Profesör Pekünlü’ye 2 yıl “türban” hapsi

SİZLERE HİÇ OLMADIĞI KADAR
İLERİ DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK GETİRDİK !!!

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan Üniversitelere türbanı getirebilmek için
yasaları ardından dolanarak suç işleyip de
“sanki suç işlememiş gibi” davranmayı kendisine yol seçmişti.
Takiyeci idi ….
Malezya’daki dinci üniversitede çalışmış bir kişi idi…

Cumhurbaşkanı Gül tarafından bir ön görüşme sonucunda seçildi.
YÖK’ün yol haritası Cumhurbaşkanı Gül tarafından çizilerek,
Görevlendirilen Yusuf Ziya Özcan’ın eline tutuşturuldu.
Görev Üniversiteleri Malezya’lıştırmaktır.
(Bakınız https://nacikaptan.com/?p=508 )
Görevin önemli kısmı tamamlanmış,
YÖK Başkanı büyükelçi yapılarak Varşova’ya atanmıştır.

Y_CHP’nin itiraz etmemesiyle Türban üniversite kapılarından girmiştir.
Yasalarca halen YASAK olan türban uygulamada üniversitelerde serbest olmuştur.
Yeni eğitim yasasıyla türban artık ilköğretimde de serbest olmuştur.

Yasalara sahip çıkan ve yasaların gereğine uyan ve
uygulayanlar ise konu türban olduğunda ;

“NEDEN YASALARA UYDUN” cezasını almaktadır.

Türkiye işte böyle bir ülke olmuştur.
Ülkemizin değerli bilim adamlarından Esat Rennan PEKÜNLÜ de
Yasalara uyduğu için cezalandırılmıştır.

Şimdi karar vermek zamanıdır ?

YASALARA UYMALI MI ?
UYMAMALI MI ?

Bu soru ironidir.
Bilinçli ve erdemli Yurtsever vatandaş
Yasalara her zaman uyacaktır.
Ama esas olan,

Yargıç ve savcıların da
hukukun ve yasaların özüne uymalarıdır.

Yasaları kendilerine göre yorumlayanlar,
Elbet ki Günü geldiğinde,
ayarını saptırdıkları yasalara hesap vereceklerdir.

Naci KAPTAN

Profesör Pekünlü’ye 2 yıl “türban” hapsi

Bülent SERİM

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Renan Pekünlü’ye, bir türbanlı öğrencinin eğitim hakkını engellediği savıyla yapılan şikayet üzerine, İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Konunun yargı önüne gelmesi, önce YÖK’ün izin vermesi sonra da Danıştay 1. Dairesi’nin uygun görmesi üzerine sağlandı.

Sayın Pekünlü’ye ayrıca YÖK’ün yönlendirmesi sonucu disiplin cezası da verildi. Değerli bilim insanı da her onurlu yurttaş gibi emekliliğini istedi.

Prof Pekünlü’ye hapis cezası verilmesine neden olan süreçte, YÖK, Rektörlük, Danıştay, Mahkeme ve türbanlı öğrenci anayasayı ihlal suçu işlemişlerdir. Yani asıl suçlu Prof. Pekünlü değil, süreçteki tüm kişi ve kurumlardır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Anayasa’nın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. (m.11) Kısaca anayasal kurallar herkesi bağlayan üst hukuk normlarıdır.

Konuya girmeden önce bir hususu daha belirtmek gerekir ki; anayasaya uygunluk denetimi görev ve yetkisi nedeniyle anayasal kuralları “resmen” yorumlamaya yetkili tek organ Anayasa Mahkemesi’dir (m.148) ve Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yine kısaca belirtmek gerekirse, Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. (m.153)

Anayasal kurallar ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı, özellikle kamu görevlileri yönünden “gereğini yapmak” zorunluluğunu getirir. Tersini öngören yazı, genelge, yönergeler (idari işlemler), “kanunsuz emir” kategorisine girer ve bu emirlere uyulması kamu görevlisini sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü Anayasa’nın 137. maddesinde, “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” denilmektedir.

Türk Ceza Yasası da, görevinin gereğini yapmayarak kamu zararına neden olan ya da kişilere haksız yarar sağlayan kamu görevlilerinin cezalandırılmasını öngörmüştür. (m.257)

Şimdi esasa gelelim ve bu aşamada şu iki soruya yanıt arayalım: Yükseköğretim kurumlarında yıllardır uygulanan türban yasağına ilişkin hukuksal normlarda değişiklik olmuş mudur? Türban yasağı kız öğrencilerin eğitim hakkını kısıtlamakta mıdır?

1) Yükseköğretimde türban yasağı getiren hukuk normlarında bir değişiklik olmamıştır; anayasal ve yasal kurallar ile yüksek mahkeme kararları halen yürürlüktedir.

1980’li yılların başında, Devlet Başkanı Kenan Evren’in talimatıyla dönemin YÖK Başkanı İhsan Doğramacı, modern sıkmabaş olarak anılan “türbanın” yükseköğretim kurumlarında serbest bırakılması için bir yönetmelik düzenlemesi yapmıştır.

Ne var ki, bu yönetmelik düzenlemesinin yargıya taşınması üzerine Danıştay, 1984 yılında, aydın, uygar, Cumhuriyetçi gençler yetiştirmekle görevli olan eğitim kurumlarında başörtüsü yasağının hukuka uygun olduğunu kabul ederek; türbanı serbest bırakan yönetmelik kurallarını, Anayasa’nın laiklik ve eşitlik ilkeleri ile Devrim Yasaları’nın korunması amacına aykırı görerek iptal etmiştir.

Danıştay’ın istikrarlı kararları nedeniyle türbanın yükseköğretim kurumlarında, YÖK’ün çabaları ve yönetsel düzenleyici işlemlerle serbest bırakılamayacağını anlayan dönemin Başbakanı Turgut Özal, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na koydurduğu ek 16. maddede şu düzenlemenin yapılmasını sağlamıştır: “Dini inanç nedeniyle boyun ve saçların başörtüsü ya da türbanla örtülmesi serbesttir.” Bu kural, açılan dava üzerine, laiklik, demokratiklik, hukuk devleti, ulusal birlik ve eşitlik ilkelerine, yani Anayasa’ya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi’nce 1989 yılında iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na ek 17. madde eklenerek, “Yasalara aykırı olmamak kaydıyla yükseköğretimde kılık kıyafet serbesttir” düzenlemesi yapılmıştır. Kuşkusuz anlamsız gibi görünen bu madde ile güdülen amaç, bir söz oyunuyla, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasının sağlanmasıdır.
Anayasa Mahkemesi, açılan dava üzerine, 1991 yılında;

– “Kanunlara aykırı olmama” koşulundaki “kanunlar” sözcüğünün “Anayasa”yı da kapsadığını,

– Anayasa Mahkemesi’nin 1989 yılında verdiği kararında, yükseköğretimde türbanın Anayasa’ya aykırı olduğunun kabul edildiğini; yani türbanın anayasal kurallar tarafından yasaklandığını,

– Dolayısıyla ek 17. maddedeki “kanunlara aykırı olmamak” koşulunun, bırakın serbest bırakmayı, tam tersine yükseköğretimde türban yasağını sürdürdüğünü,

Karara bağlamıştır. Bu karar, “yükseköğretim kurumlarında türbanı yasaklayan bir yasa kuralı yok” yalanına en güzel yanıttır. Çünkü Anayasa Mahkemesi’ne göre, bırakınız yasayı, türbanı Anayasa yasaklamaktadır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da, bu karardan sonra, 1996 yılında, önüne gelen bir dava nedeniyle hukuksal durumu yorumlamış; Anayasa’nın başlangıcı, 2, 42, 174. maddeleri ve Anayasa Mahkemesi’nin yukarıdaki kararlarına dayanarak, “Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan, boyun ve saçların başörtüsü ve türbanla kapatılmasının, kılık kıyafet serbestisi dışında olduğuna” karar vermiştir.Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, Refah ve Fazilet partilerinin kapatılmasına ilişkin kararlarında,

– Partilerin, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin başörtüsü kullanmalarını destekleyen davranışlarını,

– Siyasal bir simge olan türbanın, eylemli bir durum yaratılarak TBMM’ne taşıma girişimini,

laiklik ilkesine aykırı bularak kapatma nedeni saymıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de, öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgürlükleri ile dinsel simgelerin ve törenlerin sergilenmesinin sınırlandırılabileceğini; türban yasağının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din ve inanç özgürlüğü ile eğitim alma hakkına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığını; tersine demokrasi ilkesi yönünden başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla getirilen bu yasağın meşru olduğunu karara bağlamıştır.

Bu nedenle “yasal yasak” sürmektedir. Esasen yasal yasak sürmese, yükseköğretimde türbanı serbest bırakmak için 2008 yılında Anayasa’nın 10 ve 42. maddeleri değiştirilip, özellikle 42. maddeye “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğretim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez” kuralı konulmazdı.

Bilindiği gibi bu kural da, Anayasa Mahkemesi’nce aynı yıl içinde, Anayasa’nın değiştirilemez laiklik ilkesini zedeleyici bulunarak iptal edilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi bir kez daha, siyasal İslam’ın simgesi olarak gördüğü türbanın yükseköğretimde yasak olduğunu tescil ve ilan etmiştir.

2) Türban yasağının kız öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin özgürlüklerini kısıtladığı konusuna gelince:

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yukarıda da açıklandığı gibi, bu yasağı getiren Anayasa’dır. Anayasa’nın 13 ve 14. maddelerinde, temel hak ve özgürlüklerin, laik Cumhuriyete zarar vermemesi için sınırlandırılabileceği, kötüye kullanımının engellenebileceği öngörülmüştür.

Ayrıca ve en önemlisi, Anayasa’nın “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. maddesinde, eğitim ve öğretimin, “Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre” yapılacağı vurgulandıktan sonra; “Eğitim ve öğretim özgürlüğünün, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağının” açıkça belirtilmiş olmasıdır.

Bu kural, eğitim ve öğretim hakkının diğer anayasal ilke ve kurallarla sınırlandırıldığı anlamına gelmektedir. Bu sınırın başında, Anayasa’da tanımını bulan laiklik ilkesi gelmektedir. Laiklik ilkesi ise, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve AİHM kararlarında vurgulandığı gibi, siyasal İslam’ın simgesi olan türbana geçit vermemektedir.

Prof. Pekünlü, YÖK’ün ve üniversite yönetiminin yazılı ya da sözlü “kanunsuz emrini” dinlemeyerek, yukarıda açıklanan anayasal, yasal kuralları ve yüksek mahkeme kararlarını uygulayarak görevini yapmıştır.

Buna karşın cezalandırılmış olması, aynı kural ve kararların, iktidarı ve muhalefetiyle siyasiler, Danıştay, YÖK ve üniversite yöneticileri yanında mahkemece de yok sayıldığını göstermektedir. Bu karar hukuk devletinin temelini oluşturan “hukuk güvenliğini” de zedelemiştir.
Kuşkusuz Prof. Pekünlü’ye verilen ceza, süresi ne olursa olsun hukuka uygun düşmemektedir. Ancak kararda dikkat çeken iki yön daha bulunmaktadır.

Birincisi; verilen hapis cezası, Prof. Pekünlü’nün açıkladığına göre Türk Ceza Yasası’nın 112. maddesinin (1). fıkrasının (b) bendine dayandırılmıştır. Fıkraya göre, (b) bendindeki eylemin suç oluşturabilmesi için, engellemenin “Cebir ya da tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla” olması gerekmektedir. Oysa, taraflar ve tanıklar, engellemede “fiziki müdahale olmadığını” belirtmişlerdir. (Cumhuriyet, 15.09.2012, Fırat Kozok)

İkincisi; cezanın süresi ile ilgilidir. TCK’nın 112/1-b’de, “…bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” denilmektedir. Mahkeme, hukuka uygun bir eylem için ceza vermek bir yana, bir de cezayı üst sınıra çok yakın bir süre olarak takdir etmiştir. Mahkemenin verdiği hapis cezası 2 yıl 6 ay olmuş, ceza hafifletici nedenlerle 2 yıl 1 aya indirilmiştir.

Yukarıdan beri hukuka uygun olduğunu açıklamaya çalıştığımız eylemin üst sınırdan cezalandırılması kamuoyunun takdirine sunulur. Ancak burada bir soru sormaktan kendimizi alamıyoruz: Acaba verilen cezanın “ertelenmemesi” ya da “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar vermemek için mi cezanın 2 yılı aşması sağlanmıştır? Çünkü sanığa 2 yıl ya da daha az hapis cezası verilmişse, mahkeme cezayı erteleyebilmekte ya da hükmün açıklanmasını geri bıkabilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, “hükmün sanık hakkında bir hukuksal sonuç doğurmamasını” sağlamaktadır. (CMK/231, TCK/51)

Sizi bilmem ama görevini yapan bir bilim insanının ceza alması benim çok ağırıma gitmektedir. Tıpkı, görevlerini o günkü kurallar çerçevesinde hukuka uygun olarak yapan 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklananlar da olduğu gibi.

Bülent SERİM
Odatv.com

***

GÜNÜN ELEŞTİRİSİ MELİH AŞIK’TAN

Üniversite her zaman olduğu gibi suskun. CHP farklı değil. Bu konuda geçmişte meydan muharebeleri veren CHP, bir profesörün yasaları savunmasına bir tek milletvekiliyle mi destek vermeliydi?

Melih Aşık
Açık Pencere

Rennan Pekünlü…

Ege Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, türbanla okula giren öğrencilerin resimlerini çektiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı…

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, diyor ki: “Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın üniversitelere gönderdiği mesaj, Anayasa ve AİHM kararlarına aykırıydı… Hiçbir kuvvet ve yetki, yasaların üzerinde değildir. Şimdi Sayın Pekünlü, Yusuf Ziya Özcan’ın genelgesine değil de, yasalar ve AİHM kararına uyduğu için cezalandırılıyor…”

YÖK üniversitelerde yasaya uymak isteyen hocalarla uymak istemeyen öğrencileri karşı karşıya bıraktı… Kaos yarattı. Pekünlü bu kaosun kurbanı oldu… Verilen hapis cezası da vicdanları sonuna kadar zorlayıcı büyüklükte… Üniversite her zaman olduğu gibi suskun. CHP farklı değil. Bu konuda geçmişte meydan muharebeleri veren CHP, bir profesörün yasaları savunmasına bir tek milletvekiliyle mi destek vermeliydi.

http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=Yazarlar&Date=18.09.2012

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *