Oyum AKP’ye…

Soner Yalçın
Soner Yalçınsyalcin@sozcu.com.tr
14 Mart 2014
Sözcü

Oyum AKP’ye…

“Bi­zim Ma­hal­le­”de her­kes şaş­kın­lık­la so­ru­yor:
“Bu ka­dar yol­suz­luk-hır­sız­lık or­ta­ya çık­tı, AKP san­dık­tan na­sıl hâlâ bi­rin­ci par­ti çı­ka­cak?”
De­dim ki dün na­sıl çık­tı ise yi­ne öy­le ola­cak.

Ben de AK­P’­ye oy ve­re­ce­ğim de­dim. Na­sıl mı?

Şöy­le…
Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 10’luk en zen­gin ta­ba­ka­sı ül­ke ge­lir­le­ri­nin 31.1’i­ni alır­ken, en yok­sul ta­ba­ka­sı yüz­de 10’un pa­yı sa­de­ce yüz­de 2.2’de ka­lı­yor.
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye­’de 12 mil­yon 225 bin ki­şi, ay­lık 376 li­ra ge­lir­le yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şı­yor. Bu Sah­ra Af­ri­ka­sı­’na eşit.
Oyum AK­P’­ye…

2002’de 129.6 mil­yar do­lar olan Tür­ki­ye­’nin top­lam dış bor­cu, 2013 so­nun­da 367.3 mil­yar do­la­ra fır­la­dı.
Oyum AK­P’­ye…

2002’de ek­me­ğin ki­lo­su 1.03 TL, 1 lit­re ben­zin fi­ya­tı 1.66 TL,1 lit­re mo­to­rin fi­ya­tı 1.30 TL ve 1 kw/sa­at elek­trik fi­ya­tı 15.8 ku­ruş idi. Bu­gün; ek­mek 4 li­ra, ben­zin 5.12 li­ra, mo­to­rin 4.65 li­ra, elek­trik 37 ku­ruş!
Oyum AK­P’­ye…

2002’de mut­fak tü­pü 15 TL idi, şim­di 75.5 TL. 2002’de An­ka­ra­’da do­ğal­gaz 37 ku­ruş­tu şim­di 1.076 li­raol­du.
Oyum AK­P’­ye…

Gü­ya kim­se has­ta­ne­le­re pa­ra öde­me­ye­cek­ti. Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı sağ­lık har­ca­ma­sı 1996’da 186 do­lariken bu fi­yat ge­çen yıl 1.100 do­la­rı aş­tı.
Oyum AK­P’­ye…

Nü­fu­sun yüz­de 85.9’u “ev­den uzak­ta bir haf­ta­lık ta­ti­l” ya­pa­mı­yor.
Oyum AK­P’­ye…

Nü­fu­sun yüz­de 78.8’i “yıp­ran­mış ve es­ki­miş mo­bil­ya­la­rı­nı ye­ni­le­me ih­ti­ya­cı­nı­” eko­no­mik ne­den­ler­le kar­şı­la­ya­mı­yor.
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye­’nin ca­ri açı­ğı son 10 yıl­da 76 kat art­tı. 2001’de ca­ri faz­la­lık ve­ren Tür­ki­ye­’nin açı­ğı, 2013 Ma­yı­s’­ın­da 7.5 mil­yar do­la­ra ula­şır­ken, yıl­lık baz­da da 53.6 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Ca­ri açık mik­ta­rı ola­rak 193 ül­ke için­de 189. sı­ra­da­yız.
Oyum AK­P’­ye…

* * * *

Tür­ki­ye­’de kö­le bi­le var

Tür­ki­ye her 100 ki­şi­den 40’ı si­gor­ta­sız ça­lı­şı­yor.
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye İş Bul­ma Ku­ru­mu’­na baş­vu­ran ki­şi sa­yı­sı 2013’te 2 mil­yon 747 bin ki­şi.
Oyum AK­P’­ye…

İş­çi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz. 2013 yı­lın­da bin 235 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, bu ra­kam 2014’ün ilk iki ayın­da 152 ol­du.
Oyum AK­P’­ye…

Her 5 köy­lü­den 3’ü ha­ciz kıs­ka­cın­da. İc­ra dos­ya sa­yı­sı 2002’de 6 mil­yon idi, şim­di 15 mil­yon.
Oyum AK­P’­ye…

Va­tan­daş­la­rın ban­ka­la­ra bor­cu 2002 yı­lın­da 47 mil­yar li­ra iken, 2013 yı­lı ma­yıs iti­ba­riy­le 890 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Fer­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yen ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 82 bin 684 ki­şi.
Oyum AK­P’­ye…

Nü­fu­sun yüz­de 61.3‘ü­nün bor­cu var.
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye­’de 110 bin ile 130 bin ara­sın­da kö­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz? 162 ül­ke ara­sın­da kö­le­lik­te sı­ra­la­ma­mız 90’ın­cı.
Oyum AK­P’­ye…

İn­sa­ni ge­liş­miş­lik sı­ra­la­ma­sın­da Tan­zan­ya, Ka­tar, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, An­do­ra, Er­me­nis­tan, Ek­va­tor, Bar­ba­dos vs ar­ka­sın­dan ge­li­yo­ruz. (Oran; 12 Ey­lül as­ke­ri dar­be­si dö­ne­min­de 1980-1990 yüz­de 1.85 iken, 2010-2012 ara­sın­da yüz­de 0.95 ol­du!)
Oyum AK­P’­ye…

136 ül­ke­yi kap­sa­yan ka­dın er­kek eşit­siz­li­ğin­de Tür­ki­ye 124’ün­cü ül­ke. (Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı geç­tik; on­lar 127’n­ci sı­ra­da!)
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye­’de 15 yaş üs­tü ka­dın­la­rın yüz­de 12’si oku­ma yaz­ma bil­mi­yor. Üni­ver­si­te me­zu­nu yüz­de 9.
Oyum AK­P’­ye…

Tür­ki­ye or­ta­la­ma eği­tim sü­re­siy­le 187 ül­ke ara­sın­da 127’n­ci. Tür­ki­ye mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 2.9’u eği­ti­me gi­di­yor. Arap coğ­raf­ya­sın­da bu ra­kam 3.9, Kü­ba­’da 12.9, Mol­do­va­’da 9.1.
Oyum AK­P’­ye…

Ken­din­den en az 31 yaş bü­yük er­kek­ler­le ev­le­nen yaş­la­rı 16-19 ara­sın­da­ki kız­la­rın sa­yı­sı 7 mil­yon 163 bin 931. Tür­ki­ye­’de 15 yaş al­tı ge­lin­le­rin res­mi sa­yı­sı 181 bin 36 ki­şi.
Oyum AK­P’­ye…

AKP dö­ne­min­de ka­dı­na şid­det yüz­de 1400 art­tı. 2002-2010 yıl­la­rı ara­sın­da fu­huş suç­la­rı yüz­de 220,ır­za geç­me ve ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz suç­la­rı yüz­de 125 ora­nın­da art­tı.
Oyum AK­P’­ye…

* * * *

He­def, yol­suz­luk­ta dün­ya bi­rin­ci­li­ği

Kü­re­sel ba­rış en­dek­si sı­ra­la­ma­sın­da 162 ül­ke ara­sın­da 134’ün­cü­yüz. İki yıl ön­ce 127’n­ci idik. (İs­ra­il, Irak ve Su­ri­ye­’den bi­raz iyi­yiz!)
Oyum AK­P’­ye…

Yol­suz­luk ve rüş­vet sı­ra­la­ma­sın­da 176 ül­ke ara­sın­da 56’n­cı sı­ra­day­dık. Ta­bi­i bu 2012 en­dek­si. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri ve or­ta­ya sa­çı­lan ta­pe­ler­le sı­ra­nın en üs­tü­ne çı­ka­ca­ğı­mız­dan emi­nim!
Oyum AK­P’­ye…

Sa­yı­sal Lo­to, 10 Nu­ma­ra, İd­di­a, Sü­per Lo­to, Ka­zı Ka­zan, Gan­yan, Şans To­pu gi­bi ba­his oyun­la­rı AKP dö­ne­min­de baş­la­tıl­dı ve dev­let eliy­le ve­ya iz­niy­le oy­na­tı­lan ku­mar­da Tür­ki­ye dün­ya üçün­cü­sü ol­du. Ba­yi­i sa­yı­sı 7 kat art­tı.
Oyum AK­P’­ye…

Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de 195 ül­ke ara­sın­da 120’n­ci sı­ra­da­yız. Dün­ya­da ha­pis­ha­ne­le­rin­de en çok ga­ze­te­ci bu­lu­nan ül­ke­yiz.
Oyum AK­P’­ye…

İn­ter­net kul­la­nı­mı öz­gür­lü­ğün­de An­go­la, Kır­gı­zis­tan, Tu­nus, Ru­an­da, Kam­poç­ya, Lib­ya, Ni­jer­ya, Ma­lez­ya vs. biz­den da­ha öz­gür.
Oyum AK­P’­ye…

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin hü­küm ver­di­ği 64 mil­yon Eu­ro­’luk taz­mi­na­tın yüz­de 40’ı­nı Tür­ki­ye öde­di. En çok da­va açı­la­rak ka­ra lis­te­ye gi­ren ül­ke Tür­ki­ye ol­du. (16 bin 900 baş­vu­ru)
Oyum AK­P’­ye…

Da­ha Su­ri­ye­’ye gi­re­ce­ğiz, İra­n’­la sa­va­şa­ca­ğız. Dün­ya­yı fet­he­de­ce­ğiz.
Oyum AK­P’­ye…

Po­lis sa­yı­sı 130 bin­den 270 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Dün­ya ikin­ci­si ol­duk.
Oyum AK­P’­ye…

Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­ti­li hâ­lâ bu­lu­na­ma­dı; Ber­ki­n’­in, Ali İs­ma­il’­in ve di­ğer ço­cuk­la­rı­mı­zın da!.. Hrant Din­k’­i öl­dü­ren­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı.
Oyum AK­P’­ye…

Çün­kü:
Yol yap­tı­lar!..

This entry was posted in SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *