PERDE ARKASI *** KOLİNLER * Soma vahşetinden üç gün önce

Ayakta soldan sağa: Celal KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) M. Kemal KOLOĞLU (Genel Koordinatör)
Oturanlar soldan sağa: Veysi Akın KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)Naci KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

Soner Yalçın
syalcin@sozcu.com.tr
22 Mayıs 2014
Sözcü

Soma vahşetinden üç gün önce

Bu kö­şe­de…
Meh­met Cen­gi­z’­in “Mil­le­tin a.. na­sıl koy­du­ğu­nu­” yaz­dım. Mah­ke­me­den tek­zip ka­ra­rı al­dır­ma­ya ça­lış­tı; “E­fen­dim şe­ref­li bir işa­da­mı­na­…” Bu kö­şe­de

“E­ner­ji Kra­lı­” Tur­gay Ci­ne­r’­in yar­gı­lan­dı­ğı da­va­lar­dan na­sıl kur­tul­du­ğu­nu sor­dum. “E­fen­dim şe­ref­li bir işa­da­mı­na…” di­ye baş­la­yıp 100 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. So­ru­’ya da­va açar ha­le gel­di­ler! Ay­rı­ca…Ne­dir bu “şe­re­f”? Ne­re­de ka­ça alı­nı­yor! Baş­ba­kan­lık­ta mı da­ğı­tı­lı­yor? Ka­sa­la­rın­da­ki pa­ra­nın mik­ta­rıy­la mı öl­çü­lü­yor? “Ha­vu­z”­a ne ka­dar pa­ra ko­yar­san, o ka­dar mı şe­ref­li olu­yor­sun?

Bak Ha­vuz­cu kar­deş!..
Şe­ref; baş­ka­la­rı­nın gös­ter­di­ği say­gı­dır; in­sa­na onur ma­dal­ya­sı öy­le ko­lay ta­kıl­mı­yor; pa­ray­la fi­lan da sa­tın alı­na­mı­yor.Si­ze kız­mı­yo­rum; in­san kar­şı­sın­da­ki­ni ken­di gi­bi gö­rür; bu ne­den­le sa­nı­yor­su­nuz ki, mah­ke­mey­le, pa­ray­la kor­ku­tu­ruz. Bi­zi “A­lo Fa­tih­le­r” ile ka­rış­tır­ma­yın.Bu gi­ri­şi yap­ma­mın ne­de­ni; yi­ne “Ha­vu­z” eki­bin­den bi­ri­ni ya­za­cak ol­mam; Ko­lin­ler!..

Kim bu Ko­lin­ler?

Ela­zığ­lı­lar…
Med­ya­nın “di­ye­tis­yen yıl­dı­zı­” Prof. Dr. Mu­ti­a Ca­nan Ka­ra­ta­y’­ın ab­la­sı­nın ço­cuk­la­rı…Ab­la­sı Ne­zi­he, Meh­met Ko­loğ­lu ile ev­len­di.Bu­gün isim­le­ri­ni ka­zan­dık­la­rı iha­le­ler­le med­ya­dan bil­di­ği­niz; Na­ci Ko­loğ­lu (1946), Ce­lal Ko­loğ­lu (1951) ve Vey­si Akın Ko­loğ­lu (53) bu ev­li­lik­ten doğ­du.Bir kar­deş­le­ri Me­tin Ko­loğ­lu, 41 ya­şın­da, 1981’de ve­fat et­ti.Ba­ba Meh­met Ko­loğ­lu 1976’da Ela­zı­ğ’­da kur­du­ğu Kol­san AŞ ile okut­tu­ğu oğul­la­rı­na ti­ca­ret yo­lu­nu aç­tı.

Yol öy­le bir açıl­dı; bir çır­pı­da ak­lı­ma ge­len­le­ri sı­ra­la­ya­yım:

– 22 mil­yar 152 mil­yon Eu­ro­’ya İs­tan­bu­l’­da­ki 3’ün­cü ha­va­li­ma­nı;
– 284 mil­yon li­ra­ya An­ka­ra-Si­vas yük­sek hız­lı tren pro­je­si;
– 487 mil­yon li­ra­ya HES pro­je­si için önem­li olan Yu­su­fe­li Ba­ra­jı;
– 1 mil­yar 960 mil­yon do­la­ra Bo­ğa­zi­çi Elek­trik Da­ğı­tım;
– 546 mil­yon do­la­ra Ak­de­niz Elek­trik Da­ğı­tım;
– 940 mil­yon do­la­ra Ulu­dağ Elek­trik Da­ğı­tım;
– 258.5 mil­yon do­la­ra Çam­lı­bel Elek­trik Da­ğı­tım;
– 300 mil­yon do­la­ra İz­mir­gaz;
– 43 mil­yon do­la­ra Es­gaz vs… vs… vs…

Sa­bah-atv sa­tı­şıy­la il­gi­li oluş­tu­ru­lan “ha­vu­z” ko­nu­sun­da, “mil­le­tin a.. ko­ya­ca­ğı­z” di­ye Meh­met Cen­gi­z’­in te­le­fon­da ko­nuş­tu­ğu ki­şi, Ce­lal Ko­loğ­lu idi! Ko­lin­ler hak­kın­da faz­la yaz­ma­ya­ca­ğım.

Ko­nu­muz baş­ka: ma­den­ci­lik!
He­kim­han Ma­den­ci­lik İt­ha­lat İh­ra­ca­at San. Ve Tic AŞ, Ko­lin­le­r’­in ma­den­ci­lik ala­nın­da­ki şir­ke­ti.Şir­ke­tin adın­dan da an­la­şı­lı­yor; Ma­lat­ya He­kim­ha­n’­da 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren de­mir ya­ta­ğı iş­le­ti­yor­lar. Ma­de­nin gö­rü­nür re­zer­vi 60 mil­yon ton; tah­mi­ni re­zer­vi­nin 100 mil­yon ton ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.Ya­vaş ya­vaş So­ma­’ya ge­li­yo­ruz…

Ne­si­ne gü­ve­ne­lim

Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri (TKİ)’nin ha­zır­la­dı­ğı, “2012 Yı­lı Kö­mür (Lin­yit) Sek­tör Ra­po­ru­” var.Mi­nik bir pa­ran­tez aça­yım; çün­kü So­ma kat­li­amı­nın iz­le­ri­ni ra­po­run sa­tır ara­la­rın­da bu­la­bi­lir­si­niz: “Ö­zel sek­tör üre­tim­le­ri­ne iliş­kin ve­ri­ler bu ra­por ha­zır­lan­dı­ğı ta­rih­te he­nüz çı­ka­rı­la­ma­dı­ğın­dan, 2012 yı­lı top­lam Tür­ki­ye lin­yit üre­ti­mi­ni ke­sin ola­rak ve­re­bil­mek müm­kün ola­ma­mış­tır.”

Ma­den Oca­ğı­’n­da ta­bi­i ki ih­mal olur; da­ha üre­tim ra­po­ru bi­le ha­zır­la­ya­mı­yor­lar. Özel sek­tö­rün iç­ler acı­sı ha­li­ni bu cüm­le o ka­dar ya­lın an­la­tı­yor ki!

Ge­le­lim ana ko­nu­mu­za…
Ra­por­da bir­den kar­şı­ma bil­dik bir in­şa­at şir­ke­ti çık­tı Ko­lin­ler!
“So­ma Ko­lin Ter­mik San­tra­li­” ku­ru­yor­lar:

“Kö­mür özel­lik­le­ri­ne sa­hip sa­ha­lar, kö­mür­den üre­ti­len bi­rim elek­trik ener­ji­si üre­ti­min­den pay al­mak (rö­do­vans) şek­lin­de özet­le­ne­bi­le­cek bir yön­tem­le, ter­mik san­tral kur­ma şar­tıy­la özel sek­tör kul­la­nı­mı­na açıl­mış­tır. Bu kap­sam­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar so­nu­cu, Ma­ni­sa SO­MA kö­mür sa­ha­sı, ter­mik san­tral kur­ma şar­tı ile, 28 Ağus­tos 2012 ta­ri­hin­de iha­le edil­miş ve iha­le­yi Hid­ro Gen Ener­ji (KO­LİN İn­şa­at) fir­ma­sı ka­zan­mış­tır.

Fir­ma ile 03.10.2012 ta­ri­hin­de söz­leş­me im­za­lan­mış­tır.Ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li Uy­gu­la­ma Pro­je­si­ni ver­miş­tir.04.01.2013 ta­ri­hin­de Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­’na 450 (3×150) MWe ka­pa­si­te­li Ener­ji Üre­tim Li­san­sı baş­vu­ru­su­nu yap­mış­tır.”

Ra­po­run de­va­mı­nı biz ge­ti­re­lim:
Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­’n­dan, “yer­li kö­mür ya­kıt­lı, ter­mik – akış­kan ya­tak ti­pin­de­ki “So­ma Ko­lin Ter­mik San­tra­li­” için 12/12/2013 ta­rih­li ve 4752-12 sa­yı­lı ku­rul ka­ra­rı ile ÖN/4752-12/02638 nu­ma­ra­lı ön­li­san­s” al­dı­lar ve ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı­lar. Ne ça­lış­ma­sı ola­cak; 11 Ma­yıs 2014’te teş­vik bel­ge­si al­dı­lar.

Ya­ni… So­ma kat­li­amın­dan üç gün ön­ce!..
Fa­ci­a ön­ce­si plan şuy­du; So­ma Ma­den sa­hi­bi Alp Gür­kan kö­mü­rü çı­ka­rıp Ko­lin­le­re ve­re­cek; Ko­lin­ler de elek­rik üre­te­cek­ti.Ala­ve­re da­la­ve­re So­ma­lı Me­met ma­de­ne…
Bir da­ki­ka!..

Ni­ye ay­nı adam­lar

Yan­lış an­la­şıl­mak is­te­mem; bu ti­ca­re­te kar­şı de­ği­lim. Ta­bi­i ki, yer­li kö­mür çı­ka­rıl­sın ve elek­trik üre­til­sin. Bu ser­vet­tir.Kar­şı ol­du­ğum şu­dur:

– Bu ti­ca­ret­te unut­tuk­la­rı, gör­mez­lik­ten gel­dik­le­ri önem­li iki et­ken var; in­san ve do­ğa! İn­sa­nı ve do­ğa­’yı kat­le­de­rek ya­pı­yor­lar; bu­na izin ve­ri­le­mez. Ay­rı­ca…
– Ni­ye; hep bü­yük iha­le­le­ri Er­do­ğa­n’­ın çev­re­sin­de­ki ki­şi­ler alı­yor?
– Ni­ye; uz­man­lık ala­nı­na önem ve­ril­mi­yor? Ni­ye; her işi bu işa­dam­la­rı ya­pı­yor?
– Ni­ye; bu işa­dam­la­rı­nın ba­şı hep “hu­kuk­la­” so­run­lu? (Sa­de­ce 17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu­‘n­dan bah­set­mi­yo­rum; Ce­lal Ko­loğ­lu, 2007’de akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı id­di­ası­ya gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis, sa­hi­bi ol­duk­la­rı Ça­nak­ka­le Li­man İş­let­me­le­ri­’n­de ge­mi atık­la­rı­nın (sin­ti­ne) ya­sa­dı­şı bi­çim­de iş­le­ne­rek akar­ya­kıt ha­li­ne ge­ti­ri­lip pi­ya­sa­ya sa­tıl­dı­ğı­nı id­di­a et­ti.)

Şim­di…
Biz üzer­le­rin­de göl­ge bu­lu­nan işa­dam­la­rı­nın ne­si­ne gü­ve­ne­lim?
Da­ha kaç emek­çi öl­dü­rü­le­cek; da­ha ne ka­dar do­ğa kat­le­di­le­cek?

Sen de…
So­ma­’ya “hoş gel­di­n” Ko­lin!..

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/soma-vahsetinden-uc-gun-514291/

This entry was posted in Calisma Dunyasi - Is ve Emekciler, Gundem, Madencilik ve Yeralti Kaynaklari. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *