Category Archives: UĞUR MUMCU

UĞUR MUMCU’nun katlinin 23. yılı *** EMPERYALİZM ve HUKUK

  23 yıldır Uğur yok, adalet yok’, ‘Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek’, ‘Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok’ EMPERYALİZM ve HUKUK Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonunda kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı ise emperyalizme karşı savaşılarak kazanılmıştır. Anayasa’nın önsözünde, bu olgudan … Continue reading

Posted in UĞUR MUMCU | Leave a comment

DEMOKRASİNİN YOLU KEMALİZM’den GEÇER

Posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, UĞUR MUMCU | Leave a comment

Arşiv sandığından gündeme * Uğur Mumcu bu günlere ışık tutuyor * AMERİKAN ve İNGİLİZ GİZLİ BELGELERİNDE ERMENİ MESELESİ *** “19 Ağustos 1919 – Amiral Webb’den Lord Curzon’a : …Amerika, Trabzon ve Erzurum’u içine alan bir Ermenistan’ı himaye edecek. Geri kalan dört ili de Kürt devleti olarak İngilizlerin himayesine bırakıyor…” “28 Şubat 1920 Londra Konferansı tutanaklarından: …Mustafa Kemal kendisini Erzurum Valisi ilan etmiş. Erzurum’da yeni kurulacak Ermeni devletinin katılacağı bir sırada bu çok anlamlı bir harekettir. Bu adam olmasaydı Ermeniler’in bir şansı olurdu…”

Uğur MUMCU Cumhuriyet Gazetesi 1 Nisan 1984 Gizli Belgelerle Şu olaylara bakın: ABD Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’ye yapılacak askeri yardımı, Kıbrıs konusunda verilecek bir ödüne bağlıyor. Bu yapılırken, ABD Kongresi’nde 24 Nisan tarihinin “Soykırım Günü” olarak ilanı için önergeler veriliyor. … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ATATURK, ERMENİ SORUNU, SİYASİ TARİH, UĞUR MUMCU | Leave a comment

AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı? *** “Krip­to­da zi­na ya­sa­sı ge­tir­me­ye ça­lı­şır­ken “i­ki­yüz­lü­” dav­ran­dık­la­rı id­di­a edi­len AK­P’­li­ler şöy­le sı­ra­la­nı­yor­du: “(…) Si­ya­si yel­pa­ze­nin fark­lı renk­le­rin­den bir­çok bağ­lan­tı­mız, eğer gi­ri­şim ba­şa­rı­lı olur­sa, sek­re­te­riy­le açık­ça iliş­ki ya­şa­yan, er­gen­lik ça­ğın­da­ki kız­la­rı ter­cih eden ve Rus ha­yat ka­dın­la­rı­na düş­kün olan (…)’ın, ad­li ko­vuş­tur­ma­ya ma­ruz ka­la­bi­le­cek pek çok AK­P’­li yet­ki­li ara­sın­da ola­ca­ğı­nı açık­ça be­lirt­ti (…)”

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 15 Nisan 2015 Sözcü AKP adayı, bakan arkadaşlarını ABD’ye gammazladı mı? Ba­rış Ter­koğ­lu ve Ba­rış Peh­li­va­n’­ın ka­le­me al­dı­ğı “Mah­rem/Giz­li Bel­ge­ler­de Tür­ki­ye­’nin Sır­la­rı­” ki­ta­bın­da ABD El­çi­li­ği­’nin AKP’­li ba­kan­la­rın özel ha­yat­la­rı­na iliş­kin tut­tuk­la­rı not­lar tar­tı­şı­lır­ken, Bü­yü­kel­çi­li­ğin bu ko­nu­da gö­rü­şü­ne … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, UĞUR MUMCU | Leave a comment

İşte Uğur Mumcu’yu şehit eden gizli güç

  Uğur Dündar 24 Ocak 2015 Sözcü İşte Uğur Mumcu’yu şehit eden gizli güç Bugün,22 yıl önce evinin önünde park ettiği aracına yerleştirilen patlayıcıyla şehit edilen, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük soruşturmacı gazetecisi, basınımızın efsane ismi Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü. … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, İrtica, SİYASİ TARİH, TERÖR, UĞUR DÜNDAR, UĞUR MUMCU | Leave a comment

UĞUR MUMCU * RABITA * «İSLÂMÎ DEVLET, KURULACAK ELBET.» * Sarık ve Mercedes!

  Vurulduk ey halkım, unutma bizi… Dağ gibi karayağız birer delikanlıydık. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, yüreğimizde yaşayarak katıldık o … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, UĞUR MUMCU | Leave a comment

UĞUR MUMCU…YARINLARI GÖREN ADAM!..

Mehmet Halil Arık Emekli Eğitimci Denizli-Türkiye 22 Ocak 2014 UĞUR MUMCU…YARINLARI GÖREN ADAM!.. İhanet; planını bir kez yapmaya görsün!.. Pahasına bakmadan, uygulamanın yollarını arar planladığı ihanetin.. En önemlisi yandaş bulmaktır ihanete.. Yönetimden, piyasadan, medyadan!.. Bulur da!.. Fark etmez, onun için, … Continue reading

Posted in UĞUR MUMCU | Leave a comment

UĞUR MUMCU’dan *** “Bu atlar Avni’nin atları / Kuvvayı Milliye atları /Kara yamçı altında ak sağrı dolgun / Titrer burun kanatları / Bu atlar Avni’nin atları…”

Uğur Mumcu Cumhuriyet, 3 Mayıs 1987 Avni’nin Atları İç siyasetin günden güne kısırlaşan havası, insanın yüreği ile beyni arasındaki yolları tıkıyor. İnsan boğucu bir havadan kurtulup dağlara, kırlara doğru koşmak istiyor. Ben de bugün sizleri ünlü ressam Avni Arbaş’ın Ankara’da … Continue reading

Posted in UĞUR MUMCU | Leave a comment

Uğur Mumcu’yu katledilmesinin 21. yılında saygı ve özlemle anarak *** SESLENİŞ

Uğur Mumcu Cumhuriyet 25 Ağustos 1975 Sesleniş Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken, bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük. Dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım unutma … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, FAŞİZM, UĞUR MUMCU | Leave a comment

BİR TOPLUM NASIL ÇÖKER ?

Posted in UĞUR MUMCU | Leave a comment