EKONOMİ *** Durum bundan ibarettir

Murat Muratoğlu
sozcumuratoglu@gmail.com
22 Ağustos 2014

Durum bundan ibarettir

Tür­ki­ye­’nin eko­no­mik du­ru­mu­nu an­la­mak için faz­la de­ta­ya ih­ti­ya­cı­mız yok as­lın­da­… Ma­te­ma­tik hi­le­le­ri ile mu­ci­ze­ler, par­la­yan eko­no­mi­ler ya­rat­mak müm­kün ama sa­de­leş­ti­rir­sek tab­lo net or­ta­ya çı­kı­yor.

Şim­di; ih­ra­cat ge­ti­ri­si­nin ya­nı­na Tür­ki­ye­’ye gi­ren ya­tı­rı­mı, tu­rizm ge­lir­le­ri­ni, iş­çi dö­viz­le­ri­ni, mü­te­ah­hit ge­lir­le­ri­ni, pa­ra trans­fer­le­ri­ni ek­ler­sek ca­ri ge­li­ri­mi­ze ula­şı­rız. İt­ha­lat gi­de­ri­mi­ze, bu­ra­da ya­tı­rım yap­mış ya­ban­cı şir­ket­le­rin kâr trans­fer­le­ri, dı­şa­rı­ya se­ya­ha­te gi­den­le­rin tu­rizm har­ca­ma­la­rı gi­bi ka­lem­le­ri ek­ler­sek de ca­ri gi­de­ri­miz or­ta­ya çıkar.

Çı­kar bir­bi­rin­den… Sat­tı­ğı­mız mal, al­dı­ğı­mız ma­lın an­cak yüz­de 62’si­ni kar­şı­la­ya­bi­li­yor.Ha­ni iyi­le­şi­yor fa­lan di­yor­lar ya, far­kı her yıl 1.5 pu­an ka­pa­ta­bil­sek, dört­te üçü­ne ge­le­ne ka­dar 500 mil­yar do­lar da­ha ca­ri açık ve­re­ce­ğiz. Öy­le­sin­de içi­ne et­ti­ler eko­no­mi­nin…

Du­rum na­sıl ida­re edi­lir?
Önem­li olan bu ca­ri açı­ğı, ni­te­lik­li pa­ra gi­ri­şiy­le kar­şı­la­mak… En sağ­lık­lı fi­nans­man ka­na­lı doğ­ru­dan ya­tı­rım­lar. Ya­ban­cı ge­le­cek, pa­ra­sı­nı da ge­ti­re­cek, Tür­ki­ye­’ye ya­tı­rım ya­pa­cak…

Kı­sa­ca­sı ta­şın al­tı­na eli­ni ko­ya­ca­k… Sı­cak pa­ra­da ol­du­ğu gi­bi anın­da çe­kip git­me lük­sü ol­ma­ya­cak. Hat­ta ka­zan­dı­ğı pa­ra­yı da Tür­ki­ye­’ye ya­tı­ra­cak.

Biz na­sıl yap­tık? Bu­gü­ne ka­dar dış borç­lan­ma, port­föy ve özel­leş­tir­me ge­lir­le­riy­le ida­re et­tik. Dış borç ve ser­ma­ye akı­şı­na da­ya­lı bir bü­yü­me ya­ka­la­ma­ya ça­lış­tık.

Yi­ne de son 10 yıl­da son 50 yı­lın or­ta­la­ma­sı­nın al­tın­da bü­yü­dük. Her yıl yüz­de 6’dan az bü­yü­me­me­si ge­re­ken Tür­ki­ye­’de bu­gün yıl­lık he­def bi­le yüz­de 4 ola­rak açık­la­nı­yor.Bu yıl bü­yü­me yüz­de 3 ol­sun öpüp ba­şı­mı­za ko­ya­lım.

He­sa­bı ala­lım biz!
Pe­ki, Tür­ki­ye­’nin yurt dı­şın­da sa­hip ol­du­ğu tüm var­lık­la­rı ile yurt dı­şı­na kar­şı tüm yü­küm­lü­lük­le­ri ara­sın­da­ki fark ne? He­sa­bı is­te­sek ne öde­ye­ce­ğiz?

Tür­ki­ye­’nin ulus­la­ra­ra­sı yü­küm­lü­lük­le­ri 653 mil­yar do­lar, yurt dı­şı var­lık­la­rı ise 230 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de…

Ulus­la­ra­ra­sı yü­küm­lü­lük­ler ile var­lık­lar ara­sın­da­ki den­ge­de net ola­rak 453 mil­yar do­lar açık var! Söz ko­nu­su açık 2002 so­nun­da 85 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de bu­lu­nu­yor­du. Mev­cut ik­ti­dar za­ma­nın­da açık 5.5 kat art­tı…
AKP eko­no­mi­de şöy­le ba­şa­rı­lı, böy­le tat­lı di­yen ar­ka­daş­la­ra so­ru­yo­rum; Baş­ka­sı gel­sey­di bu tab­lo ne ka­dar da­ha kö­tü­leş­ti­ri­le­bi­lir­di?

This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *