Yeni Meclis, AKP’nin gizli anlaşmalarını ortaya çıkarmalı…

Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
4 Temmuz 2015
Sözcü

Yeni Meclis, AKP’nin gizli anlaşmalarını ortaya çıkarmalı…

Wi­ki­Le­aks si­te­si­nin ku­ru­cu­su Ju­li­an As­san­ge, ge­çen haf­ta Tür­ki­ye­’yi il­gi­len­di­ren çok çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ass­san­ge “Tür­ki­ye, Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r’­ın 2012 yı­lın­da giz­li bir an­laş­ma ya­pa­rak, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esa­d’­ı de­vir­me ko­nu­sun­da mutabık kaldıklarını” id­di­a et­ti. Bu ko­nu­da el­le­rin­de Suu­di Ara­bis­tan kay­nak­lı bel­ge­ler ol­du­ğu­nu öne sür­dü.

Şu işe ba­kar mı­sı­nız?
Tür­ki­ye, ken­di­si­ni Sün­ni İs­la­m’­ın ha­mi­si sa­yan ve ön­ce Su­ri­ye, son­ra da İran ol­mak üze­re Şi­i ha­ki­mi­ye­tin­de­ki dev­let­le­ri ha­ri­ta­dan sil­me­yi ka­fa­ya ko­yan mez­hep­çi Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r’­la giz­li an­laş­ma ya­pı­yor, ama bun­dan Mec­li­s’­in ha­be­ri ol­mu­yor!

Ay­nı şe­kil­de Suu­di Ara­bis­tan ve or­tak­la­rı, Ye­me­n’­de­ki Hu­si­le­ri Aden Kör­fezi­’nin stra­te­jik nok­ta­la­rın­dan uzak tu­ta­bil­mek için bom­ba­lar yağ­dı­rı­yor, Tür­ki­ye de yi­ne on­la­rın ya­nın­da yer alı­yor!

Sa­vaş ila­nı an­la­mı­na ge­le­bi­le­cek bu çok va­him ge­liş­me­ler Mec­li­s’­ten ka­çı­rı­lı­yor! Ya­ni bir ba­kı­ma Mec­li­s’­in yet­ki­si gasp edi­li­yor!

Sev­gi­li okur­la­rım,
He­pi­miz ye­ni Mec­li­s’­ten çok şey bek­li­yo­ruz.Ta­raf­sız dış po­li­ti­ka uz­man­la­rı­na gö­re üze­ri­ne gi­dil­me­si ge­re­ken en önem­li iki ko­nu­yu, bu giz­li an­laş­ma­lar oluş­tu­ru­yor. Ör­ne­ğin;

1- 2012’de­ki “Be­şar Esa­d’­ı De­vir­me­” an­laş­ma­sın­dan son­ra ül­ke­mi­ze Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r’­dan kaç nak­li­ye uça­ğı gel­miş­tir?

2- Bu uçak­lar ne ta­şı­mış­tır? Kar­go­lar­da ne var­dır?

3- Uçak­la­rın Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’na ge­tir­di­ği yük­le­ri kim­ler tes­lim al­mış­tır?

4- Bu tes­li­mat sı­ra­sın­da MİT ve kam­yon­la­rı dev­re­ye gir­miş mi­dir?

5- Ün­lü “MİT TI­R’­la­rı Dos­ya­sı­”n­da­ki si­lah­lar bu yol­la mı edi­nil­miş­tir?

Hay­di yü­ce Mec­lis,
Al sa­na tek­nik de­tay­la­ra gir­me­den yaz­dı­ğım bom­ba gi­bi bir so­ruş­tur­ma ko­nu­su.Gös­ter ira­de­ni, kur ko­mis­yo­nu. As­san­ge­’ın ye­ni bel­ge­ler açık­la­ma­sı­nı bek­le­me…

Bu giz­li an­laş­ma­la­rı ve han­gi ne­den­ler­le mil­li ira­de­den ka­çı­rıl­dık­la­rı­nı çı­kar or­ta­ya. Gasp edi­len yet­ki­ni al AK­P’­nin elin­den…

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İSTİHBARAT KURUMLARI, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH, UĞUR DÜNDAR, Wiki-Leaks - Bilgi sızmaları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *