TÜRK ORDUSU NEDEN HEDEFTE

TÜRK ORDUSU NEDEN HEDEFTE

ŞANLI TÜRK ORDUSUNUN NEDEN HEDEFTE OLDUĞUNUN AÇIKLAMASI
YÜKSEK ÖNGÖRÜSÜYLE YÜCE ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN
31 TEMMUZ 1920 DE AFYONKARAHİSAR’DA SUBAYLARA YAPTIĞI KONUŞMA İÇİNDEDİR.

Konuşmanın bir bölümü aşağıdadır ;

Dünyada hayat için, insanca yaşamak için istiklâl lâzımdır.
İstiklâl sahibi olmak için haiz-i kuvvet olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icabeder.

Kuvvet ordudur. Ordunun menba-ı hayatı ve saadeti, istiklâli takdir eden milletin,
kuvvetin lüzumuna olan iman-ı vicdanîsidir.

İngilizler, milletimizi istiklâlden mahrum etmek için pek tabiî olarak evvelâ onu ordudan mahrum etmek çarelerine tevessül ettiler. Mütareke şeraitinin tatbikatı ile silâhlarımızı, cephanelerimizi, bilcümle vesait-i müdafaamızı elimizden almağa çalıştılar. Sonra kumandanlarımıza ve zabitlerimize tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzetinefsini ifnaya gayret ettiler. Ordumuzu kamilen lağvederek milleti muhafaza-i istiklâli için muhtaç olduğu nokta-i istinattan mahrum etmeğe teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de izzetinefsine, her türlü hukuk ve mukaddesatına taarruzla milleti zillete, inkıyada alıştırmak plânını takip ettiler ve ediyorlar.

Herhalde ordu, düşmanlarımızın birinci hedef-i taarruzu oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka zabitini mahvetmek, zelil etmek lâzımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta mevani ve müşkülât kalmaz.

This entry was posted in EMPERYALİZM, Politika ve Gundem, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *