YOLSUZLUKLARA DEVAM * PERDE ARKASI : Uğur Dündar’ın neden hapsi isteniyor – Bu mil­le­tin a…’sı­na ko­ya­ca­ğız sen me­rak et­me!..”2.5 mil­yon ağaç ke­si­le­cek, 70 gö­let ku­ru­tu­la­cak, cep­le­ri pa­ra do­la­cak!

Haziran 26, 2014
Sözcü

Uğur Dündar’ın hapsi isteniyor!

25 Aralık’ın ‘ünlü’ siması işadamı Mehmet Cengiz’le hükümetin ilişkilerini kaleme alan gazetemiz yazarı Uğur Dündar’ın 4 buçuk yıl hapsi isteniyor. Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar hakkında, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar hakkında, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a, köşe yazısında ve sosyal paylaşım sitesi Twitter’da hakeret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alınan bilgiye göre, eski Bakan Binali Yıldırım’ın, avukatı Serkan Bayram aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinin ardından soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar, iddianameyi hazırladı.
İddanamede, Uğur Dündar’ın 5 Nisan 2014 tarihli “Sıra milletin A…’sına mı geldi?” yazısının yanı sıra Twitter adresinden yaptığı paylaşımlar yer aldı
.

İŞTE YILDIRIM’IN SAYGINLIĞINI ZEDELEYEN O YAZI!

Uğur Dündar
5 Nisan 2014

Sıra milletin a..’sına mı geldi?

Ko­nu şu:
İs­tan­bu­l’­da­ki Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na 2. pist in­şa edi­le­cek.Pis­tin bo­yu 3.500 met­re ola­cak, ay­rı­ca 112 met­re yük­sek­li­ğin­de dev bir uçuş kon­trol ku­le­si de dikilecek.Böy­le­ce ye­ni pis­te, dün­ya­nın en bü­yük uça­ğı sa­yı­lan Air­bus-380’ler bi­le ra­hat­lık­la ine­bi­le­cek.İha­le be­de­li 2 mil­yar do­la­rı bu­la­ca­ğı öne sü­rü­len pis­tin ya­pım işi­ni, mart ayın­da ön ye­ter­li­lik bel­ge­si su­nan 20 fir­ma ve­ya grup­tan bi­ri üst­le­ne­cek.Bu amaç­la çok ya­kın­da iha­le­ye çı­kı­la­cak.

* * * *

Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, se­çim­ler ön­ce­sin­de açık­la­nan ses ka­yıt­la­rın­dan bi­ri de bu iha­ley­le il­gi­liy­di.Ön ye­ter­li­lik bel­ge­si ve­ren grup fir­ma­lar­dan bi­ri olan Cen­giz İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Meh­met Cen­giz, o ka­yıt­lar­da bir­lik­te ha­re­ket et­ti­ği mü­te­ah­hit ar­ka­da­şı­na “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­tim. Ama yüz­de 10’la!..” di­yor­du.

Ar­dın­dan da “Sı­ra­da 4’lük (4 mil­yar do­lar­lık) bir iş var. Bun­la­ra da ça­lı­şın ta­li­ma­tı ve­ril­di­” di­ye ek­li­yor­du.Meh­met Cen­giz, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na in­şa edi­le­cek ye­ni pis­tin iha­le­si­ni ala­bil­mek için ki­me yüz­de 10 ver­di­ği­ni de ha­kim ka­ra­rıy­la din­le­ni­len o te­le­fon gö­rüş­me­sin­de ay­rın­tı­lı bi­çim­de di­le ge­ti­ri­yor­du.

An­lat­tı­ğı­na gö­re 14 Ka­sım 2013 gü­nü es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la İs­tan­bu­l’­da­ki Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­leri­’n­de bu­luş­muş­lar ve ge­ce 23.00’e kadar pist iha­le­si­ni ko­nuş­muş­lar­dı.Bir­çok pro­je­de or­tak­lık yap­tı­ğı işa­da­mı Ko­lin İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu­’na ak­tar­dı­ğı bil­gi­ye gö­re ko­nu­yu o gö­rüş­me­de hal­let­miş­ti.

Pe­ki na­sıl?
Ses ka­yıt­la­rın­da­ki id­di­aya ba­kı­lır­sa “Be­ye­fen­di­” de­di­ği Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­a yüz­de 10 ve­re­rek!

* * * *

Meh­met Cen­giz, ay­nı gün sa­at 14.48’de bu kez, işi bir­lik­te ala­cak­la­rı Li­ma­k’­ın sa­hi­bi Ni­hat Öz­de­mi­r’­i de ara­mış ve ona ge­ce­nin çok gü­zel geç­ti­ği­ni söy­le­miş­ti.

Ay­rı­ca “Şim­di sı­ra­da 4 ci­va­rın­da bir iş­leri var. On­la­rı be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğı­z” di­ye­rek, 4 mil­yar do­lar­lık ye­ni bir işin müj­de­si­ni de ver­miş­ti.Ha­kim iz­niy­le ya­pı­lan ses kay­dı­nın son bö­lü­mün­de ise Meh­met Cen­giz, “Ak­şam işi bi­tir­dim ama on, on” de­miş, Öz­de­mir “Yüz­de mi, top­lam mı­” di­ye so­run­ca da, o “Yüz­de…” ce­va­bı­nı ver­miş­ti.

Meh­met Cen­giz, ay­nı gün sa­at 17.48’de işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu ile bir kez da­ha gö­rüş­müş ve “Biz uğ­raş­tık mı, kar­deş­le­ri­miz için uğ­ra­şı­rız. Yal­nız ken­di­mi­ze, hep ba­na de­ğil. Sen da­ha gö­re­cek­si­n” di­ye övün­müş­tü.Meh­met Cen­giz ko­nuş­ma­sı­nı ta­ri­he ge­çen şu söz­ler­le nok­ta­la­mış­tı.“Bu mil­le­tin a…’sı­na ko­ya­ca­ğız sen me­rak et­me!..”

* * * *

“Ha­vuz mü­te­ah­hit­le­ri­” ola­rak anı­lan bu grup, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan ay­lar son­ra ya­ni Mart 2014’te, 2 mil­yar do­lar­lık Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı 2. pist iha­le­si için ön ye­ter­li­lik bel­ge­si ve­ren fir­ma­lar ara­sın­da yer al­dı.Se­çim­ler ka­za­nıl­dı­ğı­na gö­re sı­ra, mil­le­tin a’…sı­na mı gel­di?..

***

“ŞEREF VE SAYGINLIĞI ZEDELENDİ”

İddianamede, usta gazetecinin eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Yıldırım’ın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği, şöhret ve itibarına leke sürmeye çalıştığı, basın yayın yoluyla görevinden dolayı alenen zincirleme biçimde hakarette bulunduğu öne sürüldü.Dündar’ın 1 yıl 8 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HECE HECE YANYANA GELDİLER

Haziran 8, 2014

Para sıfırlama tapesi için verilen ‘Hece hece montajlanmış’ raporuyla rahatlayan Erdoğan, millete küfreden yandaş işadamıyla şov yaptı…Başbakan, ken­di­si­ni pro­tes­to eden çev­re­ci­le­re “Ge­zi­ze­ka­lı­” di­ye­rek ken­din­ce ha­ka­ret edi­yor, mil­le­te açık­ça küf­re­den­le­ri de baş ta­cı yapı­yor. On­lar­dan bi­ri de, iha­le al­dık­tan son­ra “Mil­le­tin A’­sı­na ko­ya­ca­ğı­z” dediği yol­suz­luk ta­pe­le­rin­de yer alan işa­da­mı Meh­met Cen­giz.

Ke­yif­le­ri ye­rin­dey­di
AKP dö­ne­min­de bü­yü­yen ve İs­tan­bu­l’­a ya­pı­la­cak 33 mil­yar Eu­ro­’luk 3’ün­cü ha­va­li­ma­nı iha­le­si­ni or­tak­la­rıy­la alan Cen­giz, dün Er­do­ğa­n’­la yan ya­nay­dı. Ha­va­li­ma­nı­nın te­me­li­ni at­tı­lar. İki­si­nin de yü­zü gü­lü­yor­du. An­la­şı­lan Er­do­ğan, mil­li ira­de­ye edi­len küf­rü haz­met­miş
.

2.5 mil­yon ağaç ke­si­le­cek, 70 gö­let ku­ru­tu­la­cak, cep­le­ri pa­ra do­la­cak!

Li­mak-Ko­lin-Cen­giz-Ma­pa-Kal­yon ortak gru­bu­nun ya­pa­ca­ğı 3’ün­cü ha­va­li­ma­nı, İs­tan­bu­l’­un Ku­zey or­man­la­rın­da çev­re kat­li­amı­na ne­den ola­cak. An­cak, Baş­ba­kan bun­la­rı gör­mez­den ge­li­yor. Er­do­ğan, ha­va­li­ma­nı­nı ya­pa­cak işa­dam­la­rıy­la te­mel atıp yan ya­na poz ver­di. İlk eta­bın 29 Ekim 2017’ye ye­tiş­ti­ril­me­sini istedi. Cengiz, Erdoğan’a plaket takdim etti…

Çevre katliamı törenle başladı

Başbakan Erdoğan çapulcu ve tinercinin ardından literatüre ‘Gezizekalılar’ı kattı. Erdoğan, “Geçen yılın mayıs ayında bazı Gezizekalılar türedi. Bu Gezizekalılar bu havalimanını hazmedemediler” dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan inşaatı yapacak konsorsiyumla havalimanının erken bitirilmesi konusunda pazarlık yaptı.

Uğrunda 2.5 milyon ağacın katledileceği, 70 gölün sularının boşaltılacağı 3’üncü havalimanı inşaatının temeli dün düzenlenen törende atıldı…İstanbul’un akciğerleri sayılan ormanları yok ederek büyük bir çevre katliamına yol açacak olan 3’üncü havalimanı projesinin temelleri dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen bir törenle atıldı.

2.5 milyon ağacın kesilerek katledileceği belirtilen İstanbul’un kuzey ormanları sınırları içindeki Yeniköy-Akpınar köyleri arasında yapılacak olan havalimanı inşaatı sahasındaki 70 adet gölün suları da Karadeniz’e boşaltılmaya başlandı.

ÇED raporları hiçe sayıldı
Kamuoyuna yansıyan tapelerde ‘Milletin A….’sına koyacağız’ diyen Cengiz İnşaat Başkanı Mehmet Cengiz’in de aralarında bulunduğu Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu, üçüncü havalimanını inşa etme ve 25 yıl boyunca işletme hakkını kazanmıştı. 4 etapta bitirilmesi planlanan havalimanının 70-90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 29 Ekim 2017’de tamamlanacak.

Dünyanın en büyük havalimanı için harekete geçen Grup’un hiçe saydığı Çevre Etki Değerlendirme raporlarına (ÇED) göre, Kuzey ormanlarının tehdit eden proje doğal hayatı olumsuz etkileyecek ve iklim değişikliğini hızlandıracak.Tüm bunların yanında su havzaları, tarım ve mera alanları, yer altı suları ve biyolojik çeşitlilik üzerinde tehditler yarattığı belirtiliyor. Havalimanının çevre üzerindeki büyük etkisi ise hâlâ tartışılıyor.

Yüzde 72’si ormanlık alan

ÇED raporuna göre, proje alanı madencilik faaliyetleri ile bozulmuş arazilerin doğaya yeniden kazandırılma çalışmaları sonucu doğal yapısının geri kazanıldığı belirtildi.Rapora göre, projenin yapılacağı alanın yüzde 72’si orman, yüzde 8’i göl, yüzde 6’sı mera, fundalık, tarım arazisi, yüzde 14’ü ise maden sahası. Proje alanında yer alan 2 milyon 513 bin 341 adet ağacın 657 bin 950’si kesilmesi, 1 milyon 855 bin 391 ağacın ise taşınması planlanıyor.

AKP teş­ki­la­tı, İs­tan­bu­l’­un il­çe­le­rin­den bir­çok par­ti­li­yi tut­tuk­la­rı araç­lar­la ha­va­li­ma­nı­nın te­me­li­nin atıl­dı­ğı bölgeye ta­şı­dı.Bölgede 70 canlı türü yok olacak, trafik katlanacak

Havaalanı için yapılacak hafriyat çalışmaları ile doğal ekosistem (orman alanları, 70 adet canlı yaşamı barındıran göl ve göletler, akar ve kuru dereler, tarım alanları, mera alanları) ortadan kaldırılacak. Havalimanı bittikten sonra Kemerburgaz-Hasdal karayolunun mevcut taşıt trafiği yüzde 120 artacak.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Terkos Gölü ve Alibey, Pirinçi barajlarında su toplama miktarlarında azalma ve yüzeysel akışlarla kirlilik yüklerinde artma bekleniyor. Bölgede bir çok kuş türü yaşıyor. Havalimanının açılmasıyla kuşların yaşam alanı yok olacak

CENGİZ’E TEŞEKKÜR PLAKETİ!

3′üncü havalimanının temel atma töreninde Mehmet Cengiz’e teşekkür plaketi verilmiş, Erdoğan tarafından takdim edilen ödül vatandaşların tepkisini çekmişti.

BU MİLLETİN A’SINA BÖYLE KOYMUŞLAR!

Soner Yalçın
syalcin@sozcu.com.tr
7 Şubat 2014

Ri­ze Kal­kan­de­re­li “Sul­tan Am­ca­” Şa­ban Cen­gi­z’­in oğul­la­rı, to­run­la­rı;

Meh­met CEN­GİZ (Cen­giz Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı), Ek­rem CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Şe­ref CEN­GİZ (yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si), Ah­met CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Asım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı), Ka­zım CEN­GİZ (şir­ket or­ta­ğı) Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de…En bü­yük­le­ri Meh­met Cen­gi­z’­in et­ti­ği bir kü­für var ki, tüm ger­çe­ği or­ta­ya dö­kü­yor.Ön­ce…Te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­na ba­ka­lım:

Ta­rih: 21 Tem­muz 2013.
Er­do­ğan, evin­de Ko­lin İn­şa­at sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, Sa­bah ve atv ile il­gi­li ola­rak “sı­kın­tı­da­yız, hal­lo­la­cak bu iş” di­ye ta­li­mat ver­di.

Ta­rih: 21 Ağus­tos 2013.
Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı so­nu­cu, Bi­na­li Yıl­dı­rım, “bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” İb­ra­him Çe­çen ve Meh­met Cen­gi­z’­den, Sa­bah ve at­v’­nin alın­ma­sı için ha­vuz oluş­tur­ma­la­rı­nı is­te­di.

Ta­rih: 23 Ağus­tos 2013.
Kal­yon Grup, Sa­bah ve at­v’­yi al­mak için Zir­ve Hol­ding AŞ’yi kur­du.

Ta­rih: 3 Ey­lül 2013.
“Bü­yük mü­te­ah­hit­le­r” Bi­na­li Yıl­dı­rım ile An­ka­ra Ah­lat­lı­be­l’­de bu­luş­tu. İşa­dam­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu 630 mil­yon do­lar­lık ha­vu­zun, 200 mil­yon do­lar­lık kıs­mı­nın Tür­ki­ye Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kar­şı­lan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

Ta­rih: 14 Ka­sım 2013.
Pa­ra top­la­ma işi­ni or­ga­ni­ze eden Meh­met Cen­giz İs­tan­bu­l’­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de Bi­na­li Yıl­dı­rım ile bu­luş­tu. Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı iha­le­si “yüz­de 10”a hal­le­dil­di. Sı­ra­da 4 mil­yar do­lar­lık bir iha­le da­ha var­dı.

Ta­rih: 20 Ara­lık 2013.
Re­ka­bet Ku­ru­lu, Zir­ve Hol­ding AŞ’­nin, Sa­bah ve at­v’­yi satın almasına onay ver­di.

Ta­rih: 25 Ara­lık 2013.
İç­le­rin­de “bü­yük mü­te­ah­hit­le­ri­n” de bu­lun­du­ğu AK­P’­ye ya­kın 41 işa­da­mı­na yö­ne­lik po­lis ope­ras­yo­nu AKP Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du. Sav­cı so­ruş­tur­ma­dan alın­dı.Son­ra­ki sü­reç­te işa­dam­la­rı­nın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri med­ya­ya sız­dı­rıl­dı.Meh­met Cen­giz, Ce­lal Ko­loğ­lu ile gö­rü­şür­ken, “mil­le­tin a…. ko­ya­ca­ğı­z” küf­rü bir bü­yük ger­çe­ği or­ta­ya çı­kar­dı…

Pe­ki…
Meh­met Cen­giz, “mil­le­tin a… na­sıl ko­ya­cak­tı?”Taşeroncu alaylı müteahhit

Cen­giz Hol­din­g’­in al­dı­ğı ki­mi iha­le­le­re ba­ka­lım:

İs­tan­bul 3. Ha­va­li­ma­nı: 58 mil­yar 890 mil­yon TL
Ur­fa Ilı­su Ba­ra­jı (Ha­san­keyf): 4 mil­yar 851 mil­yon TL
İs­tan­bul Av­ru­pa Ya­ka­sı Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım: 3 mil­yar 626 mil­yon TL
İs­tan­bul Tak­sim-4. Le­vent Met­ro­su: 2 mil­yar TL
Ça­nak­ka­le, Ya­lo­va, Ba­lı­ke­sir, Bur­sa Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 457 mil­yon TL
An­tal­ya, Bur­dur, Is­par­ta Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım: 1 mil­yar 10 mil­yon TL
An­ka­ra-İs­tan­bul Hız­lı Tren 2. Etap: 1 mil­yar TL
Trab­zon Ata­su Ba­ra­jı: 874 mil­yon TL
Şi­le Ağ­va Yo­lu: 527 mil­yon 40 bin TL
Art­vin Yu­su­fe­li Ba­ra­jı: 486 mil­yon 80 bin TL
Trab­zon-Aş­ka­le Yo­lu: 484 mil­yon 50 bin TL
Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum/Oy­ma­pı­nar HES: 417 mil­yon 85 bin TL
Si­vas, To­kat, Yoz­gat Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım: 400 mil­yon 70 bin TL
An­ka­ra Tren Ga­rı: 250 mil­yon TL (ip­tal ol­du ye­ni­den ya­pı­la­cak)
Or­du, Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı: 144 mil­yon TL
Bin­göl Genç Yo­lu: 72 mil­yon 80 bin TL
İs­tan­bul Mal­te­pe Dol­gu: 65 mil­yon TL
Oku­mak­tan yo­rul­du­nuz mu?
Han­gi­si­ni ya­za­yım:

Özel­leş­tir­me­den ar­sa fi­ya­tı­na ka­pat­tı­ğı Eti Ba­kır A.Ş.‘yi mi? Eti Alü­min­yum A.Ş.‘yi mi? (4 mil­yar do­lar olan te­sis­le­ri 305 mil­yon do­la­ra al­dı­lar.)

Han­gi­si­ni ya­za­yım:
Sam­sun Mo­bil Ener­ji San­tra­li­‘ni mi?
Bur­sa Wol­fram ma­den­le­ri ve­ya İz­mir An­ti­mu­an ma­den iş­let­me­le­ri­ni mi?
Do­ğal­gaz iha­le­le­ri­ni mi?
Yi­ne özel­leş­tir­me­den al­dık­la­rı Kas­ta­mo­nu, Kır­şe­hir, Tur­hal, Yoz­gat, Ço­rum ve Çar­şam­ba şe­ker fab­ri­ka­la­rı­nı mı?

Han­gi­si­ni ya­za­yım:
An­tal­ya Bel­di­bi­’ni yok ede­rek ku­ru­lan Tür­ki­ye­’nin ilk 7 yıl­dız­lı ote­li Sun­ga­te Port Ro­yal Re­sort Ho­tel ya da Le Jar­din Re­sort Ho­te­l­i mi? Bay­ram­da Er­do­ğan, Bod­ru­m’­un en gü­zel ye­ri Cen­net Ko­yu’nu gez­di. “Fe­la­ket! Bu ka­dar vic­dan­sız­lık ol­ma­z” de­di. Ar­dın­dan Bod­ru­m’­un in­ci­si Cen­net Ko­yu kar­şı­sın­da­ki Ma­zı­da­ğı, Ya­rı­ma­da­sı’­nı (678 bin 963.72 met­re­ka­re) özel­leş­tir­di. Alan kim miy­di; Meh­met Cen­giz!

Ye­ter yaz­ma­ya­yım; in­sa­nın si­ni­ri bo­zu­lu­yor. 30 yıl­lık geç­mi­şi ol­ma­yan, ta­şe­ron­luk­tan gel­me alay­lı bir mü­te­ah­hi­tin ar­ka­sın­da han­gi po­li­ti­ka­cı­lar var?

Bu pa­ra­la­rın “yüz­de 10”u kim­le­rin ce­bi­ne gi­di­yor?
Ne­ler dö­nü­yor?..

Niye hesap versin;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hızlı tren ihaleleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada adının geçmesi üzerine Mehmet Cengiz küplere bindi. “Taşerona iş vermek suç mudur kardeşim? Bu beni ilgilendirir. Verilemeyecek bir gram hesabımız yoktur” dedi
.

Niye hesap versin:
Geçen yıl taşeronlaşma sonucu 1150 işçi hayatını kaybetti; umurunda mı?
(Özelleştirilerek Mehmet Cengiz’e devredilen Samsun’da Eti Bakır İşletmesi’nde 2012’de tedbirsizlik sonucu ölen beş işçinin hesabını verdi mi?)

Niye hesap versin:
ÖİB, Eti Alüminyum’un özelleştirilmesinde, hiçbir makul gerekçe olmadan alıcı firma ve şahıslar aleyhine açtığı davadan vazgeçiverdi! Alıcı firmanın eski yönetim kurulu başkanının, ÖİB Başkanvekili olarak görev yapmasına hükümet bir şey dedi mi?

Niye hesap versin:
Gazeteler yazdı; Maliye Bakanlığı 29 Aralık 2010 tarihinde faiz hariç 424.4 milyon liralık kurumlar vergisi borcu ile cezasını sıfırlamadı mı? (Devlete vermedi; 45 milyon dolarlık Falcon 5X isimli özel uçak sipariş etti.)

Niye hesap versin:
Hızlı tren projesinde yer alan ve uzunluğu 6.7 kilometreyi bulan 26 numaralı tüneli yapmaktan vazgeçti. Kimse de çıkıp “ne oluyor” dedi mi?

Niye hesap versin:
Yüce Divan yargılamalarına yol açan Karadeniz Otoyolu’nun hesabını verdi mi?

Tabii ki, “milletin a… koyacağız?” der?
İki paket makarna “tecavüze ses çıkarmasınlar” diye dağıtılmıyor mu?

This entry was posted in DOĞA - ÇEVRE, Doga - Cevre - Ekoloji - Tarim, SİYASİ TARİH, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *