.

– Uçağın dış boyaması Türkiye’de yapılacak. ANA uçağına benzer bir boyama yapılacağı tahmin ediliyor.

– Gövde uzunluğu, 58.8 metre olan uçağın, kanat açıklığı ise 60 metre.

25 Mart 2013

SULTAN HAZRETLERİNİN 400 MİLYON DOLARLIK YENİ UÇAĞI GELİYOR

Ekonomik krizler başbakan Erdoğan’ın uçak filosuna elleşmiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ısmarlanan ve “Devlet başkanlarının tercih ettiği uçak” diye bilinen Airbus A330 Presidential gelecek ay teslim edilecekmiş.A 330 tipi uçaklar ABD Devlet başkanlarının tercih ettiği uçak olarak biliniyor.Bu durumda Tayyip Erdoğan’ın BAŞKANLIK uçağı Erdoğan’ın başkanlığından önce gelmiş olacak.Zamanlama birazcık şaşmış !!!

Ben de isterim ki ülkemi olması gerektiği gibi yöneten bir liderimiz olsun ve de şanına yaraşır uçağı olsun.Ama böylesi bir uçağın alınması için gereken şartlar vardır ;

ÜLKE EKONOMİSİ ;

Herkes bütçesi ve gelirine göre harcama yapmak zorundadır.Aynısı Devletler için de geçerlidir.AKP’nin iktidara gelişinden buyana Türkiye’nin borçları 2.5 misli artmıştır.Devletin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla borç toplamı 532 milyar dolardır.2012 üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye’nin dış borç stoku 326.3 milyar dolardır.
2012 yılında büyüme oranında düşme olmasına rağmen, dış işlemlerde 50 milyar cari açık verildi.Cari açık devam ettiği sürece dış borç stoku da artacaktır.2003 yılında toplam dış borç stoku 144.1 milyar dolar idi.Demek ki dış borç stoku 9 yılda yüzde 126 oranında artmıştır. (Esfendar Korkmaz 18.01.2013)

Özetle Türkiye her bir kuruşunu dikkatle harcamak zorundadır.

İYİ BİR LİDER VE YÖNETİCİ OLMAK ;

Başbakan Erdoğan Türkiye’yi bölerek yönetiyor.Kendisine oy vermeyenleri devamlı olarak dışlıyor.Ulusal politikalar izlemiyor.Sürekli olarak Türkiye’yi de etnik ve inanç üzerinden ayırarak kamplaştırıyor. Özetle Erdoğan Ülkemizi olması gerektiği gibi yönetmiyor.Ama Emperyalistlere sorsan Erdoğan çok iyi bir liderdir.

Başbakan Erdoğan şimdiye kadar gelmiş geçmiş başbakanlar arasında Türkiye’ye maliyeti en yüksek olan ve aylık harcamaları hesaplanamaz kadar büyük olan bir kişidir.Çevresinde 1500 koruması olan başka hangi ülkenin siyasetçisi vardır acaba ?

Uçaklar,helikopterler,pahalı onlarca araba,helikopter pistleri,gittiği her ülkeye yanında ailesini götürmesi ve büyük olasılıkla eşine ve kızına tahakkuk ettirilen harcırah ödemeleri.Kızını kendisine aylık 52 bin TL ile danışman yaptığı da basında yazıldı.Erdoğan döneminde Örtülü Ödenek giderleri akıl almaz şekilde arttı

ÖRTÜLÜ ÖDENEK

YIL ———-Ayrılan Kaynak ————————–Harcama

2003 ———— 175 bin TL ———————— 103 milyon 12 bin 740 TL
2004 ———— 174 bin TL ———————— 107 milyon 375 bin 284 TL
2005 ———— 200 bin TL ———————— 84 milyon 88 bin 668 TL
2006 ———— 200 bin TL ———————— 207 milyon 646 bin TL
2007 ———— 220 bin TL ———————— 262 milyon 286 bin 521 TL
2008 ———— 220 bin TL ———————— 290 milyon 981 bin 700 TL
2009 ———— 230 bin TL ———————— 341 milyon 971 bin 042 TL
2010 ———— 230 bin TL ———————— 383 milyon 170 bin 247 TL
2011 ———— 500 bin TL ———————— 391 milyon lira
2012 ———— 527 bin lira ———————— 665 milyon lira (ilk 9 ay)

Örtülü ödenek Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP döneminde çok yüksek bir seviyeye çıkmıştır.

Böylesi çok , akıla ve vicdana sığmayacak harcamaları yapanlar elbette dünyanın en pahalı uçaklarını alacak ve en lüks şekilde donattıracaklardır.Para kendi ceplerinden çıkmamaktadır.Devlet adamı olmanın temel kurallarından birisi de,kendisine teslim edilen ülke hazinesini makul , yerinde ve yeterince harcayarak ülke çıkarlarını korumaktır.

AKP döneminde son 10 Yılda Örtülü ödenekten harcanan para,son 4 Başbakanın yaptığı harcamaların tam 15 katına ulaştı.CHP’nin resmi internet sitesinde yayımladığı haberler Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın 10 yıllık örtülü ödenek harcamasının 2 milyar 759 milyon,911 bin liraya ulaştığını belirtiyor.Özetle başbakan Erdoğan için Devlet parası denizdir …

Örnek ; Ecevit, 3 YILDA toplam 170 mil­yon TL’­lik öde­nek kul­lan­dı

Ocak 1999’da­ki se­çim­ler­den son­ra Baş­ba­kan ol­du. AKP dö­ne­mi­ne ka­dar da Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. İk­ti­dar­da­ki 3 yıl­da top­lam 170 milyon TL ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­tı. Bülent Ece­vit dö­ne­min­de en çok kay­nak ise is­tih­ba­rat har­ca­ma­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.

Örneğin Başbakanın verdiği talimatla Libya’ya bir uçak dolusu 300 milyon dolar nakit gönderilmiştir.Suriye muhalif güçlerine silah ve para desteğinin de örtülü ödenekten yapıldığı yazılmaktadır.Türkiye ABD adına bölge jandarmalığına soyunmuştur.Hem komşusu ile gizli olarak savaşmakta hem de ulusal kaynaklarını emperyalizm adına israf etmektedir.ÖTV zamlarını açıklarken ‘Porsche’ye binmeyin, Fiat’a binin’ diyen başbakanın öncelikle topluma örnek olması gerekir. Başbakan uçaklarına ilaveten yeni uçaklar alıyor.Son uçağı ile başbakanın uçak sayısı 7 olacak.

Başbakan ve ailesi Devletin araçlarını özel araçları gibi kullanmaktadır.Örneğin başbakanın eşi Emine hanımın yakınlarıyla birlikte Ata uçağı ile Katar emirinin düğününegitmesi ve uçağın bekleme yaparak yine Emine hanım ve yakınlarını geri getirmesi olayı hatırlardadır.

Nasıl ki Başbakan Tayyip herkesin “Ayağını yorganına göre uzatmasını” isterken ve zam isteyen Tekel işçilerine dahi “Devletin kör kuruşunu yedirmem” derken kendisi acaba böyle mi yapmaktadır ?

El cevap : İmam söylemekte fakat kendi söylediğini kendisi yapmamaktadır.

Türkiye yıllık kişi başına düşen 10 bin USD gelirle benzeri uçağa sahip olan ve kişi başına 48 bin USD geliri olan Amerika ile benzer ekonomiye sahip değildir.Memur ve işçisine günlük bir simit parası zam yapılan,
ekonomisi sıcak parayla dönen ,dış borcu ve cari açığı tavan yapmış bir ülkede ,Başbakanlık filosunda 6 uçak varken böyle bir uçağı almak ise savurganlıktan da ötedir
.

Basından derlediğim ve katkıda bulunduğum haber aşağıdadır

UÇAK HAKKINDA BİLGİLER

Başbakan Erdoğan için ısmarlanan Airbus A330 VIP Presidental gelecek ay teslim ediliyor.Türkiye’ye başkanlık sistemi gelmeden ‘Başkan uçağı’ geliyor. Başbakan’a yeni alınan, ABD Başkanlarının tercih ettiği uçağa Fatih Sultan Mehmet’e saygı için “Fatih” ismi verilecek. 2 motorlu A330 uçağı yakıt ikmali yapmadan 11 bin kilometre havada kalabiliyor. Diğer bir deyişle; Türkiye’den Amerika’ya yakıt ikmali için durmadan uçabiliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ısmarlanan ve “Devlet başkanlarının tercih ettiği uçak” diye bilinen Airbus A330 Presidential gelecek ay teslim ediliyor.

BAŞKANLARIN KULLANDIĞI UÇAK

Özellikle ABD başkanlarının tercih ettiği Air Force One, aslında mavi-beyaz renkli Boeing 747 modelidir. Air Force One, ABD Başkanı’nın içinde bulunduğu, hava kuvvetlerine ait hava aracının kodudur. Air Force One’ın kuyruk numarası 28000 ve 29000 olan iki jet uçaktan başkanın bindiğine verilen isimdir. ABD’de, devlet başkanı, tüm silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu sebepten başkanın adımını attığı her askeri araç call sign (çağrı işareti) değiştirir ve bağlı olduğu kuvvetin isminin ardına one eklenerek başkomutanın araçta olduğu vurgulanır.

2.5 YIL ÖNCE SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Başbakanlık için ANA uçağı yetersiz bulunduğundan 2.5 yıl önce bu jet sipariş edilmişti. Başbakan’ın kullanımına tahsis edilecek uçağın bakım ve işletme hizmetlerini Türk Hava Yolları verecek.Uçağın iç düzeni Başbakan Erdoğan’ın önerisi ve istekleri doğrultusunda özel olarak dizayn edildi. Uçakta geniş bir oturma bölümünün yanı sıra Başbakan için çalışma ve yatak odası da bulunuyor.

FÜZESAVAR SİSTEMİ VAR

295 koltuklu Airbus A330′ların ‘VIP Presidential’ tipleri en çok 50 koltuklu olarak yapılıyor. Başbakan Erdoğan bazı gezilere birlikte çıktığı heyetleri ve gazetecileri düşünerek uçağın 90 kişilik olmasını istedi. Kablosuz internet ağının bulunduğu uçağa olası saldırılara karşı füzesavar monte edildi.

SIVİL UÇAKLARI FÜZELERDEN KORUMA SİSTEMİ
(CIVIL AIRCRAFT MISSILE PROTECTION SYSTEM)

Hava indirme birliklerini taşıyan,özel görevli olan veya VIP “Çok Önemli Kişi ,diğer deyişle (ÇÜK) Çok Üstün Kişi ( Bekir Coşkun’un deyişi) taşıyan uçakları füzelerden koruma amaçlı sistemler bu tip uçaklara monte edilmektedir. Sivil uçakları füzelerden koruma sistemi (Civil Aircraft Missile Protection System (CAMPS) adı verilen bu sistemler uçağa yaklaşan füzeleri algılayarak yaklaşan füzelere karşı kullanılır.Isı ve ışın yayan ,siyah duman oluşturan ve pyrophoric sıvıyı yakıt olarak kullanan tuzak (decoy) demetlerini uçağın çevresine atarak uçağa yönelen ve tehdit eden füzeyi rotasından saptırırlar.

400 MİLYON DOLARI BULACAK

Liste satış fiyatı 200 milyon dolar olan bu uçağın maliyetinin, VIP tasarımı ve Başbakan’ın istediği özel dekorasyonlar ile 400 milyon dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. (Ulusal Kanal ve Posta)

***

Helikopter kokpitine oturan,hızlı tren,troleybüs,tramvay kullanan başbakanımıza,Saygıdeğer yüce sultanımıza bundan sonra bir de pilot brövesi yakışır.Başbakan Erdoğan’a onursal fahri doktora cübbesi giydirmek için sıraya girmiş olan rektörler,inanıyorum ki bir de fahri pilot brövesi vereceklerdir.

Bağlantılı yazı

SULTAN HAZRETLERİNİN 400 MİLYON DOLARLIK UÇAĞINA YENİ KARDEŞ GELİYOR


SULTAN HAZRETLERİNİN 400 MİLYON DOLARLIK UÇAĞINA YENİ KARDEŞ GELİYOR

Kalın sağlıcakla

Naci Kaptan

This entry was posted in Ekonomi, Haber, Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *